Vad är testscenario: Mall för testscenario med exempel

Den här handledningen förklarar vad testscenario är samt vikten, genomförandet, exemplen och mallarna för ett testscenario:

Alla programvarufunktioner/funktioner som kan testas är ett testscenario. Slutanvändarperspektivet beaktas när testscenarier skrivs.

Den här handledningen hjälper dig att besvara frågorna: varför testscenarier behövs, när testscenarier skrivs och hur man skriver testscenarier.

Vad är ett testscenario?

Tänk på en hypotetisk situation: Det finns ett stort hav och du måste resa över havet från en strand till en annan. Till exempel, från Mumbai, Indien till Colombo, Srilanka.

Du kan välja mellan följande resesätt:

(i) Flygvägar: Ta ett flyg till Colombo

(ii) Vattenvägar: För att resa till Colombo föredrar du ett fartyg.

(iii) Järnvägar: Ta ett tåg till Srilanka.

Nu till testscenarierna: Att resa från Mumbais strand till Colombo strand är en funktion som måste testas.

Testscenarierna omfattar:

 • Resa med flygbolag,
 • Resor på vattenvägar eller
 • Resa med järnvägen.

Dessa testscenarier kommer att ha testfall.

Testfall som kan skrivas för ovanstående testscenarier omfattar:

Testscenario: Resa med flygbolag

Testfall kan omfatta scenarier som:

 1. Flygningen sker enligt planerad tid.
 2. Flyget är inte enligt planerad tid.
 3. En nödsituation har uppstått (kraftigt regn och storm).

På samma sätt kan en separat uppsättning testfall skrivas för andra återstående scenarier.

Låt oss nu gå över till de tekniska testscenarierna.

Allt som kan testas är ett testscenario. Vi kan alltså konstatera att alla programvarufunktioner som testas kan delas upp i flera mindre funktioner och kan kallas för ett "testscenario".

Innan en produkt levereras till kunden måste produktens kvalitet bedömas och utvärderas. Testscenariot hjälper till att bedöma den funktionella kvaliteten på en programvaruapplikation som överensstämmer med verksamhetskraven.

Ett testscenario är en process där testaren testar en programvaruapplikation ur ett slutanvändarperspektiv. Programvaruapplikationens prestanda och kvalitet bedöms noggrant innan den implementeras i produktionsmiljön.

Betydelsen av testscenarier

 • Ett testscenario kan ha flera "testfall". Det kan ses som en stor panoramabild och testfallen är de små delar som är viktiga för att komplettera panoramat.
 • Det är ett uttalande på en enda rad och testfallen består av en stegvis beskrivning för att fullfölja syftet med uttalandet om testscenariot.
 • Exempel:

Testscenario: Betala för taxitjänsten.

Detta kommer att ha flera testfall som anges nedan:

(i) Betalningsmetod: PayPal, Paytm, kredit-/betalkort.

(ii) Betalningen har lyckats.

(iii) Betalningen har inte lyckats.

(iv) Betalningsprocessen avbröts mellan dessa.

(v) Du har inte tillgång till betalningsmetoder.

(vi) Programmet bryter samman mellan dessa två.

 • Testscenarier hjälper alltså till att utvärdera programvarutillämpningen i verkliga situationer.
 • När testscenarier har fastställts hjälper de till att dela upp testningens omfattning.
 • Denna uppdelning kallas prioritering och hjälper till att fastställa de viktiga funktionerna i programvaran.
 • Prioriterad testning av funktionaliteterna bidrar i stor utsträckning till ett framgångsrikt genomförande av programvaran.
 • När testscenarierna prioriteras kan de viktigaste funktionerna lätt identifieras och testas i första hand. Detta säkerställer att majoriteten av de viktiga funktionerna fungerar bra och att fel som rör dem fångas upp och åtgärdas.
 • Testscenarierna fastställer mjukvarans affärsprocessflöde, vilket gör det möjligt att testa applikationen från början till slut.

Skillnaden mellan testscenario och testfall

Testscenario Testfall
Testscenario är ett begrepp. Testfall är lösningarna för att verifiera konceptet .
Testscenario är en funktionalitet på hög nivå. Testfall är ett detaljerat förfarande för att testa funktionaliteten på hög nivå.
Testscenarier härrör från krav/användarberättelser. Testfall härleds från testscenarier .
Testscenario är "Vilken funktionalitet ska testas". Testfall är "hur man testar funktionaliteten".
Testscenarier har flera testfall. Testfallet kan vara kopplat till flera testscenarier eller inte.
Enstaka testscenarier kan aldrig upprepas. Ett och samma testfall kan användas flera gånger i olika scenarier.
Kortfattad dokumentation krävs. Detaljerad dokumentation krävs.
Brainstorming-sessioner krävs för att slutföra ett testscenario. Detaljerad teknisk kunskap om programvaran krävs.
Det sparar tid eftersom det inte krävs några detaljer. Tidskrävande eftersom varje liten detalj måste tas om hand.
Underhållskostnaden är låg eftersom de resurser som krävs är små. Underhållskostnaden är hög eftersom de resurser som krävs är stora.

