Python Flask Tutorial - Introduktion till Flask för nybörjare

Denna inledande handledning i Python Flask förklarar vad Flask är, installation av Python, Virtualenv, Flask Hello World-exempel med ett avsnitt om kodexempel, felsökning och testning:

Utveckling av webbplatser är mer en konst än en färdighet. Det krävs tålamod och flit, samt uthållighet, mod och engagemang för att skapa det som krävs för att det ska bli en verklig framgång. I dag är det viktigt att eleverna kommer igång så fort som möjligt.

Vi har skapat den här Python Flask-handledningen för att eleverna ska kunna komma igång och implementera både enkel och komplex webbprogrammering med Python 3.

Den här Python Flask-handledningen är mer som en flask-anlöpare-handledning, som täcker installationen av Python, Virtualenv och andra viktiga paket. I den här handledningsserien kommer vi också att installera Flask tillsammans med andra nödvändiga Flask-plugins. Vi har också inkluderat ett avsnitt om koddebuggning, testning och kontinuerlig integrering med hjälp av Git Actions.

Lista över handledningar i denna Flask-serie

Handledning nr 1: Python Flask Tutorial - Introduktion till Flask för nybörjare

Handledning nr 2: Flask-mall, formulär, vy och omdirigering med exempel

Handledning nr 3: Hantering av Flask-databaser - hur man använder Flask med en databas

Handledning nr 4: Layout för Flask-appen och Flask-projektet med Blueprint & Bootstrap

Handledning #5: Flask Designmönster och bästa praxis för webbapplikationer

Handledning #6: Flask API Tutorial med exempel

Handledning #7: Django Vs Flask Vs Node: Vilket ramverk ska du välja?

Handledning #8: Topp 31 populära intervjufrågor om Python Flask med svar

Vad är Flask?

Flask är ett ramverk för webbutveckling. Det är ett ramverk med en inbyggd utvecklingsserver och en felsökare.

Flask-ramverket i sig skiljer sig från de andra arketyperna eftersom det gör det möjligt för webbutvecklare att vara flexibla och att bekvämt anpassa sig till de frekventa förändringarna inom programvaruutvecklingen.

Vad används flaskan till?

Vi använder ramverket Flask för att utveckla webbapplikationer i programmeringsspråket Python. Det integreras med andra tjänster och API:er från tredje part för att ge rikedom och mening åt applikationen under utveckling. Flasks kärnkoncept är enkla och har ett litet fotavtryck.

Låt oss börja med den här Python Flask-handledningen för att förstå webbutveckling med hjälp av ett GitHub-repositorium för Flask. Innan du fortsätter bör du dock klona projektet från Github för att enkelt kunna följa upp de diskuterade kodexemplen.

Förutsättningar

Förutom de nämnda rubrikerna i det här avsnittet rekommenderar vi att du skapar ett Github-konto. Låt oss fortsätta med nedanstående steg i förutsättningarna.

Steg 1: Installera Python

Kontrollera om du har installerat Python 3 eller ej. Om inte, ladda ner Python 3 härifrån och installera det enligt ditt operativsystem.

Steg 2: Skapa en virtuell Python-miljö

Skapa en virtuell miljö med hjälp av kommandot nedan.

 python3 -m venv venv 

Använd kommandot nedan för att aktivera den virtuella Python-miljön.

 source venv/bin/activate 

Nedan ges ett exempel på hur den virtuella miljön kan aktiveras och avaktiveras.

Alla efterföljande kommandon i den här handledningen ska köras i en aktiverad virtuell miljö. Installera wheel-paketet så att vi kan bygga hjul i den virtuella miljön.

 pip installera wheel 

Steg 3: Hämta och installera Flask

Vi måste utföra stegen för nedladdning av Flask och installera Flask med hjälp av nedanstående steg.

Installera nu Flask.

 pip installera flask 

En del av oss gillar att arbeta med de senaste ändringarna i källkoden. Vi kan använda kommandot nedan för att installera de senaste ändringarna i Flask-källkoden.

