Java String'i Double'a Dönüştürme Yöntemleri

Bu eğitimde, Java dizesini çift veri türüne nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz:

Java'da dizeyi çift değere dönüştürmek için aşağıdaki yöntemleri kullanmayı öğreneceğiz:

 • Double.parseDouble(String)
 • Double.valueOf(String)
 • DecimalFormat parse()
 • new Double(String s)

Java Dizesini Çift Kişiye Dönüştürme Yöntemleri

Java programımızda, fatura hesaplama, mevduat tutarı üzerinden faiz hesaplama gibi sayısal bir değer üzerinde bir tür aritmetik işlem gerçekleştirmemiz gereken bazı senaryolar vardır, ancak bu programın girdisi metin biçiminde mevcuttur, yani Java String veri türü .

Örneğin, Market faturalarını hesaplamak için - ürün fiyatı ve satın alınan birim sayısı, bir web sayfasının metin alanından veya bir web sayfasının metin alanından metin biçiminde, yani Java String veri türünde bir girdi olarak gelir. Bu tür senaryolarda, önce bu String'i Java ilkel veri türü double .

Çeşitli yöntemleri tek tek ayrıntılı olarak görelim.

#1) Double.parseDouble() Yöntemi

parseDouble() yöntemi Double sınıfı tarafından sağlanır. Double sınıfı, double ilkel türünün değerini bir nesneye sardığı için Sarmalayıcı sınıf olarak adlandırılır.

Aşağıdaki yöntem imzasına bir göz atalım:

public static double parseDouble(String str) throws NumberFormatException

Bu, Double sınıfı üzerinde, belirtilen String tarafından temsil edilen bir double veri türünü döndüren statik bir yöntemdir.

İşte, burada 'str' parametresi, ayrıştırılacak çift değer temsilini içeren bir String'dir ve bağımsız değişken tarafından temsil edilen çift değeri döndürür.

Bu yöntem bir İstisna fırlatır NumberFormatException String ayrıştırılabilir bir çift içermediğinde.

Örneğin, Ürünlerin orijinal fiyatı üzerinden bir indirim aldıktan sonra fiyatı hesaplamak istediğimiz bir senaryoyu ele alalım.

Bunun için, ürünün orijinal fiyatı ve indirim gibi giriş değerleri faturalama sisteminizden metin olarak gelir ve orijinal fiyattan indirim düşüldükten sonra yeni fiyatı hesaplamak için bu değerler üzerinde bir aritmetik işlem gerçekleştirmek istiyoruz.

Aşağıdaki örnek kodda String değerini double'a ayrıştırmak için Double.parseDouble() metodunun nasıl kullanılacağını görelim:

 package com.softwaretestinghelp; /** * Bu sınıf, Double.parseDouble() yöntemini kullanarak * stringi double java programına dönüştürmek için örnek kodu gösterir * * @author * */ public class StringToDoubleDemo1 { public static void main(String[] args) { // String değişkenine "500.00" ata originalPriceStr String originalPriceStr = "50.00D"; // String değişkenine "30" ata originalPriceStr StringdiscountStr = "+30.0005d"; System.out.println("originalPriceStr : "+originalPriceStr); System.out.println("discountStr : "+discountStr); // 'originalPriceStr' string değerini double'a dönüştürmek // ve double değişkene atamak için parseDouble() fonksiyonuna parametre olarak originalPriceStr yani String "50.00D" değerini geçirin originalPrice double originalPrice = Double.parseDouble(originalPriceStr); // discountStr değerini geçirinyani String "30.005d" parametre olarak parseDouble() // string 'discountStr' değerini double'a dönüştürmek // ve double değişkenine atamak discount double discount = Double.parseDouble(discountStr); System.out.println("Hoş geldiniz, orijinal fiyatımız : $"+originalPrice+""); System.out.println("İndirim sunuyoruz : "+discount+"%"); //İndirimden sonra yeni fiyatı hesapla double newPrice =originalPrice - ((originalPrice*discount)/100); //İndirim sonrası yeni fiyatı konsola yazdır System.out.println("İndirim sonrası yeni cazip fiyatın tadını çıkarın: $"+newPrice+""); } } 

İşte program Çıktısı:

originalPriceStr :50.00D

indirimStr :+30.0005d

Hoş geldiniz, orijinal fiyatımız: $50.0

İndirim sunuyoruz: %30.0005

İndirimden sonra yeni cazip fiyatın tadını çıkarın: $34.99975

Burada, Dize "50.00D "dir ve burada D, dizeyi çift değer olarak gösterir.

