10 olika typer av skrivstilar: vilken tycker du om?

Lär dig mer om de olika typerna av skrivstilar som har sin egen ton och sitt eget temperament samt exempel och egenskaper för varje stil:

En tanke som verkar väldigt enkel i ditt huvud kan vara svår att återge i skrivna ord. Men för att förmedla dina tankar med precision till dina läsare måste du vara skicklig på att skriva ner dem.

Skrivandet är inte likt ett klädesplagg i fri storlek. Olika skrivstilar tjänar olika syften. De har specifika användningsområden och passar bra ihop med en viss tanke.

Genom att välja klokt vilken typ av akademisk skrift som passar bäst för idén kan författaren få ökad trovärdighet och tillförlitlighet.

Att förstå olika typer av skrivstilar

För att kunna välja rätt skrivstil som passar bäst till dina tankar eller idéer är det viktigt att känna till olika skrivstilar, observera redan skrivna exempel och titta på deras egenskaper.

Dessa olika typer av skrivstilar har sin egen ton och sitt eget temperament och passar bra ihop med en relaterad tanke eller idé. Läs vidare för att lära dig mer om dem.

Tips för att välja rätt skrivstil

#1) Krav

Det är kanske det första och viktigaste steget att veta vilken skrivstil som passar bäst till den tanke eller idé du vill skriva ner. Till exempel, Om du minns en berättelse från din barndom som du vill dela med dig av till andra, välj en berättande skrivstil.

Om du vill dela med dig av din politiska åsikt om en fråga som du tror att andra också borde tro på, ska du välja en övertygande skrivstil.

#2) Formellt/Informellt

Formaliteten i ett skrivet arbete är viktig. En författare bör inte växla mellan formell och informell ton när han eller hon skriver. De flesta skrivstilar ska vara formella.

#3) Språkets komplexitet

För de unga skribenterna som fortfarande arbetar med att förbättra sina skrivkunskaper rekommenderas det att de arbetar med mindre, enklare meningar och endast ord som de känner till betydelsen och användningen av.

#4) Ton

Tonen i en skriven text är en annan viktig faktor för att avgöra vilken typ av publik som kommer att vara intresserad av ämnet.

Tonen bestämmer också hur texten får läsaren att känna sig om ämnet när han eller hon läser texten. Den hjälper läsaren att förstå varför författaren skriver det han eller hon skriver. Därför måste författaren sätta tonen i enlighet med detta. Några exempel på toner är sarkastisk, glad, ironisk, upprörd, kritisk, hämndlysten, upphetsad osv.

#5) Stämning

Med stämning avses den atmosfär eller stämning som författaren skapar i sitt verk. Den kan kännas på det sätt som författaren skriver om ämnet. Stämningen i ett skrivet verk, oavsett typ, kan vara optimistisk eller pessimistisk, humoristisk eller arg osv.

#6) Syntax

Syntaxen är det sätt på vilket ord och meningar sätts samman till en text. Vanligtvis är det i en subjekt-verb-objekt-överenskommelse. Författarna kan dock experimentera på egen hand för att hitta en mer rytmisk syntax för den text de skriver.

Ofta ställda frågor

F #1) Är det nödvändigt att hålla sig till en enda skrivstil hela tiden?

Svar: Nej, det är inte alls ett tvång att använda en enda stil i hela texten. Du kan alltid blanda och kombinera. Till exempel, Du kan använda beskrivande skrivande för att beskriva en viss plats eller situation samtidigt som du skriver en berättelse med hjälp av en berättande skrivstil.

På samma sätt kan du blanda beskrivande skrivsätt med övertygande skrivsätt för att skapa maximal effekt eller vice versa.

Oavsett vilka skrivstilar du väljer att blanda är det viktigt att göra det bästa av det och veta när det är mest effektivt att använda vilken skrivstil.

F #2) Är det nödvändigt att använda komplexa ord och långa meningar för att få bättre kvalitet i arbetet?

Svar: Vissa författare använder långa, komplexa meningar med många klausuler och komplexa, tunga ord i sina texter och andra inte. Det handlar om att känna sin målgrupp och att anpassa sig till vad som passar bäst för dem.

