Paggawa gamit ang VBScript Excel Objects

Introduction to VBScript Excel Objects: Tutorial #11

Sa aking nakaraang tutorial, ipinaliwanag ko ang ‘Mga Kaganapan’ sa VBScript . Sa tutorial na ito, tatalakayin ko ang Excel Objects na ginagamit sa VBScript. Pakitandaan na ito ang ika-11 na tutorial sa aming seryeng ‘ Matuto ng VBScripting ’.

Sinusuportahan ng VBScript ang iba't ibang uri ng mga bagay at kabilang ang mga Excel Objects doon. Pangunahing tinutukoy ang Excel Objects bilang mga object na nagbibigay ng suporta sa mga Coder upang gumana at makitungo sa Excel Sheets.

Ang tutorial na ito ay nagbibigay sa iyo ng kumpletong pangkalahatang-ideya ng proseso ng paglikha, pagdaragdag, pagtanggal, atbp., ng isang Excel file gamit ang Excel Objects sa VBScript na may mga simpleng halimbawa.

Pangkalahatang-ideya

Kailangang i-install ang Microsoft Excel sa iyong computer upang gumana sa mga Excel file. Sa pamamagitan ng paglikha ng Excel Object, binibigyan ka ng VBScript ng tulong upang magsagawa ng mahahalagang operasyon tulad ng paglikha, Buksan at pag-edit ng Excel file.

Napakahalagang maunawaan ang paksang ito dahil ito ang bumubuo sa batayan ng pagtatrabaho sa mga Excel sheet at samakatuwid ay nagpasya akong piliin ito bilang isa sa mga paksa sa serye ng VBScript tutorial.

Susubukan kong ipaunawa sa iyo ang lahat ng iba't ibang mga code na kinakailangang maisulat upang gumana sa mga excel file sa isang madaling paraan upang madali kang makapagsulat ng isang piraso ng code sa iyongpagmamay-ari.

Ngayon, lumipat tayo sa praktikal na pagtatrabaho ng mga Excel file sa pamamagitan ng pag-unawa sa code na isinulat para sa iba't ibang mga senaryo na pangunahing nakatuon sa mga mahahalaga.

Paggawa ng Excel File Gamit ang Excel Object

Sa seksyong ito, makikita natin ang iba't ibang hakbang sa paggawa ng excel file gamit ang mekanismo ng Excel Object sa VBScript.

Ang sumusunod ay ang Code para sa Paglikha ng Excel File:

Set obj = createobject(“Excel.Application”)  ‘Creating an Excel Object obj.visible=True                                    ‘Making an Excel Object visible Set obj1 = obj.Workbooks.Add()       ‘Adding a Workbook to Excel Sheet obj1.Cells(1,1).Value=”Hello!!”         ‘Setting a value in the first-row first column obj1.SaveAs “C:\newexcelfile.xls”   ‘Saving a Workbook obj1.Close                                             ‘Closing a Workbook obj.Quit                                                  ‘Exit from Excel Application Set obj1=Nothing                                 ‘Releasing Workbook object Set obj=Nothing                                   ‘Releasing Excel object

Ating unawain kung paano ito gumagana:

 • Una, isang Excel Object na may pangalang 'obj' ay ginawa gamit ang 'createobject' keyword at pagtukoy sa Excel application sa parameter habang gumagawa ka ng Excel Object.
 • Pagkatapos, ang isang Excel Object na ginawa sa itaas ay ginawang nakikita ng mga gumagamit ng sheet.
 • Ang isang Workbook ay idinagdag sa excel object – obj upang magsagawa ng mga aktwal na operasyon sa loob ng sheet.
 • Susunod, ang pangunahing gawain ay isinasagawa ng pagdaragdag ng value sa unang column ng unang row ng workbook na ginawa sa itaas.
 • Ang workbook ay sarado bilang ang natapos na ang gawain.
 • Ang Excel Object ay lumabas dahil tapos na ang gawain.
 • Sa wakas, ang parehong mga object – obj at obj1 ay inilabas sa pamamagitan ng paggamit ng keyword na 'Wala'.

Tandaan : Isang magandang kasanayan na ilabas ang mga bagay gamit ang 'Itakda ang pangalan ng bagay = Wala' matapos ang gawain sakatapusan.

Pagbasa/Pagbukas ng Excel File Gamit ang Excel Object

Sa seksyong ito, makikita natin ang iba't ibang hakbang ng pagbabasa ng data mula sa isang excel file gamit ang mekanismo ng Excel Object sa VBScript. Gagamitin ko ang parehong excel file na ginawa sa itaas.