 String originalPriceStr = "50.00D"; 

Bu originalPriceStr yani "50.00D" parseDouble() yöntemine parametre olarak aktarılır ve değer double değişken originalPrice'a atanır.

 double originalPrice = Double. parseDouble (originalPriceStr); 

parseDouble() metodu String değerini double'a dönüştürür ve "+" veya "-" ve 'D','d' harflerini kaldırır.

Dolayısıyla, konsola originalPrice yazdırdığımızda:

 Sistem. dışarı .println("Hoş geldiniz, orijinal fiyatımız : $"+originalPrice+""); 

Konsolda aşağıdaki çıktı görüntülenecektir:

Hoş geldiniz, orijinal fiyatımız: $50.0

Benzer şekilde, String discountStr = "+30.0005d" için; String "+30.0005d" parseDouble() metodu kullanılarak double değerine dönüştürülebilir:

 double indirim = Double. parseDouble (indirimStr); 

Dolayısıyla, konsola indirim yazdırdığımızda.

 System.out.println("İndirim sunuyoruz : "+discount+"%"); 

Konsolda aşağıdaki çıktı görüntülenecektir:

 İndirim sunuyoruz: %30.0005 

Ayrıca, programda bu sayısal değerler üzerinde aritmetik işlemler gerçekleştirilir.

#2) Double.valueOf() Yöntemi

valueOf() yöntemi Double sarmalayıcı sınıfı tarafından sağlanır.

Aşağıdaki yöntem imzasına bir göz atalım:

public static Double valueOf(String str) throws NumberFormatException

Bu statik yöntem, belirtilen String str tarafından temsil edilen double değerine sahip Double veri türündeki nesneyi döndürür.

Burada, 'str' parametresi ayrıştırılacak çift gösterimini içeren bir String'dir ve argüman tarafından ondalık olarak temsil edilen Çift değerini döndürür.

Bu yöntem bir İstisna fırlatır NumberFormatException String ayrıştırılabilecek bir sayısal değer içermediğinde.

Aşağıdaki örnek program yardımıyla bu Double.valueOf() metodunun nasıl kullanılacağını anlamaya çalışalım:

 package com.softwaretestinghelp; /** * Bu sınıf, Double.valueOf() yöntemini kullanarak * string'i double java programına dönüştürmek için örnek kodu gösterir * * @author * */ public class StringToDoubleDemo2 { public static void main(String[] args) { // String değişkenine "1000.0000d" ata depositAmountStr String depositAmountStr = "1000.0000d"; // String değişkenine "5.00D" ata interestRate StringinterestRateStr = "+5.00D"; // yearsStr String değişkenine "2" ata String yearsStr = "2"; System.out.println("depositAmountStr : "+depositAmountStr); System.out.println("interestRateStr : "+interestRateStr); System.out.println("yearsStr : "+yearsStr); // 'depositAmountStr' string değerini double'a dönüştürmek // ve atamak için valueOf() // fonksiyonuna parametre olarak depositAmountStr yani "1000.0000d" String'ini geçirindouble değişkenine atamak için Double depositAmount = Double.valueOf(depositAmountStr); // 'interestRateStr' string değerini double'a dönüştürmek // ve double değişkenine atamak için valueOf() // parametre olarak interestRateStr i.e.String "5.00D" değerini geçmek indirim Double interestRate = Double.valueOf(interestRateStr); // valueOf() // parametre olarak yearsStr i.e.String "2" değerini geçmek string'yearsStr' değerini double'a çevirin // ve double değişkenine atayın indirim Double years = Double.valueOf(yearsStr); System.out.println("ABC Bankasına hoş geldiniz. Bankamıza yatırdığınız için teşekkürler : $"+ depositAmount+"); System.out.println("Bankamız 1 yıl için cazip faiz oranı sunuyor : "+interestRate+"%"); //Calculate interest after 2 years on deposit amount Double interestEarned =((depositAmount*interestRate*years)/100); System.out.println("+years+" $"+interestEarned+"" olduktan sonra toplam faiz alacaksınız); } } 

İşte program Çıktısı:

depositAmountStr :1000.0000d

interestRateStr :+5.00D

yearsStr :2

ABC Bank'a hoş geldiniz. Bankamıza 1000.0 $ yatırdığınız için teşekkür ederiz.

