Viktiga mätvärden och mätningar för programvarutestning - förklarade med exempel och grafer

I programvaruprojekt är det viktigast att mäta projektets och processernas kvalitet, kostnad och effektivitet. Utan att mäta dessa faktorer kan ett projekt inte slutföras framgångsrikt.

I dagens artikel får vi lära oss följande med exempel och grafer - Mätningar och mätningar av programvarutestning och hur man använder dem i programvarutestningsprocessen.

Det finns ett berömt uttalande: "Vi kan inte kontrollera saker som vi inte kan mäta".

Här innebär kontroll av projekten hur en projektledare/ledare kan identifiera avvikelser från testplanen så snart som möjligt för att kunna reagera i Det är mycket viktigt att skapa testmått utifrån projektets behov för att uppnå kvaliteten på den programvara som testas.

Vad är mätvärden för programvarutestning?

En metrik är ett kvantitativt mått på i vilken grad ett system, en systemkomponent eller en process har en viss egenskap.

Mätvärden kan definieras som "STANDARDER". MÄTNING ".

Mätetal för programvara används för att mäta projektets kvalitet. Ett mätetal är helt enkelt en enhet som används för att beskriva en egenskap. Mätetal är en skala för mätning.

Anta att "Kilogram" är ett mått för att mäta attributet "Vikt" i allmänhet. På samma sätt kan man inom programvaruområdet fråga sig "Hur många problem finns det i tusen rader kod?", h ere Antalet problem är ett mått & antalet kodrader är ett annat mått. Metriska mått definieras utifrån dessa två mått. .

Exempel på testmätningar:

 • Hur många brister finns det i modulen?
 • Hur många testfall utförs per person?
 • Vad är testtäckning i %?

Vad är mätning av programvarutest?

Mätning är den Kvantitativ uppgift om omfattning, mängd, dimension, kapacitet eller storlek av någon egenskap hos en produkt eller process.

Test Mätningsexempel: Totalt antal fel.

Se nedanstående diagram för att få en tydlig förståelse för skillnaden mellan mätning och mätvärden.

Varför testa mätvärden?

Generering av mätvärden för mjukvarutestning är det viktigaste ansvaret för ledaren/chefen för mjukvarutestning.

Testmätningar används för att,

 1. Ta beslut om nästa fas av verksamheten, t.ex. uppskatta kostnaden & schemaläggning av framtida projekt.
 2. Förstå vilken typ av förbättring som krävs för att projektet ska lyckas.
 3. Ta ett beslut om vilken process eller teknik som ska ändras etc.

Vikten av mätvärden för programvarutestning:

Som förklarats ovan är testmått de viktigaste för att mäta programvarans kvalitet.

Nu, Hur kan vi mäta kvaliteten på programvaran med hjälp av mätvärden? ?

Om ett projekt inte har några mätvärden, hur mäts då kvaliteten på det arbete som utförs av en testanalytiker?

Till exempel, En testanalytiker måste,

 1. Utforma testfall för 5 krav
 2. Utföra de utformade testfallen.
 3. Logga defekter & måste misslyckas med de relaterade testfallen.
 4. När felet har lösts måste vi testa felet på nytt & utföra det motsvarande misslyckade testfallet på nytt.

Om mätvärdena inte följs kommer testanalytikerns arbete att vara subjektivt, dvs. testrapporten kommer inte att ha rätt information för att känna till statusen för sitt arbete/projekt.

Om Metrics är involverad i projektet kan den exakta statusen för hans/hennes arbete med korrekta siffror/data publiceras.

dvs. i testrapporten, kan vi publicera:

 1. Hur många testfall har utformats per krav?
 2. Hur många testfall återstår att utforma?
 3. Hur många testfall utförs?
 4. Hur många testfall har godkänts/felat/blockerats?
 5. Hur många testfall har ännu inte utförts?
 6. Hur många defekter identifieras & hur allvarliga är dessa defekter?
 7. Hur många testfall misslyckas på grund av en viss defekt? osv.

Baserat på projektets behov kan vi ha fler mätvärden än den ovan nämnda listan för att få en detaljerad information om projektets status.

Baserat på ovanstående mätvärden kommer testledaren/chefen att få en förståelse för nedanstående nyckelpunkter.

 • %ge av det utförda arbetet
 • % av det arbete som återstår att slutföra
 • Tid för att slutföra det återstående arbetet
 • Om projektet går enligt tidtabellen eller om det släpar efter, osv.

Om projektet inte kommer att slutföras enligt tidsplanen, kommer chefen att slå larm till kunden och andra intressenter genom att ange orsakerna till förseningen för att undvika överraskningar i sista minuten.

Livscykel för mätvärden

Typer av manuell testmätning

Testningsmått är huvudsakligen indelade i två kategorier.

 1. Grundläggande mätvärden
 2. Beräknade mätvärden

Basmätningar: Basmått är de mått som härleds från de data som testanalytikern samlar in under utvecklingen och utförandet av testfallet.

Dessa uppgifter kommer att spåras under hela testlivscykeln, dvs. samla in uppgifter som totalt antal testfall som utvecklats för ett projekt (eller) antal testfall som måste utföras (eller) antal testfall som godkänts, misslyckats, blockerats osv.

Beräknade mätvärden: Beräknade mätvärden härleds från data som samlats in i basmätvärden. Dessa mätvärden följs i allmänhet av testledaren/chefen för testrapportering.