Komplicerade ord och meningar är ingen garanti för bättre kvalitet i arbetet. Målet är att sända ut en tanke eller idé i världen och få den uppfattad på det sätt som du tänkt dig. Det finns inget fast tillvägagångssätt för att göra det.

F #3) Vad är skillnaden mellan humör och ton?

Svar: Tonen i en skriven text är det sätt på vilket den är skriven. Det är författarens perspektiv eller synvinkel. Tonen är hur författaren vill få läsaren att känna.

Stämningen är den känsla som läsaren kan känna när han eller hon läser texten. Till exempel, stämningen är sorglig eller deprimerande om det skrivs om en karaktärs död. Hur skribenten känner inför karaktärens död anger tonen i texten.

F #4) Vilka är de olika bevisen i skrivandet?

Svar: Belägg i skrift är faktauppgifter i en text som hjälper läsaren att dra en slutsats eller bilda sig en uppfattning om texten. Det kan vara åsikter, propaganda, berättelser, statistik, anekdoter, analogier osv.

F #5) Vilka är de olika tonerna i skrift?

Svar: Det finns olika tonlägen som en författare använder för att förmedla till läsarna hur han eller hon känner inför det han eller hon skriver. De tio vanligaste tonlägena i olika typer av texter är: formell, informell, optimistisk, orolig, vänlig, nyfiken, självsäker, uppmuntrande, överraskad, samarbetsvillig, glad, osv.

Bilden ovan fokuserar på relevansen av ämnesidéer och hur detta kan styra en professionell skribents skrivstil. Till exempel, I kölvattnet av en global pandemi skrev författarna oftast om ämnen som rörde coronaviruset.

Skrivstil Emotiv/ Icke-emotiv Visualisering
Berättande skrivande Emotiv Lämnar visualiseringen till läsaren
Beskrivande skrivande Emotiv Visualiserar det för läsaren
Exponerande skrivande Icke-emotiva Visualiserar det för läsaren
Övertalande skrivande Emotiv Visualiserar det för läsaren
Kreativt skrivande Emotiv Lämnar visualiseringen till läsaren.
Skrivning av mål Icke-emotiva Visualiserar det för läsaren
Subjektivt skrivande Emotiv Visualiserar det inte nödvändigtvis för läsaren.
Skrivande av recensioner Emotiv/ Icke-emotiv Visualiserar det för läsaren
Poesi skrivande Emotiv Visualiserar det inte nödvändigtvis för läsaren.
Tekniskt skrivande Icke-emotiva Visualiserar det för läsaren

Lista över olika typer av skrivstilar

Här är några välkända typer av skrivande:

 1. Berättande skrivande
 2. Beskrivande skrivande
 3. Exponerande skrivande
 4. Övertalande skrivande
 5. Kreativt skrivande
 6. Skrivning av mål
 7. Subjektivt skrivande
 8. Skrivande av recensioner
 9. Poetiskt skrivande
 10. Tekniskt skrivande

Genomgång av olika skrivstilar

#1) Berättande skrivande

Bäst för skönlitteratur och kreativt skrivande.

Berättande skrivande är en berättelse i skriftlig form som beskriver en resa, eller en del av en resa, från början till slut, det vill säga med en början, ett mellanrum och ett slut.

Det är inte nödvändigtvis fiktivt, eftersom det kan vara en beskrivning av en verklig händelse i författarens liv eller någon annan person eller sak som författaren har skrivit om.

I berättande texter finns det levande beskrivningar av situationer. Till exempel, Handlingar, konflikter och deras lösningar mellan karaktärerna, beskrivningar av händelser som ger livslektioner osv.

Författaren utvecklar en karaktär och berättar historien ur dennes synvinkel. Berättande texter skrivs alltså ur ett första personperspektiv. En karaktär kan sedan interagera med andra sekundära karaktärer och föra dialoger.

Exempel: Noveller, romaner, presentationer, tal, kreativa essäer, memoarer, anekdoter osv.

Funktioner: Den är skriven i första person, kräver stor fantasi av författaren och är en berättelse i skriftlig form.

#2) Beskrivande skrivande

Bäst för kreativt skrivande.

Beskrivande skrivande är en av de skrivstilar där författaren skriver detaljerat om varje aspekt av händelsen, personen eller platsen som han eller hon beskriver. Detta för att läsaren ska känna sig som om han eller hon faktiskt är närvarande där.

