Recursie in Java - Handleiding met voorbeelden

In deze diepgaande tutorial over Recursie in Java wordt uitgelegd wat Recursie is, met voorbeelden, typen en verwante concepten. Ook wordt Recursie versus Iteratie behandeld:

In onze eerdere tutorials in Java hebben we de iteratieve aanpak gezien, waarbij we een lus declareren en dan op een iteratieve manier door een gegevensstructuur lopen door telkens één element te nemen.

We hebben ook de voorwaardelijke stroom gezien, waarbij we opnieuw een lusvariabele behouden en een stuk code herhalen tot de lusvariabele aan de voorwaarde voldoet. Wat betreft functieaanroepen hebben we ook de iteratieve aanpak voor functieaanroepen onderzocht.

In deze tutorial bespreken we een andere benadering van programmeren, namelijk de recursieve benadering.

Wat is Recursie in Java?

Recursie is een proces waarbij een functie of een methode zichzelf steeds opnieuw aanroept. Deze functie die steeds opnieuw wordt aangeroepen, direct of indirect, wordt de "recursieve functie" genoemd.

We zullen verschillende voorbeelden zien om recursie te begrijpen. Laten we nu de syntaxis van recursie bekijken.

Recursie Syntaxis

Elke methode die Recursie implementeert heeft twee basisonderdelen:

  1. Methodeaanroep die zichzelf kan aanroepen, d.w.z. recursief
  2. Een voorwaarde die de recursie stopt.

Merk op dat een preconditie noodzakelijk is voor elke recursieve methode, want als we de recursie niet verbreken, blijft deze oneindig lang lopen, met een stackoverloop tot gevolg.

De algemene syntaxis van recursie is als volgt:

 methodName (T parameters...) { if (precondition == true) //precondition of base condition { return result; } return methodName (T parameters...); //recursieve aanroep } 

Merk op dat de randvoorwaarde ook wel basisvoorwaarde wordt genoemd. In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op de basisvoorwaarde.

Recursie in Java begrijpen

In dit deel zullen we proberen het recursieproces te begrijpen en te zien hoe het plaatsvindt. We zullen leren over de basisvoorwaarde, stack overflow, en zien hoe een bepaald probleem kan worden opgelost met recursie en andere dergelijke details.

Recursie Basisvoorwaarde

Bij het schrijven van het recursieve programma moeten we eerst de oplossing voor het basisgeval geven. Vervolgens drukken we het grotere probleem uit in termen van kleinere problemen.

Als een voorbeeld, kunnen we een klassiek probleem van het berekenen van de factoriaal van een getal nemen. Gegeven een getal n, moeten we een factoriaal van n vinden, aangeduid met n!

Laten we nu het programma uitvoeren om het n factorial (n!) te berekenen met behulp van recursie.

 public class Main{ static int fact(int n) { if (n == 1) // base condition return 1; else return n*fact(n-1); } public static void main(String[] args) { int result = fact(10); System.out.println("10! = " + result); } } 

Uitgang

In dit programma kunnen we zien dat de voorwaarde (n<=1) de basisvoorwaarde is en wanneer deze voorwaarde wordt bereikt, geeft de functie 1 terug. Het else-deel van de functie is de recursieve aanroep. Maar telkens wanneer de recursieve methode wordt aangeroepen, wordt n met 1 verminderd.

We kunnen dus concluderen dat de waarde van n uiteindelijk 1 of minder dan 1 zal worden en op dat moment zal de methode de waarde 1 teruggeven. Deze basisvoorwaarde wordt bereikt en de functie zal stoppen. Merk op dat de waarde van n alles kan zijn, zolang het aan de basisvoorwaarde voldoet.

Probleemoplossing met behulp van recursie

Het basisidee achter het gebruik van recursie is het grotere probleem uit te drukken in termen van kleinere problemen. Ook moeten we een of meer basisvoorwaarden toevoegen om uit de recursie te komen.

Dit werd reeds aangetoond in het bovenstaande factorial-voorbeeld. In dit programma hebben we de n factorial (n!) uitgedrukt in termen van kleinere waarden en hadden we een basisvoorwaarde (n <=1) zodat wanneer n 1 bereikt, we de recursieve methode kunnen verlaten.