Varför är testscenarier oumbärliga?

Testscenarier härleds från krav eller användarberättelser.

 • Ta ett exempel på ett testscenario för bokning av taxi.
 • Scenarierna kan vara alternativ för taxibokning, betalningsmetoder, GPS-spårning, vägkarta som visas korrekt eller inte, information om taxi och förare som visas korrekt eller inte, etc. Alla dessa scenarier listas i mallen för testscenarier.
 • Anta att testscenariot är att kontrollera om lokaliseringstjänsterna är aktiverade, och om de inte är aktiverade visas meddelandet "Turn on-location services". Detta scenario saknas och finns inte med i mallen för testscenarier.
 • Scenariot "Lokaliseringstjänst" ger upphov till andra testscenarier som är relaterade till det.

Dessa kan vara:

  • Platstjänsten är grått ur bilden.
  • Lokaliseringstjänsten är aktiverad men inget internet.
  • Begränsningar för tjänster på plats.
  • Fel plats visas.
 • Saknar ett enda scenario kan innebära att man går miste om många andra viktiga scenarier eller testfall . Detta kan ha en stor betydelse negativ inverkan Detta leder till en stor förlust av resurser (tidsfrister).
 • Testscenarier hjälper i stor utsträckning till att undvika uttömmande provning Det säkerställer att alla viktiga och förväntade affärsflöden testas, vilket ytterligare underlättar testningen av applikationen från början till slut.
 • Detta är tidsbesparande. Det behövs inte heller en mycket mer detaljerad beskrivning av testfallen, utan det räcker med en enkel beskrivning av vad som ska testas.
 • Testscenarier skrivs efter Brainstormingmöten. Detta görs med tanke på de tekniska detaljerna och även på programvarans affärsmässiga flöde.
 • Dessutom kan testscenarierna godkännas antingen av en affärsanalytiker eller av en kund eller av båda som har uttrycklig kunskap om den applikation som ska testas.

Testscenarier är därför en oumbärlig del av SDLC.

Genomförande av testscenarier

Låt oss se hur testscenarier genomförs eller hur man skriver testscenarier:

 • Epics/Business Requirements utformas.
  • Exempel på Epic : Skapa ett Gmail-konto.Epic kan vara en viktig funktion i ett program eller ett företagskrav.
 • Epics delas upp i mindre användarberättelser i olika sprintar.
 • Användarberättelser härleds från Epics. Dessa användarberättelser måste grundläggas och godkännas av intressenterna.

 • Testscenarier härleds från användarberättelser eller BRS (Business Requirement Document), SRS (System Requirement Specification Document) eller FRS (Functional Requirement Document) som är färdigställda och baserade.
 • Testare skriver testscenarierna.
 • Dessa testscenarier godkänns av teamledare, affärsanalytiker eller projektledare beroende på organisation.
 • Varje testscenario måste vara kopplat till minst en användarhistoria.
 • Positiva och negativa testscenarier måste identifieras.
 • Användarberättelser består av Godtagandekriterier som :
  • Acceptanskriterier är en förteckning över villkor eller avsiktstillstånd för kundens krav. Kundens förväntningar och missförstånd beaktas när acceptanskriterierna skrivs.
  • Dessa är unika för en användarhistoria och varje användarhistoria måste ha minst ett acceptanskriterium som ska kunna testas oberoende av varandra.
  • Acceptanskriterier hjälper till att avgöra vilka funktioner som ingår i och vilka som inte ingår i ett projekt. Dessa kriterier bör omfatta både funktionella och icke-funktionella funktioner.
  • Affärsanalytiker skriver acceptanskriterierna och produktägaren godkänner dem.
  • I vissa fall kan produktägaren själv skriva kriterierna.
  • Testscenarier kan erhållas från acceptanskriterierna.

Exempel på testscenarier

#1) Testscenarier för Kindle App

Kindle är appen som gör det möjligt för e-läsare att söka efter e-böcker på nätet, ladda ner och köpa dem. Amazon Kindle ger e-boksläsaren den verkliga upplevelsen av att hålla en bok i handen och läsa den. Till och med vändningen av sidorna simuleras snyggt i appen.

