Mga Tuntunin ng Paggamit

Panimula

Ang paggamit ng aming website ay napapailalim sa mga sumusunod na tuntunin at kundisyon ng paggamit, na sinusugan paminsan-minsan (ang “Mga Tuntunin”). Ang Mga Tuntunin ay dapat mong basahin nang magkasama sa anumang mga tuntunin, kundisyon o disclaimer na ibinigay sa mga pahina ng aming website. Mangyaring suriing mabuti ang Mga Tuntunin. Nalalapat ang Mga Tuntunin sa lahat ng mga user ng aming website, kabilang ang walang limitasyon, mga user na mga browser, customer, merchant, vendor at/o contributor ng content. Kung maa-access at gagamitin mo ang website na ito, tinatanggap mo at sumasang-ayon ka na sumunod at sumunod sa Mga Tuntunin at sa aming Patakaran sa Privacy. Kung hindi ka sumasang-ayon sa Mga Tuntunin o sa aming Patakaran sa Pagkapribado, hindi ka pinahihintulutang i-access ang aming website, gamitin ang alinman sa mga serbisyo ng aming website o mag-order sa aming website.

Paggamit ng aming Website

Sumasang-ayon kang gamitin ang aming website para sa mga lehitimong layunin at hindi para sa anumang labag sa batas o hindi awtorisadong layunin, kasama nang walang limitasyon, sa paglabag sa anumang batas sa intelektwal na ari-arian o privacy. Sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa Mga Tuntunin, kinakatawan at ginagarantiyahan mo na ikaw ay hindi bababa sa edad ng mayorya sa iyong estado o lalawigan ng paninirahan at legal na may kakayahang pumasok sa isang may-bisang kontrata.

Sumasang-ayon ka na huwag gamitin ang aming website upang magsagawa ng anumang aktibidad na bubuo ng isang sibil o kriminal na pagkakasala o lumalabag sa anumang batas. Sumasang-ayon ka na huwag subukang manghimasok sa network o mga tampok ng seguridad ng aming website o upang makakuhahindi awtorisadong pag-access sa aming mga system.

Sumasang-ayon kang magbigay sa amin ng tumpak na personal na impormasyon, tulad ng iyong email address, mailing address at iba pang mga detalye sa pakikipag-ugnayan upang makumpleto ang iyong order o makipag-ugnayan sa iyo kung kinakailangan. Sumasang-ayon ka na agad na i-update ang iyong account at impormasyon. Pinapahintulutan mo kaming kolektahin at gamitin ang impormasyong ito para makipag-ugnayan sa iyo alinsunod sa aming Patakaran sa Privacy.

Mga Pangkalahatang Kundisyon

Inilalaan namin ang karapatang tanggihan ang serbisyo sa sinuman, anumang oras, para sa anumang kadahilanan . Inilalaan namin ang karapatang gumawa ng anumang mga pagbabago sa website, kabilang ang pagwawakas, pagbabago, pagsususpinde o paghinto ng anumang aspeto ng website anumang oras, nang walang abiso. Maaari kaming magpataw ng mga karagdagang tuntunin o limitasyon sa paggamit ng aming website. Sumasang-ayon ka na regular na suriin ang Mga Tuntunin at ang iyong patuloy na pag-access o paggamit sa aming website ay mangangahulugan na sumasang-ayon ka sa anumang mga pagbabago.

Sumasang-ayon ka na hindi kami mananagot sa iyo o sa sinumang third party para sa anumang pagbabago, pagsususpinde o paghinto ng aming website o para sa anumang serbisyo, nilalaman, tampok o produkto na inaalok sa pamamagitan ng aming website.