Gör en tillfällig katalog.

 mkdir tmp 

Installera nu Flask från Github-arkivet. Du måste vara ansluten till internet för att kommandot nedan ska fungera.

 pip3 install -e [email protected]:pallets/flask.git#egg=flask 

Titta på konsolutgångarna för att kontrollera att installationen har lyckats. Kontrollera nu om vi kan komma åt Flask-kommandon.

 flask --help 

Du kanske ser några undantag om att det inte finns någon Flask-applikation, men det kan du bortse från eftersom vi inte har skapat någon Flask-applikation. Vår applikation är en instans av Flask, som är en omslagsform för Werkzeug-webbramverket och Jinja-templatingmotorn.

Verktyg

Werkzeug är en WSGI-verktygslåda. WSGI är endast en anropskonvention för webbservrar för att vidarebefordra webbförfrågningar till webbapplikationer som är skrivna i programmeringsspråket Python.

Jinja

Templating är en viktig färdighet för webbutvecklare. Jinja är en fullt utrustad och populär templatingmotor för Python. Det är ett ganska expressivt språk och erbjuder en robust uppsättning verktyg för mallförfattare.

Steg 4: Installera MongoDB

Följ nedanstående steg för att installera MongoDB. Vi har beskrivit stegen för att installera den i ett Debianbaserat Linux. Om du använder ett annat operativsystem, gå till länken och installera enligt det avsedda operativsystemet.

Installera gnupg för att importera MongoDB:s offentliga GPG-nyckel.

 sudo apt-get installera gnupg 

Importera nu nyckeln med hjälp av kommandot nedan.

 wget -qO - //www.mongodb.org/static/pgp/server-4.2.asc 

Skapa källförteckningsfilen enligt din Linuxdistribution. Vi har lagt till källförteckningen enligt Debian.

 echo "deb //repo.mongodb.org/apt/debian buster/mongodb-org/4.2 main" 

Kör uppdateringskommandot

 sudo apt-get update 

Installera nu MongoDB med hjälp av kommandot nedan.

 sudo apt-get install -y mongodb-org 

När installationen har lyckats startar du MongoDB med nedanstående kommando.

 sudo systemctl startar mongod 

Kontrollera MongoDB:s status med kommandot nedan.

 sudo systemctl status mongod 

Se nu till att mongod startar automatiskt vid omstart av systemet genom att använda kommandot nedan.

 sudo systemctl enable mongod 

Kontrollera nu om du kan ansluta till MongoDB-servern med hjälp av mongoklienten.

 mongo 

Försök att använda kommandona help och show dbs i mongo shell.

Skapa en Flask-app

Använd kommandot nedan för att installera flask-appbuilder och mongoengine.

 pip install flask-appbuilder pip install mongoengine pip install flask_mongoengine 

Skapa en skelett-app med de värden som visas som kommentarer i kodutdraget nedan.

 flask fab create-app # Ange följande värden i frågeformuläret på kommandoraden # Programnamn: flaskTutorialApp # EngineType : MongoEngine 

Vi kommer att se en utskrift som liknar den som visas nedan.

 Ditt nya appnamn: exampleApp Din motortyp, SQLAlchemy eller MongoEngine (SQLAlchemy, MongoEngine) [SQLAlchemy]: MongoEngine Hämtade appen, bra kodning! 

Ta en titt på projektets och appens layout. Vi har visat resultatet av kommandot tree nedan.

Låt oss ta en titt på Flask-konfigurationsfilen. Det är en standardkonfiguration som genereras som ett resultat av det senaste kommandot. Kommentera inte Cyborg tema, som visas nedan.

