Användarvillkor

Inledning

Användningen av vår webbplats omfattas av följande användarvillkor, som ändras från tid till annan ("villkoren"). Villkoren ska läsas tillsammans med eventuella villkor eller ansvarsfriskrivningar som anges på sidorna på vår webbplats. Läs igenom villkoren noggrant. Villkoren gäller för alla användare av vår webbplats, inklusive utan begränsning, användare som är webbläsare, kunder, handlare,leverantörer och/eller bidragsgivare av innehåll. Om du öppnar och använder denna webbplats accepterar du och samtycker till att vara bunden av och följa villkoren och vår integritetspolicy. Om du inte samtycker till villkoren eller vår integritetspolicy är du inte behörig att öppna vår webbplats, använda någon av vår webbplats tjänster eller göra en beställning på vår webbplats.

Användning av vår webbplats

Du samtycker till att använda vår webbplats för legitima ändamål och inte för något olagligt eller obehörigt ändamål, inklusive utan begränsning, i strid med någon immateriell rättighet eller sekretesslag. Genom att godkänna villkoren intygar och garanterar du att du är minst myndig i den stat eller provins där du är bosatt och har rättslig förmåga att ingå ett bindande avtal.

Du samtycker till att inte använda vår webbplats för att utföra någon aktivitet som skulle utgöra ett civilrättsligt eller straffrättsligt brott eller bryta mot någon lag. Du samtycker till att inte försöka störa vår webbplats nätverk eller säkerhetsfunktioner eller att få obehörig åtkomst till våra system.

Du samtycker till att förse oss med korrekta personuppgifter, såsom din e-postadress, postadress och andra kontaktuppgifter för att slutföra din beställning eller kontakta dig vid behov. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och din information. Du tillåter oss att samla in och använda denna information för att kontakta dig i enlighet med vår sekretesspolicy.

Allmänna villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka någon att använda vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar på webbplatsen, inklusive att avsluta, ändra, avbryta eller upphöra med någon aspekt av webbplatsen. Vi kan införa ytterligare regler eller begränsningar för användningen av vår webbplats. Du samtycker till att regelbundet granska villkoren och din fortsatta tillgång till eller användning avav vår webbplats innebär att du godkänner eventuella ändringar.

Du samtycker till att vi inte är ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller avbrytande av vår webbplats eller för någon tjänst, innehåll, funktion eller produkt som erbjuds via vår webbplats.

Länkar till tredje parts webbplatser

Länkar från eller till webbplatser utanför vår webbplats är endast avsedda för bekvämlighet. Vi granskar, stöder, godkänner eller kontrollerar inte och är inte ansvariga för webbplatser som länkas från eller till vår webbplats, innehållet på dessa webbplatser, de tredje parter som nämns där eller deras produkter och tjänster. Länkning till någon annan webbplats sker på egen risk och vi kommer inte att vara ansvariga för eventuella skador iLänkar till webbplatser med nedladdningsbar programvara är endast till för bekvämlighet och vi är inte ansvariga för eventuella svårigheter eller konsekvenser i samband med nedladdning av programvaran. Användning av nedladdad programvara styrs av villkoren i licensavtalet, om något, som medföljer eller tillhandahålls med programvaran.

Din personliga information

I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

Fel och försummelser

Observera att vår webbplats kan innehålla typografiska fel eller felaktigheter och kanske inte är fullständig eller aktuell. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information när som helst, utan föregående meddelande (inklusive efter att en beställning har skickats). Sådana fel, felaktigheter eller utelämnanden kan gälla produktbeskrivning, prissättning, marknadsföring ochtillgänglighet och vi förbehåller oss rätten att avbryta eller neka en beställning som gjorts baserat på felaktig pris- eller tillgänglighetsinformation, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

Vi åtar oss inte att uppdatera, ändra eller förtydliga information på vår webbplats, om det inte krävs enligt lag.

