Algoritm för binär sökning i Java - genomförande och exempel

Den här handledningen förklarar binär sökning & rekursiv binär sökning i Java tillsammans med dess algoritm, implementering och exempel på koder för binär sökning i Java:

En binär sökning i Java är en teknik som används för att söka efter ett visst värde eller en nyckel i en samling. Det är en teknik som använder tekniken "dela och härska" för att söka efter en nyckel.

Den samling som binär sökning ska tillämpas på för att söka efter en nyckel måste sorteras i stigande ordning.

Vanligtvis stöder de flesta programmeringsspråk tekniker för linjär sökning, binär sökning och hashning som används för att söka efter data i samlingen. Vi kommer att lära oss om hashning i våra följande handledningar.

Binär sökning i Java

Linjär sökning är en grundläggande teknik. I denna teknik genomkorsas matrisen sekventiellt och varje element jämförs med nyckeln tills nyckeln hittas eller matrisens slut nås.

Linjär sökning används sällan i praktiska tillämpningar och binär sökning är den mest använda tekniken eftersom den är mycket snabbare än linjär sökning.

Java erbjuder tre sätt att utföra en binär sökning:

  1. Användning av det iterativa tillvägagångssättet
  2. Användning av ett rekursivt tillvägagångssätt
  3. Använda metoden Arrays.binarySearch ().

I den här handledningen kommer vi att implementera och diskutera alla dessa tre metoder.

Algoritm för binär sökning i Java

I den binära sökmetoden delas samlingen upprepade gånger i två delar och nyckelelementet söks i den vänstra eller högra halvan av samlingen beroende på om nyckeln är mindre eller större än mittenelementet i samlingen.

En enkel binär sökalgoritm är följande:

  1. Beräkna det mittersta elementet i samlingen.
  2. Jämför de viktigaste delarna med den mellersta delen.
  3. Om nyckel = mittenelementet returnerar vi den mellersta indexpositionen för den nyckel som hittats.
  4. Else Om key> mid element, ligger nyckeln i den högra halvan av samlingen. Upprepa alltså steg 1 till 3 för den nedre (högra) halvan av samlingen.
  5. Om key <mid element, så finns key i den övre halvan av samlingen. Därför måste du upprepa den binära sökningen i den övre halvan.

Som du kan se i ovanstående steg ignoreras hälften av elementen i samlingen i binär sökning strax efter den första jämförelsen.

Observera att samma stegsekvens gäller för iterativ och rekursiv binär sökning.

Låt oss illustrera den binära sökalgoritmen med ett exempel.

Ta till exempel följande sorterade matris med 10 element.

Låt oss beräkna den mellersta platsen i matrisen.

Mitt = 0+9/2 = 4

#1) Nyckel = 21

Först jämför vi nyckelvärdet med elementet [mid] och finner att elementvärdet vid mid = 21.

Vi finner alltså att key = [mid]. Nyckeln finns alltså på position 4 i matrisen.

#2) Nyckel = 25

Vi jämför först nyckelvärdet med mid. Eftersom (21 <25) söker vi direkt efter nyckeln i den övre halvan av matrisen.

Nu ska vi återigen hitta mitten för den övre halvan av matrisen.

Mitt = 4+9/2 = 6

Värdet på plats [mid] = 25

Nu jämför vi nyckelelementet med elementet i mitten: (25 == 25), och vi har alltså hittat nyckeln på plats [mitten] = 6.

Vi delar alltså upprepade gånger arrayen och genom att jämföra nyckelelementet med mitten av arrayen bestämmer vi i vilken halva vi ska söka efter nyckeln. Binär sökning är effektivare i fråga om tid och korrekthet och är dessutom mycket snabbare.

Implementering av binär sökning Java

Med hjälp av ovanstående algoritm kan vi implementera ett program för binär sökning i Java med hjälp av iterativ metod. I det här programmet tar vi en exempelmatris och utför binär sökning på denna matris.

 import java.util.*; class Main{ public static void main(String args[]){ int numArray[] = {5,10,15,20,25,30,35}; System.out.println("The input array: " + Arrays.toString(numArray)); //nyckel att söka int key = 20; System.out.println("\nNyckel att söka=" + key); //sätt första till första indexet int first = 0; //sätt sista till sista elementet i matrisen int last=numArray.length-1; //beräkna mitten avarray int mid = (first + last)/2; //medan första och sista inte överlappar varandra while( first <= last ){ //om mid <nyckel, så finns nyckeln som ska sökas i den första halvan av arrayen if ( numArray[mid] last ){ System.out.println("Elementet har inte hittats!"); } } } 

Utgång:

Inmatningsmatrisen: [5, 10, 15, 20, 25, 30, 35].

Nyckel som ska sökas=20

Elementet återfinns i index: 3

Ovanstående program visar ett iterativt tillvägagångssätt för binär sökning. Först deklareras en array och sedan definieras en nyckel som ska sökas.

