Villkor

Inledning

Användningen av vår webbplats är föremål för följande användarvillkor, som ändras från tid till annan ("Villkoren"). Villkoren ska läsas tillsammans av dig med alla villkor, villkor eller friskrivningar som finns på sidorna på vår webbplats. Läs igenom villkoren noggrant. Villkoren gäller för alla användare av vår webbplats, inklusive utan begränsning, användare som är webbläsare, kunder, handlare, leverantörer och/eller bidragsgivare av innehåll. Om du går in på och använder denna webbplats accepterar och samtycker du till att vara bunden av och följa villkoren och vår integritetspolicy. Om du inte godkänner villkoren eller vår integritetspolicy har du inte behörighet att komma åt vår webbplats, använda någon av vår webbplatss tjänster eller göra en beställning på vår webbplats.

Användning av vår webbplats

Du samtycker till att använda vår webbplats för legitima ändamål och inte för något olagligt eller obehörigt ändamål, inklusive utan begränsning, i strid med någon immateriell egendom eller integritetslagstiftning. Genom att godkänna villkoren representerar och garanterar du att du är minst myndig i din stat eller provins där du bor och är juridiskt kapabel att ingå ett bindande avtal.

Du samtycker till att inte använda vår webbplats att utföra någon aktivitet som skulle utgöra ett civilrättsligt eller straffbart brott eller bryta mot någon lag. Du samtycker till att inte försöka störa vår webbplatss nätverk eller säkerhetsfunktioner eller för att vinnaobehörig åtkomst till våra system.

Du samtycker till att förse oss med korrekt personlig information, såsom din e-postadress, postadress och andra kontaktuppgifter för att kunna slutföra din beställning eller kontakta dig vid behov. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och din information. Du godkänner att vi samlar in och använder denna information för att kontakta dig i enlighet med vår integritetspolicy.

Allmänna villkor

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst, när som helst, av vilken anledning som helst . Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar på webbplatsen, inklusive att avsluta, ändra, avbryta eller avbryta någon aspekt av webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande. Vi kan införa ytterligare regler eller begränsningar för användningen av vår webbplats. Du samtycker till att granska villkoren regelbundet och din fortsatta åtkomst till eller användning av vår webbplats kommer att innebära att du samtycker till eventuella ändringar.

Du samtycker till att vi inte kommer att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller avbrytande av vår webbplats eller för någon tjänst, innehåll, funktion eller produkt som erbjuds via vår webbplats.

Länkar till tredje parts webbplatser

Länkar från eller till webbplatser utanför vår webbplats är avsedda för bekvämlighet endast. Vi granskar, stöder, godkänner eller kontrollerar inte, och är inte ansvariga för några webbplatser som länkas från eller till vår webbplats, innehållet på dessa webbplatser, tredje parter som nämns där, eller derasprodukter och tjänster. Länkning till någon annan webbplats sker på egen risk och vi kommer inte att vara ansvariga eller ansvariga för eventuella skador i samband med länkning. Länkar till nedladdningsbara programvarusidor är endast avsedda för bekvämlighet och vi är inte ansvariga eller ansvariga för eventuella svårigheter eller konsekvenser i samband med nedladdning av programvaran. Användning av nedladdad programvara regleras av villkoren i licensavtalet, om det finns, som medföljer eller tillhandahålls med programvaran.

Din personliga information

Se vår integritetspolicy för mer information om hur vi samlar in, använder och delar din personliga information.

Fel och utelämnanden

Observera att vår webbplats kan innehålla typografiska fel eller felaktigheter och kanske inte är fullständig eller aktuell. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information när som helst, utan föregående meddelande (inklusive efter att en beställning har lämnats). Sådana fel, felaktigheter eller utelämnanden kan hänföra sig till produktbeskrivning, prissättning, kampanj och tillgänglighet och vi förbehåller oss rätten att annullera eller vägra beställningar som görs baserat på felaktig prissättning eller tillgänglighetsinformation, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag.

Vi förbinder oss inte att uppdatera, modifiera eller förtydliga information på vår webbplats, förutom vad som krävs enligt lag.