Friskrivningsklausul och begränsning av ansvar

Du tar på dig allt ansvar och alla risker med avseende på din användning av vår webbplats, som tillhandahålls "i befintligt skick" utan garantier, framställningar eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, med avseende på information som nås från eller via vår webbplats, inklusive utan begränsning, allt innehåll och material, och funktioner och tjänster som tillhandahålls på vår webbplats, som alla tillhandahålls utangaranti av något slag, inklusive men inte begränsat till garantier avseende tillgänglighet, noggrannhet, fullständighet eller användbarhet av innehåll eller information, oavbruten åtkomst, och eventuella garantier för titel, icke-intrång, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Vi garanterar inte att vår webbplats eller dess funktion eller innehållet och materialet i de tjänster som görs tillgängliga genomkommer att vara aktuella, säkra, oavbrutna eller felfria, att defekter kommer att korrigeras, eller att våra webbplatser eller de servrar som gör vår webbplats tillgänglig är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

Användningen av vår webbplats sker på egen risk och du tar fullt ansvar för alla kostnader i samband med din användning av vår webbplats. Vi ansvarar inte för några skador av något slag i samband med användningen av vår webbplats.

Under inga omständigheter kommer vi, eller våra dotterbolag, våra eller deras respektive innehålls- eller tjänsteleverantörer, eller någon av våra eller deras respektive direktörer, tjänstemän, agenter, entreprenörer, leverantörer eller anställda att vara ansvariga gentemot dig för några direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, följdskador, exemplifierande eller straffrättsliga skador, förluster eller orsaker till handling, eller förlorade intäkter, förlorade vinster, förlorade affärer eller försäljning, eller någon annantyp av skada, oavsett om den är baserad på avtal eller skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller annat, som härrör från din användning av, eller oförmågan att använda, eller prestanda för vår webbplats eller innehåll eller material eller funktionalitet via vår webbplats, även om vi är informerade om möjligheten till sådana skador.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning av ansvar eller uteslutning eller begränsning av vissa skador. I sådana jurisdiktioner kanske vissa eller alla av ovanstående friskrivningar, uteslutningar eller begränsningar inte gäller för dig och vårt ansvar kommer att begränsas till den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

Skadestånd

Du samtycker till att försvara och gottgöra oss, och hålla oss och våra dotterbolag skadeslösa, och våra och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, ombud, entreprenörer och anställda mot eventuella förluster, skulder, anspråk, kostnader (inklusive juridiska avgifter) som på något sätt uppstår från, relateras till eller i samband med din användning av vår webbplats, ditt brott mot villkoren eller publicering eller överföring av något material påeller via webbplatsen av dig, inklusive men inte begränsat till, någon tredje parts påstående att någon information eller material som tillhandahålls av dig inkräktar på någon tredje parts äganderätt.

Hela avtalet

Villkoren och alla dokument som uttryckligen hänvisas till i dem utgör hela avtalet mellan dig och oss i förhållande till föremålet för villkoren och ersätter alla tidigare avtal, förståelse eller arrangemang mellan dig och oss, vare sig muntliga eller skriftliga. Både du och vi bekräftar att varken du eller vi har förlitat oss på någon representation, åtagande ellerlöfte givet av den andre eller underförstått från något som sagts eller skrivits mellan dig och oss före sådana Villkor, förutom vad som uttryckligen anges i Villkoren.

Undantag

Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i Villkoren utgör inte ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Ett avstående från oss av någon försummelse utgör inte ett avstående från någon senare försummelse. Inget avstående från oss är effektivt om det inte meddelas skriftligen till dig.

Rubriker

Alla rubriker och titlar i detta dokument är endast avsedda att underlätta läsningen.

Severabilitet

Om någon av bestämmelserna i Villkoren av en behörig myndighet anses vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar, ska den bestämmelsen i den utsträckningen avskiljas från de återstående Villkoren, som ska fortsätta att vara giltiga och genomdrivbara i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Vänligen skicka alla frågor, kommentarer och feedback till oss på [email protected]

Scrolla till toppen