Stack Overflow Fout in Recursie

Wij weten dat wanneer een methode of functie wordt aangeroepen, de toestand van de functie wordt opgeslagen op de stack en wordt opgehaald wanneer de functie terugkeert. De stack wordt ook gebruikt voor de recursieve methode.

Maar in het geval van recursie kan er een probleem ontstaan als we de basisvoorwaarde niet definiëren of als de basisvoorwaarde op de een of andere manier niet wordt bereikt of uitgevoerd. Als deze situatie zich voordoet, kan de stack overflow ontstaan.

Laten we het onderstaande voorbeeld van de factorial-notatie bekijken.

Hier hebben we een verkeerde basisvoorwaarde gegeven, n==100.

 public class Main { static int fact(int n) { if (n == 100) // base condition resulting in stack overflow return 1; else return n*fact(n-1); } public static void main(String[] args) { int result = fact(10); System.out.println("10! = " + result); } } 

Dus wanneer n> 100 zal de methode 1 teruggeven, maar de recursie zal niet stoppen. De waarde van n zal oneindig blijven dalen, omdat er geen andere voorwaarde is om het te stoppen. Dit zal doorgaan tot de stack overloopt.

Een ander geval is wanneer de waarde van n <100. Ook in dit geval zal de methode nooit de basisvoorwaarde uitvoeren en resulteren in een stack overflow.

Recursie voorbeelden in Java

In dit deel zullen we de volgende voorbeelden uitvoeren met behulp van recursie.

#1) Fibonacci reeks met behulp van recursie

De Fibonacci reeks wordt gegeven door,

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,…

De bovenstaande reeks laat zien dat het huidige element de som is van de vorige twee elementen. Ook is het eerste element in de Fibonacci-reeks 1.

Dus als n het huidige getal is, wordt het in het algemeen gegeven door de som van (n-1) en (n-2). Aangezien het huidige element wordt uitgedrukt in termen van vorige elementen, kunnen we dit probleem uitdrukken met behulp van recursie.

Het programma om de Fibonaccireeks uit te voeren staat hieronder:

 public class Main { //methode om fibonacci series te berekenen static int fibonacci(int n) { if (n <= 1) { return n; } return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2); } public static void main(String[] args) { int number = 10; //print eerste 10 getallen van fibonacci series System.out.println ("Fibonacci Series: First 10 numbers:"); for (int i = 1; i <= number; i++) { System.out.print(fibonacci(i) + " ");} } } 

Uitgang

#2) Controleren of een getal een palindroom is met behulp van recursie

Een palindroom is een reeks die gelijk is als we hem van links naar rechts of van rechts naar links lezen.

Gegeven een getal 121, zien we dat als we het van links naar rechts en van rechts naar links lezen, het gelijk is. Het getal 121 is dus een palindroom.

Laten we een ander getal nemen, 1242. Als we het van links naar rechts lezen is het 1242 en als we het van rechts naar links lezen is het 2421. Dit is dus geen palindroom.

Wij implementeren het palindroomprogramma door de cijfers van getallen om te keren en recursief het gegeven getal te vergelijken met de omgekeerde weergave ervan.

Het onderstaande programma implementeert het programma om het palindroom te controleren.

 import java.io.*; import java.util.*; public class Main { // controleer of num slechts één cijfer bevat public static int oneDigit(int num) { if ((num>= 0) && (num <10)) return 1; else return 0; } //palindrome utility functie public static int isPalindrome_util (int num, int revNum) throws Exception { // basisvoorwaarde; return if num=0 if (num == 0) { return revNum; } else { //callnutsfunctie recursief revNum = isPalindrome_util(num / 10, revNum); } //Controleer of eerste cijfer van num en revNum gelijk zijn if (num % 10 == revNum % 10) { //zo ja, revNum gaat mee met num return revNum / 10; } anders { // exit throw new Exception(); } //methode om te controleren of een gegeven getal palindroom is met behulp van palindroom nutsfunctie public static int isPalindrome(int num) throwsException { if (num <0) num = (-num); int revNum = (num); return isPalindrome_util(num, revNum); } public static void main(String args[]) { int n = 1242; try { isPalindrome(n); System.out.println("Ja, het gegeven getal " + n + " is een palindroom."); } catch (Exception e) { System.out.println("Nee, het gegeven getal " + n + " is geen palindroom."); } n = 1221; try { isPalindrome(n);System.out.println("Ja, het gegeven getal " + n + " is een palindroom."); } catch (Exception e) { System.out.println("Nee, het gegeven getal " + n + " is geen palindroom."); } } 

Uitgang

#3) Reverse String Recursion Java

Gegeven een string "Hello" moeten we die omkeren zodat de resulterende string "olleH" is.