Ang sumusunod ay ang Code para sa pagbabasa ng data mula sa isang excel file:

Set obj = createobject(“Excel.Application”)   ‘Creating an Excel Object obj.visible=True                                    ‘Making an Excel Object visible Set obj1 = obj.Workbooks.open(“C:\newexcelfile.xls”)    ‘Opening an Excel file Set obj2=obj1.Worksheets(“Sheet1”)    ‘Referring Sheet1 of excel file Msgbox obj2.Cells(2,2).Value  ‘Value from the specified cell will be read and shown obj1.Close                                             ‘Closing a Workbook obj.Quit                                                  ‘Exit from Excel Application Set obj1=Nothing                                 ‘Releasing Workbook object Set obj2 = Nothing                               ‘Releasing Worksheet object Set obj=Nothing                                   ‘Releasing Excel object

Ating unawain kung paano ito ay gumagana:

 • Una, isang Excel Object na may pangalang 'obj' ay ginawa gamit ang 'createobject' keyword at pagtukoy sa Excel application sa ang parameter habang gumagawa ka ng Excel Object.
 • Pagkatapos ang Excel Object na ginawa sa itaas ay gagawing nakikita ng mga user ng sheet.
 • Ang susunod na hakbang ay buksan isang excel file sa pamamagitan ng pagtukoy sa lokasyon ng file.
 • Pagkatapos, ang isang worksheet ng workbook o isang excel file ay tinukoy upang ma-access ang data mula sa isang partikular na sheet ng isang excel file .
 • Sa wakas, ang value mula sa partikular na cell (2nd column mula sa 2nd row) ay basahin at ipinapakita sa tulong ng isang message box.
 • Ang workbook object ay pagkatapos sarado bilang nakumpleto na ang gawain.
 • Ang Excel Object ay lumabas dahil tapos na ang gawain.
 • Sa wakas, lahat ng bagay ay inilabas sa pamamagitan ng paggamit ng keyword na 'Wala'.

Pagtanggal Mula sa Excel File

Sa seksyong ito, titingnan natin ang mga hakbang na kasangkot sa pagtanggal ng data mula sa isang excelfile gamit ang mekanismo ng Excel Object sa VBScript. Gagamitin ko ang parehong excel file na ginawa sa itaas.

Ang sumusunod ay ang Code para sa pagtanggal ng data mula sa isang Excel file:

Set obj = createobject(“Excel.Application”)   ‘Creating an Excel Object obj.visible=True                                    ‘Making an Excel Object visible Set obj1 = obj.Workbooks.open(“C:\newexcelfile.xls”)    ‘Opening an Excel file Set obj2=obj1.Worksheets(“Sheet1”)    ‘Referring Sheet1 of excel file obj2.Rows(“4:4”).Delete           ‘Deleting 4th row from Sheet1 obj1.Save()                                   ‘Saving the file with the changes obj1.Close                                             ‘Closing a Workbook obj.Quit                                                  ‘Exit from Excel Application Set obj1=Nothing                                 ‘Releasing Workbook object Set obj2 = Nothing                               ‘Releasing Worksheet object

Ating unawain kung paano ito ay gumagana:

 • Una, isang Excel Object na may pangalang 'obj' ay nilikha gamit ang 'createobject' na keyword at pagtukoy sa Excel application sa parameter habang ikaw ay lumilikha isang Excel Object.
 • Pagkatapos ang isang Excel Object na ginawa sa itaas ay makikita ng mga user ng sheet.
 • Ang susunod na hakbang ay magbukas ng excel file sa pamamagitan ng pagtukoy sa lokasyon ng file.
 • Pagkatapos, isang worksheet ng workbook o isang excel file ang tinukoy upang ma-access ang data mula sa partikular na sheet ng isang excel file.
 • Sa wakas, ang ika-4 na hilera ay tinanggal at ang mga pagbabago ay naka-save sa sheet.
 • Ang workbook object ay pagkatapos ay sarado bilang gawain ay nakumpleto na.
 • Ang Excel Object ay lumabas dahil ang gawain ay tapos na.
 • Sa wakas, ang lahat ng mga bagay ay inilabas sa pamamagitan ng paggamit ng 'Walang' keyword.

Pagdaragdag & Pagtanggal ng Sheet mula sa Excel File

Sa seksyong ito, tingnan natin ang iba't ibang hakbang ng pagdaragdag at pagtanggal ng excel sheet mula sa excel file gamit ang mekanismo ng Excel Object sa VBScript. Dito rin gagamitin ko ang parehong excel file na ginawa sa itaas.