Den målar en bild med ord i läsarens huvud. Beskrivande texter skrivs i första person och tonen är känslomässig och personlig. Det handlar om att skriva beskrivningar med hjälp av alla fem sinnen. Beskrivande texter är fyllda med adverbier och adjektiv för att öka kvaliteten på läsupplevelsen. Ibland inkluderar författaren också liknelser och metaforer.

Beskrivningar av detta slag kan höja ens skrivstil till en högre nivå som går djupare in i läsarnas medvetande.

Exempel: Poesi, skönlitterära berättelser, dagböcker, copywriting, berättande facklitteratur osv.

Funktioner: Detaljorienterat skrivande presenterar en visuell bild genom ord, personlig ton.

#3) Exponerande skrivande

Bäst för förklara eller informera om ett visst ämne eller ämnesområde.

Syftet med en redogörande text är att förklara eller utbilda sina läsare om ett visst ämne. Målet är alltså att lära läsaren något snarare än att övertyga eller underhålla honom eller henne.

Den här typen av texter är skrivna för att besvara frågor som den intresserade läsaren kan ha om det ämne som texten handlar om. Frågor som vem, vad, när, var, varför och hur besvaras i en vetenskaplig artikel.

Detta är en objektiv skrivstil där inga personliga åsikter från författaren visas. Det är inte meningen att den ska ha en agenda, utan bara ange fakta för att informera läsaren. Genom att använda denna skrivstil lockar man läsaren till något som är obestridligt och konkret bevisat. Den är skriven ur ett tredje personperspektiv.

Exempel: Läroböcker, handböcker, hur man gör-artiklar, tekniska eller vetenskapliga texter, redaktionella texter, recept, utbildningsmaterial, FAQ-sidor/bloggar osv.

Funktioner: Skrivet i tredje person, objektiv ton, med fakta.

#4) Övertalande skrivande

Bäst för Att övertyga människor om en tanke eller idé.

Övertalande skrivande är en form av akademiskt skrivande där författaren strävar efter att få läsaren att ställa sig på samma sida som den tanke eller idé som förmedlas i texten. Det skrivs när författaren har en stark åsikt om något eller när han eller hon måste uppmuntra människor att agera i en fråga.

Tomma uttalanden/argument skulle inte lyckas övertyga någon. Därför måste man stödja varje uttalande av författaren med lämpliga statistiska, anekdotiska, vittnesmål eller textbaserade bevis.

Denna skrivstil är subjektiv till sin natur och det är faktiskt bäst att författaren använder sina personliga känslor eller känslor för att ytterligare övertyga läsaren om en tanke eller idé.

Författaren måste ha en allomfattande kunskap om den andra sidan av det argument som han eller hon skriver om, så att han eller hon kan inkludera eventuella motargument för att höja kvaliteten på det skrivna verket.

Övertalande skrivande används i facklitteratur och sällan i skönlitteratur.

Exempel: Ledarsidor, debattartiklar i tidningar, uppsatser, ansökningsbrev, rekommendationsbrev, säljskrivande texter, recensioner, reklam osv.

Funktioner: Övertalande ton, personlig åsikt, kan skrivas i första eller tredje person.

#5) Kreativt skrivande

Bäst för experimentera med ditt skrivande och tänka utanför boxen.

Kreativt skrivande är en skrivstil där författaren förväntas bryta sig loss från redan existerande skrivstrukturer och överraska läsaren genom att berätta på ett helt nytt sätt.

Den kräver inte att författaren ska följa ett redan givet format eller använda sig av ett eller annat skrivtekniker. Författaren är fri att välja hur han eller hon vill förmedla sin tanke eller idé till läsaren.

Informellt sett är kreativt skrivande konsten att hitta på saker och ting. Alla former av skrivande som kräver fantasi från författarens sida kan kategoriseras som kreativt skrivande. Eftersom det inte kräver att författaren följer en bestämd struktur är kreativt skrivande en färdighet som kan finslipas med övning och tidsåtgång.

I dagens läge är kreativt skrivande en tillgång i yrkeslivet och kan ge en person som söker sig till ett relevant område ett övertag.

Exempel: Biografier, manusförfattare, manusförfattare, kortfattat skönlitteratur, kreativ facklitteratur osv.