Exempel på mätvärden för programvarutestning

Låt oss ta ett exempel för att beräkna olika testmått som används i testrapporter för programvara:

Nedan visas tabellformatet för de uppgifter som hämtas från testanalytikern som faktiskt deltar i testningen:

Definitioner och formler för beräkning av mätvärden:

#1) %ge Utförda testfall : Denna mätning används för att få fram testfallens status i form av %ge.

%ge Utförda testfall = ( Antal utförda testfall / totalt antal skrivna testfall) * 100.

Utifrån ovanstående uppgifter,

%ge Utförda testfall = (65 / 100) * 100 = 65 %.

#2) %ge Testfall som inte utförts : Detta mått används för att få fram statusen för testfallens väntande utförande i form av %ge.

%ge Testfall som inte utförts = ( Antal testfall som inte utförts / Totalt antal skrivna testfall) * 100.

Utifrån ovanstående uppgifter,

%ge Testfall blockerade = (35 / 100) * 100 = 35 %.

#3) %ge Testfall Godkänt : Denna mätning används för att få fram den procentuella andelen godkända testfall för de utförda testfallen.

%ge Testfall Godkänt = ( Antal godkända testfall / totalt antal utförda testfall) * 100.

Utifrån ovanstående uppgifter,

%ge Testfall Godkänd = (30 / 65) * 100 = 46 %.

#4) %ge Testfall misslyckades : Detta mått används för att få fram felprocenten för de utförda testfallen.

%ge Testfall misslyckades = ( Antal testfall som misslyckats / totalt antal utförda testfall) * 100.

Utifrån ovanstående uppgifter,

%ge Testfall Godkänd = (26 / 65) * 100 = 40 %.

#5) %ge Testfall blockerade : Detta mått används för att få fram den blockerade procentandelen av de utförda testfallen. En detaljerad rapport kan lämnas in genom att ange den faktiska orsaken till blockeringen av testfallen.

%ge Testfall Blockerade = ( Antal blockerade testfall / totalt antal utförda testfall) * 100.

Utifrån ovanstående uppgifter,

%ge Testfall blockerade = (9 / 65) * 100 = 14 %.

#6) defekttäthet = Antal identifierade fel / storlek

( Här betraktas "storlek" som ett krav. Därför beräknas defekttätheten som antalet identifierade fel per krav. På samma sätt kan defekttätheten beräknas som antalet identifierade fel per 100 rader kod [ELLER] antal identifierade fel per modul, osv. )

Utifrån ovanstående uppgifter,

Bristtäthet = (30 / 5) = 6

#7) Effektivitet för avlägsnande av defekter (DRE) = ( Antal fel som hittats under kvalitetskontrollen / (Antal fel som hittats under kvalitetskontrollen + Antal fel som hittats av slutanvändaren)) * 100

DRE används för att identifiera systemets effektivitet vid testning.

Antag att vi under utveckling & QA-testning har identifierat 100 fel.

Efter QA-testningen, under Alpha & Beta-testningen, identifierade slutanvändaren/kunden 40 fel som kunde ha identifierats under QA-testningsfasen.

Nu beräknas DRE som,

DRE = [100 / (100 + 40)] * 100 = [100 /140] * 100 = 71 %.

#8) Felaktigt läckage : Felaktighetsläckage är ett mått som används för att identifiera effektiviteten i kvalitetssäkringstesterna, dvs. hur många fel som missas/glider bort under kvalitetssäkringstesterna.

Defekt Läckage = ( Antal fel som hittats i UAT / Antal fel som hittats i QA-testning) * 100

Antag att vi under utveckling & QA-testning har identifierat 100 fel.

Efter QA-testningen, under Alpha & Beta-testningen, identifierade slutanvändaren/kunden 40 fel som kunde ha identifierats under QA-testningsfasen.

Felaktigt läckage = (40 /100) * 100 = 40 %.

#9) Brister efter prioritet : Detta mått används för att identifiera antalet identifierade fel baserat på felets allvarlighetsgrad/prioritet, vilket används för att avgöra kvaliteten på programvaran.

%ge kritiska fel = antal identifierade kritiska fel / totalt antal identifierade fel * 100

Utifrån de uppgifter som finns i tabellen ovan,

%ge Kritiska brister = 6/ 30 * 100 = 20 %.

%ge höga fel = antal identifierade höga fel / totalt antal identifierade fel * 100

Utifrån de uppgifter som finns i tabellen ovan,

%ge höga fel = 10/ 30 * 100 = 33,33 %.

%ge Medelstor brist = Antal identifierade medelstora brister / Totalt antal identifierade brister * 100

Utifrån de uppgifter som finns i tabellen ovan,

%ge Medelstora brister = 6/ 30 * 100 = 20 %.

%ge Låga fel = Antal identifierade låga fel / Totalt antal identifierade fel * 100

Utifrån de uppgifter som finns i tabellen ovan,

%ge Låga fel = 8/ 30 * 100 = 27 %.

Slutsats

Mätvärdena i den här artikeln används främst för att generera en daglig/veckovis statusrapport med exakta data under testfallets utvecklings-/utförandefas & detta är också användbart för att spåra projektstatus & kvaliteten på programvaran.

Om författaren : Detta är ett gästinlägg av Anuradha K. Hon har 7+ års erfarenhet av mjukvarutestning och arbetar för närvarande som konsult för ett multinationellt företag. Hon har också goda kunskaper om mobilautomationstestning.

Vilka andra testmått använder du i ditt projekt? Låt oss som vanligt ta del av dina tankar/frågor i kommentarerna nedan.

Rekommenderad läsning

  Scrolla till toppen