Dit gebeurt met behulp van recursie: vanaf het laatste teken in de string drukken we recursief elk teken af totdat alle tekens in de string zijn uitgeput.

Het onderstaande programma gebruikt recursie om een gegeven tekenreeks om te keren.

 class String_Reverse { //recursieve methode om een gegeven string om te keren void reverseString(String str) { //basisvoorwaarde; return als string null is of met 1 of minder karakter if ((str==null)} } klasse Main{ public static void main(String[] args) { String inputstr = "SoftwareTestingHelp"; System.out.println("De gegeven string: " + inputstr); String_Reverse obj = new String_Reverse(); System.out.print("De omgekeerde string: "); obj.reverseString(inputstr); } } 

Uitgang

#4) Binair zoeken Java Recursie

Een binair zoekalgoritme is een bekend algoritme voor zoeken. In dit algoritme zoeken we, gegeven een gesorteerde matrix van n elementen, in deze matrix naar het gegeven sleutelelement. In het begin verdelen we de matrix in twee helften door het middelste element van de matrix te vinden.

Afhankelijk van het midden van de sleutel beperken we vervolgens onze zoektocht in de eerste of tweede helft van de array. Zo wordt hetzelfde proces herhaald totdat de locatie van de sleutelelementen is gevonden.

Wij zullen dit algoritme hier uitvoeren met behulp van recursie.

 import java.util.*; class Binary_Search { // recursief binair zoeken int binarySearch(int numArray[], int left, int right, int key) { if (right>= left) { //bereken mid van de array int mid = left + (right - left) / 2; // als de key op mid ligt, return mid if (numArray[mid] == key) return mid; // if key key) return binarySearch(numArray, left, mid - 1, key); // Anders recursief zoeken in derechter subarray return binarySearch(numArray, mid + 1, right, key); } // geen elementen in de array, return -1 return -1; } } klasse Main{ public static void main(String args[]) { Binary_Search ob = new Binary_Search(); //declareer en print de array int numArray[] = { 4,6,12,16,22}; System.out.println("De gegeven array : " + Arrays.toString(numArray)); int len = numArray.length; //lengte van de arrayint key = 16; //te zoeken key int result = ob.binarySearch(numArray, 0, len - 1, key); if (result == -1) System.out.println("Element " + key + " not present"); else System.out.println("Element " + key + " found at index " + result); } }. 

Uitgang

#5) Minimale waarde in array vinden met behulp van recursie

Met behulp van recursie kunnen we ook de minimale waarde in de matrix vinden.

Het Java-programma om de minimumwaarde in de matrix te vinden, staat hieronder.

 import java.util.*; class Main { static int getMin(int numArray[], int i, int n) { //return eerste element indien slechts één element of minimum van de array-elementen return (n == 1) ? numArray[i] : Math.min(numArray[i], getMin(numArray,i + 1 , n - 1)); } public static void main(String[] args) { int numArray[] = { 7,32,64,2,10,23 }; System.out.println("Gegeven array : " + Arrays.toString(numArray)); int n =.numArray.length; System.out.print("Minimum element van array: " + getMin(numArray, 0, n) + "\n"); } }. 

Uitgang

Dit zijn enkele voorbeelden van recursie. Naast deze voorbeelden kunnen veel andere problemen in de software worden uitgevoerd met behulp van recursieve technieken.

Recursietypes

Recursie is van twee types, gebaseerd op het moment waarop de recursieve methode wordt aangeroepen.

Dat zijn ze:

#1) Staartrecursie

Wanneer de aanroep van de recursieve methode de laatste instructie is die binnen de recursieve methode wordt uitgevoerd, wordt dit "staartrecursie" genoemd.

Bij staartrecursie wordt de recursieve aanroepverklaring gewoonlijk uitgevoerd samen met de returnverklaring van de methode.