Låt oss nu notera testscenarierna. ( Observera: Nedan listas begränsade scenarier för att få en allmän uppfattning om hur testscenariot ska skrivas. Det kan finnas flera testfall som härleds från det).

Testscenarier # Testscenarier
1 Kontrollera om Kindle-appen startar korrekt.
2 Kontrollera att skärmupplösningen anpassas till olika enheter när appen startas.
3 Kontrollera att den text som visas är läsbar.
4 Kontrollera att alternativen för inzoomning och utzoomning fungerar.
5 Kontrollera att kompatibla filer som importeras i Kindle-appen kan läsas.
6 Kontrollera lagringskapaciteten för Kindle App.
7 Kontrollera att nedladdningsfunktionen fungerar korrekt.
8 Kontrollera att simuleringen av sidvändning fungerar korrekt
9 Kontrollera att eboksformatet är kompatibelt med Kindle-appen.
10 Kontrollera teckensnitt som stöds av Kindle-appen.
11 Kontrollera batteritiden för Kindle-appen.
12 Kontrollera Kindles prestanda beroende på nätverksanslutning (Wi-Fi, 3G eller 4G).

Flera testfall kan härledas från varje testscenario som anges ovan.

#2) Godkännandekriterier för Google Docs

Google docs är ett webbaserat program för att skapa, redigera och dela orddokument, kalkylblad, diabilder och formulär. Alla filer kan nås online med hjälp av en webbläsare med internetuppkoppling.

De skapade dokumenten kan delas som en webbsida eller ett utskriftsklart dokument. Användaren kan fastställa begränsningar för vem som kan se och redigera dokumenten. Ett enda dokument kan delas och bearbetas gemensamt av olika personer från olika geografiska platser.

Begränsade testscenarier nämns nedan för allmän förståelse. Djupgående testscenarier för Google Dokument kan vara ett helt annat ämne.

Godtagandekriterier # Godtagandekriterier
1 Word, Sheets eller Forms kan öppnas utan fel.
2 Det finns mallar för dokument, ark och diabilder.
3 Tillgängliga mallar är tillgängliga för användarna.
4 Den mall som används är redigerbar (t.ex. typsnitt, teckenstorlek, lägga till text, ta bort text, infoga bild).
5 Om internetanslutningen inte är tillgänglig tillfälligt kan filen lagras lokalt och laddas upp när internetanslutningen är tillgänglig.
6 Ändringar som gjorts av flera användare skrivs inte över.
7 Flera användare kan arbeta med ett och samma dokument.
8 Arbetet sparas om internetanslutningen bryts när du laddar upp en fil.
9 Delningsbegränsningar tillämpas korrekt.
10 Användare med visningsbegränsning kan inte göra några ändringar i dokumenten.
11 Dokumenten kan publiceras på internet för allmänheten.
12 Ändringar i dokumenten sparas med tidsstämpel & författaruppgifter.

Antalet testscenarier kommer att vara många och mycket stora för Google Dokument. I sådana fall är det i allmänhet bara acceptanskriterierna som fastställs och godkänns av intressenterna, och gruppmedlemmarna arbetar med dessa acceptanskriterier. Att skriva testfall för eller snarare testscenarier kan vara en utmattande uppgift för stora program.

Dessa acceptanskriterier spelar en viktig roll i den iterativa processplaneringen och bör aldrig glömmas bort. Genom att definiera dem i förväg undviker man överraskningar eller chocker i slutet av sprintar eller releaser.

Med tanke på en förutsättning.

När att utföra en åtgärd.

Därefter Resultatet är förväntat.

Formaten Given, When och Then är användbara för att specificera acceptanskriterier.

Exempel på mall för testscenario

Använd Story ID # ID för testscenario # Version # Testscenarier # Antal testfall Betydelse
USID12.1 TSID12.1.1 Kin12.4 Kontrollera om Kindle-appen startar korrekt. 4 Hög
USID12.1 TSID12.1.2 Kin12.4 Kontrollera lagringskapaciteten för Kindle App. 3 Medium

Slutsats

Att förstå livscykeln och fastställa testscenarierna är en mycket viktig del av alla programvarutestningar. Kvaliteten på programvaran kan förbättras genom att ha en bra grund för testscenarierna. Ofta kan användningen av testfall och testscenarier bytas ut mot varandra.

Men tumregeln är att testscenariot används för att skriva flera testfall eller att testfallen härleds från testscenarierna. Väldefinierade testscenarier säkerställer en god kvalitet på programvaran.

Scrolla till toppen