Bankamız 1 yıl için cazip faiz oranı sunuyor: %5,0

2,0'dan sonra alacağınız toplam faiz 100,0 $'dır

Burada, String değişkenlerine değerler atıyoruz:

 String depositAmountStr = "1000.0000d"; String interestRateStr = "+5.00D"; String yearsStr = "2"; 

Bu değerleri aşağıda gösterildiği gibi Double'a dönüştürmek için valueOf() yöntemini kullanın.

 Double depositAmount = Double. valueOf (depositAmountStr); 

Daha sonraki aritmetik hesaplamalar için aynı değerleri kullanırız:

 Double interestEarned = ((depositAmount*interestRate*years)/100); 

#3) DecimalFormat Parse () Yöntemi

Bunun için önce NumberFormat sınıf örneğini alır ve NumberFormat sınıfının parse() yöntemini kullanırız.

Aşağıdaki yöntem imzasına bir göz atalım:

public Number parse(String str) throws ParseException

Bu yöntem belirtilen metni ayrıştırır. Başlangıç konumundan itibaren bir dize kullanır ve sayıyı döndürür.

Bu yöntem bir İstisna fırlatır ParseException String'in başlangıcı bir ayrıştırılabilir içinde değilse.

Aşağıdaki örnek programı görelim. Bu örnek kod, parse() yöntemini kullanarak çift değer içeren biçimlendirilmiş metin dizesini ayrıştırır:

 package com.softwaretestinghelp; import java.text.DecimalFormat; import java.text.NumberFormat; import java.text.ParseException; /** * Bu sınıf, DecimalFormat parse () yöntemini kullanarak * string'i double java programına dönüştürmek için örnek kodu gösterir * * @author * */ public class StringToDoubleDemo3 { public static void main(String [] args) throws ParseException { // String'e "5,000,00.00" atayındeğişken puanString String puanString = "5,000,00.00"; System.out.println("puanString : "+pointsString); // puanString yani "+5,000,00.00" String'ini // DecimalFormat.getNumberInstance(). parse() yöntemine parametre olarak geçirerek // string puanString değerini double'a dönüştürür // ve double puan değişkenine atar NumberFormat num = DecimalFormat.getNumberInstance(); Number puanNum =num.parse(pointsString); double points = pointsNum.doubleValue(); System.out.println("Tebrikler! : "+points+" puan kazandınız!"); } } 

İşte program Çıktısı:

puanString :5,000,00.00

Tebrikler! 500000.0 puan kazandınız!

Burada, biçimlendirilmiş metin string değişkenine aşağıdaki gibi atanır:

 String pointsString = "5,000,00.00"; 

Bu biçimlendirilmiş metin "5,000,00.00" num.parse() yöntemine bir bağımsız değişken olarak aktarılır.

Bundan önce NumberFormat sınıf örneği DecimalFormat kullanılarak oluşturulur. getNumberInstance () yöntemi.

 DecimalFormat.getNumberInstance() yöntemi. NumberFormat num = DecimalFormat.getNumberInstance(); Number pointsNum = num.parse(pointsString); 

Böylece, doubleValue () yöntemi aşağıda gösterildiği gibi çağrılarak double değeri alınır.

 double points = pointsNum.doubleValue(); 

#4) Yeni Double() Yapıcısı

Java String'i double'a dönüştürmenin bir başka yolu da Double sınıfı kurucusunu kullanmaktır(String str)

public Double(String str) throws NumberFormatException

Bu kurucu, belirtilen String tarafından temsil edilen double türünde değere sahip bir Double nesnesi oluşturur ve döndürür.

str Double'a dönüştürmek için bir dizedir

Bu yöntem şu adda bir istisna fırlatır NumberFormatException String'in ayrıştırılabilir bir sayısal değeri yoksa.