Ang sumusunod ay ang Code para ditosenaryo:

Set obj = createobject(“Excel.Application”)   ‘Creating an Excel Object obj.visible=True                                    ‘Making an Excel Object visible Set obj1 = obj.Workbooks.open(“C:\newexcelfile.xls”)    ‘Opening an Excel file Set obj2=obj1.sheets.Add  ‘Adding a new sheet in the excel file obj2.name=”Sheet1”     ‘Assigning a name to the sheet created above Set obj3= obj1.Sheets(“Sheet1”)  ‘Accessing Sheet1 obj3.Delete       ‘Deleting a sheet from an excel file obj1.Close                                             ‘Closing a Workbook obj.Quit                                                  ‘Exit from Excel Application Set obj1=Nothing                                 ‘Releasing Workbook object Set obj2 = Nothing                               ‘Releasing Worksheet object Set obj3 = Nothing                              ‘Releasing Worksheet object Set obj=Nothing                                   ‘Releasing Excel object

Ating unawain kung paano ito gumagana:

 • Una, isang Excel Object na may pangalang 'obj' ay ginawa gamit ang 'createobject' na keyword at pagtukoy sa Excel application sa parameter habang ikaw ay gumagawa ng Excel Object.
 • Pagkatapos, ang isang Excel Object na ginawa sa itaas ay makikita ng mga user ng sheet.
 • Ang susunod na hakbang ay magbukas ng isang excel file sa pamamagitan ng pagtukoy sa lokasyon ng file.
 • Ang worksheet ay idinaragdag sa isang excel file at isang pangalan ay itinalaga dito.
 • Pagkatapos, ang isang worksheet ng workbook o isang excel file ay ina-access (nagawa sa naunang hakbang) at ito ay tinanggal .
 • Ang workbook object ay pagkatapos ay sarado bilang ang gawain ay nakumpleto na.
 • Excel Object ay pagkatapos ay lumabas bilang ang gawain ay tapos na.
 • Sa wakas, ang lahat ng mga bagay ay inilabas sa pamamagitan ng paggamit ng keyword na 'Wala'.

Pagkopya & Pag-paste ng Data mula sa isang Excel File patungo sa Isa pang Excel File

Sa seksyong ito, makikita natin ang iba't ibang hakbang na kasangkot sa pagkopya/pag-paste ng data mula sa isang excel file patungo sa isa pang excel file gamit ang Excel Object na mekanismo sa VBScript. Ginamit ko ang parehong excel file na ginamit sa mga sitwasyon sa itaas.

Ang sumusunod ay ang Code para sa sitwasyong ito:

Set obj = createobject(“Excel.Application”)   ‘Creating an Excel Object obj.visible=True                                    ‘Making an Excel Object visible Set obj1 = obj.Workbooks.open(“C:\newexcelfile.xls”)    ‘Opening an Excel file1 Set obj2 = obj.Workbooks.open(“C:\newexcelfile1.xls”)    ‘Opening an Excel file2 obj1.Worksheets(“Sheet1”).usedrange.copy  ‘Copying from an Excel File1 obj2.Worksheets(“Sheet1”).usedrange.pastespecial  ‘Pasting in Excel File2 obj1.Save                                              ‘ Saving Workbook1 obj2.Save                                              ‘Saving Workbook2 obj1.Close                                             ‘Closing a Workbook obj.Quit                                                 ‘Exit from Excel Application Set obj1=Nothing                                ‘Releasing Workbook1 object Set obj2 = Nothing                              ‘Releasing Workbook2 object Set obj=Nothing                                  ‘Releasing Excel object

Ating unawain kung paano ito gumagana :

 • Una, isang Excel Object na may pangalang 'obj' ay ginawa gamit ang'createobject' na keyword at pagtukoy sa Excel application sa parameter habang lumilikha ka ng Excel Object.
 • Pagkatapos, ang Excel Object na ginawa sa itaas ay gagawing nakikita ng mga user ng sheet.
 • Ang Ang susunod na hakbang ay ang magbukas 2 excel file sa pamamagitan ng pagtukoy sa lokasyon ng mga file.
 • Ang data ay Kopya mula sa Excel file1 at na-paste sa Excel file2.
 • Ang parehong Excel Files ay na-save .
 • Ang workbook object ay sarado habang ang gawain ay nakumpleto na.
 • Ang Excel Object ay lumabas dahil tapos na ang gawain.
 • Sa wakas, ang lahat ng mga object ay inilabas sa pamamagitan ng paggamit ng keyword na 'Wala'.

Ito ang ilan sa mahahalagang senaryo na kinakailangan sa tamang pag-unawa sa konsepto. At sila ang bumubuo ng pundasyon para magtrabaho at makitungo sa mga code para sa paghawak ng iba't ibang uri ng mga sitwasyon habang nakikitungo sa Excel Objects sa script.

Konklusyon

Ang Excel ay gumaganap ng pangunahing papel sa lahat ng dako. Sigurado ako na ang tutorial na ito ay dapat na nagbigay sa iyo ng isang mahusay na insight sa kahalagahan at pagiging epektibo ng paggamit ng VBS Excel Objects.

Next Tutorial #12: Sasaklawin ng aming susunod na tutorial ang 'Connection Objects ' sa VBScript.

Manatiling nakatutok at huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga karanasan sa pagtatrabaho sa Excel. Gayundin, ipaalam sa amin kung mayroon kang anumang mga query tungkol sa tutorial na ito.

Mag-scroll pataas