Friskrivning och begränsning av ansvar

Du antar allaansvar och risk med avseende på din användning av vår webbplats, som tillhandahålls "i befintligt skick" utan garantier, representationer eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, med avseende på information som nås från eller via vår webbplats, inklusive utan begränsning, alla innehåll och material, och funktioner och tjänster som tillhandahålls på vår webbplats, som alla tillhandahålls utan garantier av något slag, inklusive men inte begränsat till garantier rörande tillgänglighet, riktighet, fullständighet eller användbarhet av innehåll eller information, oavbruten åtkomst och eventuella garantier äganderätt, icke-intrång, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Vi garanterar inte att vår webbplats eller dess funktion eller innehållet och materialet i de tjänster som görs tillgängliga därigenom kommer att vara aktuella, säkra, oavbrutna eller felfria, att defekter kommer att korrigeras eller att våra webbplatser eller servrarna som gör vår webbplats tillgängliga är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

Användningen av vår webbplats sker på egen risk och du tar fullt ansvar för alla kostnader som är förknippade med din användning av vår webbplats. Vi kommer inte att hållas ansvariga för några skador av något slag relaterade till användningen av vår webbplats.

Vi, eller våra dotterbolag, vårt eller deras respektive innehåll eller tjänsteleverantörer, eller någon av våra eller deras respektive direktörer, tjänstemän, agenter, entreprenörer, leverantörer elleranställda är ansvariga gentemot dig för alla direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, följdskador, exemplariska eller bestraffade skador, förluster eller orsaker till åtgärder, eller förlorad inkomst, förlorad vinst, förlorad affär eller försäljning, eller någon annan typ av skada, oavsett om den är baserad i kontrakt eller skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av, eller oförmågan att använda, eller utförandet av, vår webbplats eller innehållet eller materialet eller funktionen via vår webbplats, även om vi informeras om möjlighet till sådana skador.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning av ansvar eller uteslutning eller begränsning av vissa skador. I sådana jurisdiktioner kan det hända att vissa eller alla ovanstående friskrivningar, undantag eller begränsningar inte gäller dig och vårt ansvar kommer att begränsas till den maximala omfattning som tillåts enligt lag.

Ersättning

Du samtycker till att försvara och gottgöra oss, och hålla oss och våra dotterbolag oskadliga, och våra och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, agenter, entreprenörer och anställda mot förluster, skulder, anspråk, utgifter (inklusive juridiska avgifter) på något sätt som uppstår från , relaterat till eller i samband med din användning av vår webbplats, ditt brott mot villkoren eller att du publicerar eller överför material på eller via webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, tredje part hävdar att någon information eller material tillhandahålls av dig gör intrångpå tredje parts äganderätt.

Hela avtalet

Villkoren och alla dokument som uttryckligen hänvisas till i dem representerar hela avtalet mellan dig och oss i förhållande till föremålet för villkoren och ersätter något tidigare avtal, överenskommelse eller överenskommelse mellan dig och oss, vare sig det är muntligt eller skriftligt. Både du och vi är medvetna om att varken du eller vi har förlitat oss på någon representation, åtagande eller löfte som den andra har gett eller underförstått från något som sagts eller skrivits mellan dig och oss före sådana villkor, förutom vad som uttryckligen anges. i Villkoren.

Avstående

Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i Villkoren kommer inte att utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Ett avstående från oss av någon försummelse kommer inte att utgöra ett avstående från någon efterföljande försummelse. Inget avstående från oss är effektivt om det inte meddelas dig skriftligen.

Rubriker

Alla rubriker och titlar häri är endast avsedda för bekvämlighets skull.

Avskiljbarhet

Om någon av bestämmelserna i Villkoren av någon behörig myndighet bedöms vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer en sådan bestämmelse i den utsträckningen att skiljas från de återstående Villkoren, som kommer att fortsätta att vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som tillåts av lag.

Frågor eller bekymmer

Skicka alla frågor, kommentarer och feedback till oss på"info@:domän"

Scrolla till toppen