Funktioner: Så kreativt som det bara kan bli!

Andra olika skrivstilar

#6) Skrivning av mål

Bäst för formellt skrivande, där man presenterar en neutral synvinkel på en tanke eller idé.

Objektivt skrivande är en skrivstil där skrivandet stöds av bevisade fakta och bevis. Informationen måste vara korrekt, vetenskapligt och statistiskt sett. Författaren måste vara opartisk så att läsarna kan bilda sig en egen uppfattning.

Denna skrivstil är faktabaserad och får inte ha någon känslomässig aspekt. Författaren förväntas inte intensifiera saker och ting när de beskrivs och hålla dem raka.

Med tanke på de ovan nämnda kraven kan objektiv skrivstil säkert kallas rättvis och korrekt, och den är inte heller partiskt eller överdriven.

Exempel: Texter som är skrivna i utbildningssyfte, texter som är självsäkra osv.

Funktioner: Neutral ton i skrivandet, rena fakta- och bevisbaserade idéer.

#7) Subjektivt skrivande

Bäst för åsiktsartiklar.

Subjektivt skrivande visar författarens övertygelser, preferenser, perspektiv, känslor och åsikter om saker och ting. Till skillnad från objektivt skrivande behöver författaren inte bry sig om att det som skrivs ska vara korrekt eller exakt.

Den här typen av skrivstil är tänkt att utgå från författarens personliga erfarenheter och de iakttagelser han eller hon har gjort av världen runt omkring sig.

Denna skrivstil är viktig eftersom den bidrar till att skapa en kontakt mellan författaren och läsaren när läsaren läser det skrivna materialet. Eftersom författarens personliga tankar finns med ger det läsaren en inblick i författarens tankar.

Exempel: Reseskildringar, bloggar, åsiktsartiklar osv.

Funktioner: Skrivet i första person, visar författarens personliga åsikter och tankar.

#8) Skrivande av recensioner

Bäst för skriva recensioner om olika saker.

Som namnet antyder är recensionstexter en form av skrivande där man recenserar saker och ting, oavsett om det är en restaurang, mat, en annan vara, en bok eller en film.

Denna typ av skrivstil har fått ytterligare betydelse i digitaliseringens tidevarv. Människor handlar sällan på nätet eller bokar en restaurang på semestern utan att ha läst en recension på nätet.

Företag och varumärken betalar därför människor för att de ska recensera deras produkter eller tjänster väl för att öka sin affärsverksamhet.

Exempel: Produktrecensioner, recensioner av tjänster, bokrecensioner osv.

Funktioner: Kräver färdigheter i övertygande och beskrivande skrivande.

#9) Poetiskt skrivande

Bäst för fiktion.

Det är en skrivstil där författaren använder rim, rytm och meter för att förmedla en berättelse eller idé. Det är en bred skrivstil som kan användas i skönlitteratur. Dessutom används naturligtvis poetiska medel som liknelser och metaforer.

Ibland behöver ett prosaiskt skrivande några poetiska element för att göra det smidigare och mer kontinuerligt. Poetiska element är praktiska när man målar en bild och gör den mer levande för läsarens glädje.

Masterclass.com citerar: "Prosa med ett poetiskt utseende ger läsaren en känsla av att det är en litteratur som kommer att gå utanför de vanliga formatkonventionerna."

Exempel: Romaner, poesi, pjäser, noveller osv.

Funktioner: Använder olika poetiska medel, rytmisk struktur.

#10) Teknisk skrivning

Bäst för Utbildningstexter, yrkesdokumentation.

Teknisk skrivning handlar om att skriva om en särskild punkt som är saklig och logisk eller om ett vetenskapligt syfte. Den är exakt till sin natur och använder fakta och siffror som är objektiva och icke-emotiva till sin natur och som endast syftar till att informera läsaren.

Forskningsprocess:

 • Vi har noggrant undersökt 50 olika skriftliga och publicerade verk för att skilja mellan olika skrivstilar, både formella och informella.
 • Det tog totalt 48 timmar att läsa allt material, sammanställa det och skapa en översikt över innehållet.
 • Vi har också inkluderat expertutlåtanden om de olika skrivstilarna: deras bästa egenskaper och lämpligaste användningsområden.
Scrolla till toppen