Efter att ha beräknat mitten av matrisen jämförs nyckeln med det mittersta elementet. Beroende på om nyckeln är mindre än eller större än nyckeln söks nyckeln i den nedre eller övre halvan av matrisen.

Rekursiv binär sökning i Java

Du kan också utföra en binär sökning med hjälp av rekursionstekniken. Här anropas den binära sökmetoden rekursivt tills nyckeln hittas eller hela listan är uttömd.

Programmet som implementerar en rekursiv binär sökning ges nedan:

 import java.util.*; class Main{ //rekursiv metod för binär sökning public static int binary_Search(int intArray[], int low, int high, int key){ //om matrisen är i ordning så utför binär sökning på matrisen if (high>=low){ //beräkna mitten int mid = low + (high - low)/2; //if key =intArray[mid] return mid if (intArray[mid] == key){ return mid; } //if intArray[mid]> key then key is in lefthalva matrisen if (intArray[mid]> key){ return binary_Search(intArray, low, mid-1, key);//recursivt sökning efter nyckel }else //nyckeln är i den högra halvan av matrisen { return binary_Search(intArray, mid+1, high, key);//recursivt sökning efter nyckel } } } return -1; } } public static void main(String args[]){ //definierar matris och nyckel intArray[] = {1,11,21,31,41,51,61,71,81,91}; System.out.println("InputLista: " + Arrays.toString(intArray))); int key = 31; System.out.println("\nNyckeln som ska sökas:" + key); int high=intArray.length-1; //använda binär sökmetod int result = binary_Search(intArray,0,high,key); //utskriva resultatet if (result == -1) System.out.println("\nNnyckeln finns inte i den givna listan!"); else System.out.println("\nNnyckeln finns på följande plats: "+result + " i listan"); } } 

Utgång:

Ingångslista: [1, 11, 21, 31, 41, 51, 51, 61, 71, 81, 91

Nyckeln som ska sökas:

Nyckeln finns på plats: 3 i listan.

Använda metoden Arrays.binarySearch ().

Arrays-klassen i Java har en "binarySearch ()"-metod som utför en binär sökning i en given Array. Metoden tar Arrays och nyckeln som ska sökas som argument och returnerar nyckelns position i Arrays. Om nyckeln inte hittas returnerar metoden -1.

Nedanstående exempel implementerar metoden Arrays.binarySearch ().

 import java.util.Arrays; class Main{ public static void main(String args[]){ //definiera en matris int intArray[] = {10,20,30,40,50,60,70,80,90}; System.out.println("The input Array : " + Arrays.toString(intArray))); //definiera nyckeln som ska sökas int key = 50; System.out.println("\nNyckeln som ska sökas:" + key); //använda binarySearch-metoden för den givna matrisen med nyckel som ska sökas int result =Arrays.binarySearch(intArray,key); //utskrift av resultatet if (result <0) System.out.println("\nKey finns inte i matrisen!"); annars System.out.println("\nKey finns vid index: "+result + " i matrisen."); } } 

Utgång:

Ingångsarray : [10, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90]

Nyckeln som ska sökas:50

Nyckeln finns vid index 4 i matrisen.

Ofta ställda frågor

F #1) Hur skriver man en binär sökning?

Svar: Binär sökning utförs vanligen genom att dela upp matrisen i två delar. Om nyckeln som ska sökas är större än det mittersta elementet, söks den övre halvan av matrisen genom att dela upp och söka vidare i delmatrisen tills nyckeln hittas.

Om nyckeln är mindre än det mittersta elementet söks nyckeln på samma sätt i den nedre halvan av matrisen.

F #2) Var används binär sökning?

Svar: Binär sökning används främst för att söka efter sorterade data i programvarutillämpningar, särskilt när minnesutrymmet är kompakt och begränsat.

F #3) Vad är det stora O med binär sökning?

Svar: Den binära sökningens tidskomplexitet är O (logn) där n är antalet element i matrisen. Den binära sökningens utrymmeskomplexitet är O (1).

F #4) Är binär sökning rekursiv?

Svar: Ja, eftersom binär sökning är ett exempel på en "dela och härska"-strategi som kan genomföras med hjälp av rekursion kan vi dela upp matrisen i halvor och anropa samma metod för att utföra den binära sökningen om och om igen.

F #5) Varför kallas det binär sökning?

Svar: Den binära sökalgoritmen använder en "dela och härska"-strategi som upprepade gånger delar matrisen i två delar, och kallas därför binär sökning.

Slutsats

Binär sökning är en ofta använd sökteknik i Java. Kravet för att en binär sökning ska kunna utföras är att data ska vara sorterade i stigande ordning.

En binär sökning kan genomföras antingen med hjälp av en iterativ eller rekursiv metod. Arrays-klassen i Java har också metoden "binarySearch" som utför en binär sökning på en Array.

I våra följande handledningar kommer vi att utforska olika sorteringstekniker i Java.

Scrolla till toppen