Mga Link sa Mga Third-Party na Website

Ang mga link mula sa o patungo sa mga website sa labas ng aming website ay para sa kaginhawahan lamang. Hindi namin sinusuri, ineendorso, inaaprubahan o kinokontrol, at hindi kami mananagot para sa anumang mga site na naka-link mula o sa aming website, ang nilalaman ng mga site na iyon, ang mga ikatlong partido na pinangalanan doon, o ang kanilangmga produkto at serbisyo. Ang pag-link sa anumang iba pang site ay nasa iyong sariling panganib at hindi kami mananagot o mananagot para sa anumang mga pinsala na may kaugnayan sa pag-link. Ang mga link sa nada-download na mga site ng software ay para sa kaginhawahan lamang at hindi kami mananagot o mananagot para sa anumang mga kahirapan o kahihinatnan na nauugnay sa pag-download ng software. Ang paggamit ng anumang na-download na software ay pinamamahalaan ng mga tuntunin ng kasunduan sa lisensya, kung mayroon man, na kasama o ibinigay kasama ng software.

Iyong Personal na Impormasyon

Pakitingnan ang aming Patakaran sa Privacy upang malaman ang tungkol sa kung paano namin kinokolekta, ginagamit, at ibinabahagi ang iyong personal na impormasyon.

Mga Error at Pagtanggal

Pakitandaan na ang aming website ay maaaring maglaman ng mga typographical na error o kamalian at maaaring hindi kumpleto o kasalukuyan. Inilalaan namin ang karapatan na itama ang anumang mga pagkakamali, kamalian o pagkukulang at baguhin o i-update ang impormasyon anumang oras, nang walang paunang abiso (kabilang ang pagkatapos maisumite ang isang order). Ang nasabing mga error, kamalian, o pagtanggal ay maaaring nauugnay sa paglalarawan ng produkto, pagpepresyo, pag-promote at pagiging available at inilalaan namin ang karapatang kanselahin o tanggihan ang anumang order na inilagay batay sa maling impormasyon sa pagpepresyo o availability, sa lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas.

Hindi kami nangangako na i-update, baguhin o linawin ang impormasyon sa aming website, maliban kung kinakailangan ng batas.

Disclaimer at Limitasyon ng Pananagutan

Akala mo lahatresponsibilidad at panganib na may kinalaman sa iyong paggamit ng aming website, na ibinigay “as is” nang walang mga warranty, representasyon o kundisyon ng anumang uri, ipinahayag man o ipinahiwatig, patungkol sa impormasyong na-access mula o sa pamamagitan ng aming website, kasama ang walang limitasyon, lahat nilalaman at materyales, at mga function at serbisyong ibinigay sa aming website, na lahat ay ibinibigay nang walang anumang uri ng warranty, kabilang ngunit hindi limitado sa mga warranty tungkol sa availability, katumpakan, pagiging kumpleto o pagiging kapaki-pakinabang ng nilalaman o impormasyon, walang patid na pag-access, at anumang mga warranty ng pamagat, hindi paglabag, kakayahang maikalakal o kaangkupan para sa isang partikular na layunin. Hindi namin ginagarantiyahan na ang aming website o ang paggana nito o ang nilalaman at materyal ng mga serbisyong ginawang magagamit sa gayon ay magiging napapanahon, ligtas, walang patid o walang error, na ang mga depekto ay itatama, o na ang aming mga website o ang mga server na gumagawa ng aming website ang available ay walang mga virus o iba pang nakakapinsalang bahagi.

Ang paggamit ng aming website ay nasa iyong sariling panganib at ikaw ang may buong pananagutan para sa anumang mga gastos na nauugnay sa iyong paggamit sa aming website. Hindi kami mananagot para sa anumang pinsala sa anumang uri na may kaugnayan sa paggamit ng aming website.