Önce String'den yarıçapı double'a dönüştürerek dairenin alanını hesaplayan aşağıdaki örnek program yardımıyla bu Double (String str) yapıcısının nasıl kullanılacağını anlamaya çalışalım.

 package com.softwaretestinghelp; /** * Bu sınıf, yeni Double(String str) yapıcısını kullanarak * stringi double java programına dönüştürmek için örnek kodu gösterir * * @author * * public class StringToDoubleDemo4 { public static void main(String[] args) { // radiusStr String değişkenine "+15.0005d" atayın String radiusStr = "+15.0005d"; System.out.println("radiusStr : "+radiusStr); // Pass radiusStri.e.String "+15.0005d" new Double() fonksiyonuna parametre olarak // string radiusStr değerini double'a dönüştürmek // ve double değişken radius'a atamak için double radius = yeni Çift (radiusStr) .doubleValue(); System.out.println("Dairenin yarıçapı : "+radius+" cm"); //Dairenin alanını hesapla double area = (3.14*(yarıçap*radius)); System.out.println("Dairenin alanı : "+area+" cm"); } } 

İşte program Çıktısı:

radiusStr :+15.0005d

Daire yarıçapı :15.0005 cm

Dairenin alanı :706.5471007850001 cm

Yukarıdaki programda dairenin yarıçap değeri String değişkenine atanmıştır:

 String radiusStr = "+15.0005d"; 

Dairenin alanını hesaplamak için, Double veri türü değerini döndüren Double() yapıcısı kullanılarak yarıçap double değerine dönüştürülür. Daha sonra doubleValue() yöntemi, aşağıda gösterildiği gibi ilkel tarih türü double değerini almak için çağrılır.

 double yarıçap = yeni Double (radiusStr).doubleValue(); 

Not: Double(String str) yapıcısı Java 9.0'dan beri kullanımdan kaldırılmıştır. Double'ın yukarıdaki ifadede üstü çizili olmasının nedeni budur.

Bu nedenle, bu yol artık daha az tercih edilmektedir. Böylece, bir Java String'i bir çift Java ilkel veri türüne dönüştürmek için tüm yöntemleri ele aldık.

String'den double'a dönüştürme yöntemi hakkında sıkça sorulan bazı sorulara bir göz atalım.

Sıkça Sorulan Sorular

S #1) Java'da string'i double'a dönüştürebilir miyiz?

Cevap ver: Evet , Java'da, String'den double'a dönüştürme aşağıdaki Java sınıfı yöntemleri kullanılarak yapılabilir:

 • Double.parseDouble(String)
 • Double.valueOf(String)
 • DecimalFormat parse()
 • new Double(String s)

S #2) Bir dizeyi nasıl çift dizeye dönüştürürsünüz?

Cevap ver: Java, bir dizeyi double'a dönüştürmek için çeşitli yöntemler sağlar.

Aşağıda Java sınıfı yöntemleri verilmiştir:

 • Double.parseDouble(String)
 • Double.valueOf(String)
 • DecimalFormat parse()
 • new Double(String s)

S #3) Java'da double var mıdır?

Cevap ver: Evet . Java, sayısal değerleri saklamak için short, int, double gibi çeşitli ilkel veri türleri sağlar. double, kayan noktalı bir sayıyı temsil etmek için bir Java ilkel veri türüdür. 64 bit kayan nokta hassasiyetine sahip olan bu veri türü, depolama için 8 bayt alır. Bu veri türü, ondalık değerleri temsil etmek için yaygın bir seçimdir.

S #4) Java'da Tarayıcı nedir?

Cevap ver: Java, bir kullanıcıdan girdi almak için java.util.Scanner sınıfını sağlar. Farklı veri türlerinde girdi almak için çeşitli yöntemleri vardır. Örneğin, nextLine() String veri tipi değerini okumak için kullanılır. double veri değerini okumak için nextDouble() metodunu sağlar.

Sonuç

Bu eğitimde, basit örneklerle birlikte aşağıdaki sınıf yöntemlerini kullanarak Java'da String veri türünü ilkel veri türü double'a nasıl dönüştürebileceğimizi gördük.

 • Double.parseDouble(String)
 • Double.valueOf(String)
 • DecimalFormat parse()
 • new Double(String s)
Başa dön