 # Temakonfiguration för Cybord=g # dessa teman finns på static/appbuilder/css/themes # Vi kan skapa våra egna och enkelt använda dem genom att placera dem i samma katalogstruktur för att åsidosätta #APP_THEME = "bootstrap-theme.css" # standard bootstrap #APP_THEME = "cerulean.css" # cerulean #APP_THEME = "amelia.css" # amelia-tema #APP_THEME = "cosmo.css" # cosmo-tema APP_THEME = "cyborg.css" # cyborgtema #APP_THEME = "flatly.css" # flatly-tema 

För att köra skelett-appen använder du kommandot nedan i terminalen.

 flask run 

Flask Hello World

För att skapa ditt första program i flaskTutorialApp öppnar du filen views.py i app-katalogen och lägger till följande kod. Leta efter importutsagor i filen. Lägg till dessa om de inte redan finns.

 from flask_appbuilder import BaseView, expose from app import appbuilder class HelloWorld(BaseView): """ Denna första vy av handledningen """ route_base = "/hello" @expose("/") def hello(self): return "Hello, World! from Software Testing Help" # i slutet av filen appbuilder.add_view_no_menu(HelloWorld()) 

Spara filen efter att du har lagt till källkoden ovan. Gå till projektets rotkatalog och använd kommandot nedan för att köra Flasks utvecklingsserver.

 flask run 

Navigera nu till //localhost:5000/hello/ för att se resultatet i webbläsaren.

Felsökning

För närvarande körs utvecklingsservern inte i felsökningsläge. Utan felsökningsläge är det svårt att hitta fel i Flask-applikationens källkod.

Debug-läget i Flask ger följande resultat:

  1. I felsökningsläget aktiveras automatisk omladdning, vilket innebär att vi inte behöver starta om utvecklingsservern när vi gör ändringar i applikationens källkod.
  2. Debug-läget aktiverar Python-debuggaren. Vi kan granska värden på variabler under undantaget.
  3. Debug-läget aktiverar felsökning av Flask-applikationen. Vi kan kontrollera värdena för olika variabler i felsökningssessioner.

Stoppa utvecklingsservern om den redan är igång. Du kan använda CTRL + C eller Keyboard interrupt för att göra samma sak.

Använd följande kod för att aktivera felsökningsläget och köra utvecklingsservern tillfälligt.

 FLASK_ENV=utveckling flask run 

Sök i konsolen efter Debugger PIN och anteckna den.

Nu ändrar vi den ovan skrivna vyn HelloWorld med följande rader i kodfragmentet. Observera att vi har infört ett eget undantag.

 @expose("/") def hello(self): raise Exception("Ett eget undantag för att lära sig DEBUG-läget") return "Hello, World! från Software Testing Help" 

Navigera till //localhost:5000/hello/ och du ser att programmet har orsakat ett undantag. Webbläsaren visar stackspårningen enligt nedan.

Titta dessutom på konsolen där utvecklingsservern körs. Du kommer att se att ändringarna i views.py upptäcks automatiskt den här gången och att debug-servern startas om av sig själv. Nu behöver vi inte starta om den manuellt.

Konsolen kommer att ha rader som visas nedan. Vi måste notera Debug PIN-koden för senare.

 * Upptäckt ändring i '/work/sth/flaskTutorialApp/app/views.py', reloading 2020-06-02 14:59:49,354:INFO:werkzeug: * Upptäckt ändring i '/work/sth/flaskTutorialApp/app/views.py', reloading * Starta om med stat 2020-06-02 14:59:49,592:INFO:werkzeug: * Starta om med stat * Felsökaren är aktiv * Felsökarens PIN: 150-849-897 

Titta nu på stacktrace i webbläsaren och gå till sista raden. Klicka på den för att utöka visningen och klicka på CLI-ikonen för att öppna skalet i interaktivt läge.

När du öppnar den kommer du att se att webbläsaren visar en uppmaning om Debug PIN. Ange Debug PIN-koden och klicka på OK.

När vi går vidare efter att ha gett Debug PIN-koden kan vi komma åt det interaktiva skalet.

Vi får tillgång till skalet från webbläsaren och kan inspektera värdena för variablerna för att hitta orsaken till undantaget och hantera felet på ett bättre sätt. Titta på ett av exemplen som visas i bilden nedan.