Sa anumang pagkakataon kami, o ang aming mga kaakibat, ang aming o ang kani-kanilang nilalaman o mga service provider, o alinman sa aming o kanilang kani-kanilang mga direktor, opisyal, ahente, kontratista, supplier omananagot sa iyo ang mga empleyado para sa anumang direkta, hindi direkta, espesyal, hindi sinasadya, kinahinatnan, huwarang o parusa na pinsala, pagkalugi o sanhi ng pagkilos, o nawalang kita, nawalang kita, nawalang negosyo o mga benta, o anumang iba pang uri ng pinsala, batay man sa kontrata o tort (kabilang ang kapabayaan), mahigpit na pananagutan o kung hindi man, na nagmumula sa iyong paggamit ng, o ang kawalan ng kakayahang gamitin, o ang pagganap ng, aming website o ang nilalaman o materyal o functionality sa pamamagitan ng aming website, kahit na pinapayuhan kami ng posibilidad ng naturang mga pinsala.

Ang ilang partikular na hurisdiksyon ay hindi nagpapahintulot ng limitasyon ng pananagutan o ang pagbubukod o limitasyon ng ilang partikular na pinsala. Sa naturang mga hurisdiksyon, ang ilan o lahat ng nasa itaas na mga disclaimer, pagbubukod, o limitasyon, ay maaaring hindi nalalapat sa iyo at ang aming pananagutan ay limitado sa maximum na lawak na pinahihintulutan ng batas.

Indemnification

Ikaw sumang-ayon na ipagtanggol at bayaran kami ng danyos, at ipagtanggol kami at ang aming mga kaanib na hindi nakakapinsala, at ang aming at kani-kanilang mga direktor, opisyal, ahente, kontratista, at empleyado laban sa anumang pagkalugi, pananagutan, paghahabol, gastos (kabilang ang mga legal na bayarin) sa anumang paraan na magmumula sa , na nauugnay sa o may kaugnayan sa iyong paggamit ng aming website, ang iyong paglabag sa Mga Tuntunin, o ang pag-post o pagpapadala ng anumang mga materyal sa o sa pamamagitan ng website mo, kabilang ngunit hindi limitado sa, anumang third party na nag-aangkin na ang anumang impormasyon o materyales na ibinigay mo ay lumalabagsa anumang mga karapatan sa pagmamay-ari ng third party.

Buong Kasunduan

Ang Mga Tuntunin at anumang dokumentong hayagang tinutukoy sa mga ito ay kumakatawan sa buong kasunduan sa pagitan mo at namin kaugnay ng paksa ng Mga Tuntunin at pumapalit anumang naunang kasunduan, pagkakaunawaan o pagsasaayos sa pagitan mo at namin, pasalita man o pasulat. Parehong ikaw at kami ay kinikilala na, sa pagpasok sa Mga Tuntuning ito, ikaw o kami ay hindi umasa sa anumang representasyon, pangako o pangako na ibinigay ng iba o ipinahiwatig mula sa anumang sinabi o isinulat sa pagitan mo at sa amin bago ang naturang Mga Tuntunin, maliban kung hayagang nakasaad sa Mga Tuntunin.

Waiver

Ang aming kabiguan na gamitin o ipatupad ang anumang karapatan o probisyon ng Mga Tuntunin ay hindi bubuo ng isang pagwawaksi ng naturang karapatan o probisyon. Ang waiver sa amin ng anumang default ay hindi bubuo ng isang waiver ng anumang kasunod na default. Walang waiver sa amin ang mabisa maliban kung ito ay ipinaalam sa iyo sa pamamagitan ng sulat.

Mga Heading

Anumang mga heading at pamagat dito ay para sa kaginhawahan lamang.

Pagkakahiwalay

Kung ang alinman sa mga probisyon ng Mga Tuntunin ay natukoy ng anumang karampatang awtoridad na hindi wasto, labag sa batas o hindi maipapatupad, ang naturang probisyon ay hanggang sa ganoong lawak ay maaalis mula sa natitirang Mga Tuntunin, na patuloy na magiging wasto at maipapatupad hanggang sa ganap na pinahihintulutan ng batas.

Mga Tanong o Alalahanin

Pakipadala sa amin ang lahat ng tanong, komento at feedback sa"[email protected]"

Mag-scroll pataas