De algemene syntaxis voor staartrecursie wordt hieronder gegeven:

 methodName ( T parameters ...){ { if (base_condition == true) { return result; } return methodName (T parameters ...) //tail recursion } 

#2) Hoofd Recursie

Koprecursie is elke recursieve benadering die geen staartrecursie is. Dus zelfs algemene recursie is koprecursie.

De syntaxis van hoofdrecursie is als volgt:

 methodName (T parameters...){ if (some_condition == true) { return methodName (T parameters...); } return result; } 

Recursie versus iteratie in Java

Recursie Iteratie
Recursie is een proces waarbij een methode zichzelf herhaaldelijk aanroept totdat aan een basisvoorwaarde is voldaan. Iteratie is een proces waarbij een stuk code herhaaldelijk wordt uitgevoerd gedurende een eindig aantal keren of totdat aan een voorwaarde is voldaan.
Is de toepassing voor functies. Is van toepassing op lussen.
Werkt goed voor kleinere codes. Werkt goed voor grotere codes.
Gebruikt meer geheugen omdat elke recursieve oproep naar de stack wordt geduwd. Er wordt relatief minder geheugen gebruikt.
Moeilijk te debuggen en te onderhouden Gemakkelijker te debuggen en te onderhouden
Resulteert in stack overflow als de basisvoorwaarde niet is opgegeven of niet is bereikt. Kan oneindig worden uitgevoerd, maar zal uiteindelijk de uitvoering stoppen bij geheugenfouten
De tijd is zeer complex. De tijdscomplexiteit is relatief aan de lage kant.

Vaak gestelde vragen

V #1) Hoe werkt Recursie in Java?

Antwoord: Bij recursie roept de recursieve functie zichzelf herhaaldelijk aan totdat aan een basisvoorwaarde is voldaan. Het geheugen voor de aangeroepen functie wordt op de stack geduwd bovenaan het geheugen voor de aanroepende functie. Voor elke functieaanroep wordt een aparte kopie van de lokale variabelen gemaakt.

Q #2) Waarom wordt Recursie gebruikt?

Antwoord: Recursie wordt gebruikt om problemen op te lossen die kunnen worden opgesplitst in kleinere problemen en waarbij het hele probleem kan worden uitgedrukt in termen van een kleiner probleem.

Recursie wordt ook gebruikt voor die problemen die te complex zijn om met een iteratieve aanpak te worden opgelost. Naast de problemen waarvoor tijdcomplexiteit geen probleem is, gebruikt u recursie.

Q #3) Wat zijn de voordelen van Recursie?

Antwoord:

De voordelen van Recursie zijn:

  1. Recursie vermindert het overbodig aanroepen van functies.
  2. Met recursie kunnen we problemen gemakkelijker oplossen dan met de iteratieve aanpak.

Vraag 4) Wat is beter - Recursie of Iteratie?

Antwoord: Recursie maakt herhaalde aanroepen tot de basisfunctie is bereikt. Er is dus een geheugenoverhead omdat voor elke functieaanroep een geheugen op de stack wordt geduwd.

Iteratie daarentegen heeft niet veel geheugenoverhead. Recursie-uitvoering is langzamer dan de iteratieve aanpak. Recursie verkleint de code, terwijl de iteratieve aanpak de code groot maakt.

Q #5) Wat zijn de voordelen van Recursie boven Iteratie?

Antwoord:

  • Recursie maakt de code duidelijker en korter.
  • Recursie is beter dan de iteratieve aanpak voor problemen als de Toren van Hanoi, boomtochten, enz.
  • Omdat elke functieaanroep geheugen naar de stack duwt, gebruikt Recursie meer geheugen.
  • Recursie is trager dan de iteratieve aanpak.

Conclusie

Recursie is een zeer belangrijk concept in software, ongeacht de programmeertaal. Recursie wordt meestal gebruikt bij het oplossen van datastructuurproblemen zoals torens van Hanoi, tree traversals, linked lists, etc. Hoewel het meer geheugen kost, maakt recursie code eenvoudiger en duidelijker.

In deze tutorial hebben we alles over Recursie onderzocht. We hebben ook talrijke programmeervoorbeelden geïmplementeerd om het concept beter te begrijpen.

Scroll naar boven