Ändra nu koden i view.py enligt nedan. Observera att vi har kommenterat den rad där undantaget uppstod.

 @expose("/") def hello(self): # raise Exception("Ett eget undantag för att lära sig DEBUG-läget") return "Hello, World! från Software Testing Help" 

Testning av Flask-applikationen

Nu ska vi skriva vårt första test för den Flask-applikation vi utvecklar. Installera först PyTest. PyTest är ett testramverk som hjälper oss att skriva bättre kod.

Bara för att vi kan skriva enhetstester samtidigt som vi utvecklar våra program är det dessutom möjligt att följa TDD-metoden. TDD står för Test-Driven Development. I de följande handledningarna i den här serien kommer vi alltid att skriva tester först och sedan utveckla våra vyer eller modeller.

Installera PyTest

 pip installera pytest 

Skapa nu en katalog som heter tests i app-katalogen och skapa en fil som heter test_hello.py. Låt oss skriva vårt första enhetstest för att testa vår vy.

Kopiera följande kodutdrag och klistra in det i test_hello.py.

 #!/usr/bin/env python from app import appbuilder import pytest @pytest.fixture def client(): """ En pytest fixtur för testklient """ appbuilder.app.config["TESTING"] = True with appbuilder.app.test_client() as client: yield client def test_hello(client): """ En testmetod för att testa vyn hello """ resp = client.get("/hello", follow_redirects=True) assert 200 == resp.status_code 

Använd nedanstående pytest-kommando för att köra testerna. PyTest samlar automatiskt in testerna och visar resultaten på standardutgången.

Skapa ett GitHub-arbetsflöde

Vi använder Git Actions för att skapa ett CI/CD-arbetsflöde för vårt exempelprogram. Följ nedanstående steg för ditt projekt.

Steg 1: Navigera till sidan för arkivet på GitHub. Klicka på Git Actions.

Steg 2: Rulla ner på sidan och hitta en befintlig arbetsflödesmall för ett Python-paket.

Steg 3: Installera Python-paketet Workflow.

Steg 4: När arbetsflödeskonfigurationen python-package.yml öppnas uppdaterar du den baserat på de angivna värdena för ytterligare taggar i yaml.

 name: flaskTutorialApp jobs: build: runs-on: ubuntu-latest strategy: matrix: python-version: [3.7, 3.8] mongodb-version: [4.2] steps: - name: Start MongoDB uses: supercharge/[email protected] with: mongodb-version: ${{{ matrix.mongodb-version }} # other values 

Vi vill testa vår Flask-applikation på den senaste Ubuntu Linux-distributionen. Förutom operativsystemet vill vi köra våra tester endast med Python 3.7 och Python 3.8.

Steg 5: Överlämna python-package.yml med de uppdaterade värdena.

Steg 6: Överföringen på föregående sida tar oss till GitActions-jobben.

Steg 7: [Valfritt]

På Github Jobs-sidan för exempelappen kan vi skapa en badge och placera den på README.md-filen för att visa byggstatusen.

När ändringarna läggs in i mastergrenen kommer Git Workflow, som skrivits i python-package.yml, att följas och köras på Git Actions.

Slutsats

I den här handledningen har vi täckt alla grundläggande begrepp, från förutsättningar till att sätta upp ett CI/CD-arbetsflöde för en webbapplikation som utvecklats med Flask - ett Python-baserat ramverk för webbutveckling.

Den här handledningen omfattar alla nödvändiga steg, t.ex. installation av Python, nedladdning av & installation av Flask, arbete med Flask-Appbuilder, testning med PyTest osv. för att komma igång med webbutveckling med hjälp av Python. Inom webbutveckling brukar Flask jämföras med ett annat populärt ramverk för webbutveckling i Python som heter Django.

Vi kommer att förklara dessa skillnader och jämföra dessa ramverk i en av handledningarna i den här serien.

Scrolla till toppen