Kaedah Untuk Menukar Rentetan Java Kepada Ganda

Dalam tutorial ini, kita akan mengetahui cara menukar rentetan Java kepada jenis data berganda:

Kami akan belajar menggunakan kaedah berikut untuk menukar rentetan kepada berganda nilai dalam Java:

 • Double.parseDouble(String)
 • Double.valueOf(String)
 • DecimalFormat parse()
 • Kaedah Double(String s)

baharu Untuk Menukar Rentetan Java kepada dua kali ganda

Terdapat senario tertentu di mana, dalam program Java kami, kami perlu melakukan beberapa jenis operasi aritmetik pada nilai berangka seperti mengira bil, mengira faedah pada jumlah deposit, dll. Tetapi input untuk program ini tersedia dalam format teks iaitu Jenis data Rentetan Java .

Sebagai contoh, untuk mengira bil runcit – harga produk dan bilangan unit yang dibeli akan datang sebagai input daripada medan teks halaman web atau kawasan teks halaman web dalam format teks iaitu jenis data Java String. Dalam senario sedemikian, mula-mula kita perlu menukar String ini untuk mendapatkan semula nombor dalam Jenis data primitif Java berganda .

Mari kita lihat pelbagai kaedah satu demi satu secara terperinci.

#1) Kaedah Double.parseDouble()

kaedah parseDouble() disediakan oleh kelas Double. Kelas Double dipanggil kelas Wrapper kerana ia membalut nilai ganda jenis primitif dalam objek.

Mari kita lihat tandatangan kaedahdi bawah:

public static double parseDouble(String str) throws NumberFormatException

Ini ialah kaedah statik pada kelas Double yang mengembalikan jenis data berganda yang diwakili oleh String yang ditentukan.

Di sini, parameter 'str' ialah String yang mengandungi perwakilan nilai berganda untuk dihuraikan dan mengembalikan nilai berganda yang diwakili oleh argumen.

Ini kaedah membuang Exception NumberFormatException apabila String tidak mengandungi dua parsable.

Sebagai contoh, mari kita pertimbangkan senario apabila kita ingin mengira harga selepas menerima diskaun pada harga asal item.

Untuk ini, nilai input seperti harga asal item dan diskaun datang daripada sistem pengebilan anda sebagai teks dan kami ingin melakukan operasi aritmetik pada nilai ini untuk mengira harga baharu selepas menolak diskaun daripada harga asal.

Mari lihat cara menggunakan kaedah Double.parseDouble() untuk menghuraikan nilai Rentetan kepada menggandakan dalam kod sampel berikut:

package com.softwaretestinghelp; /** * This class demonstrates sample code to convert string to double java program * using Double.parseDouble() method * * @author * */ public class StringToDoubleDemo1 { public static void main(String[] args) { // Assign "500.00" to String variable originalPriceStr String originalPriceStr = "50.00D"; // Assign "30" to String variable originalPriceStr String discountStr = "+30.0005d"; System.out.println("originalPriceStr :"+originalPriceStr); System.out.println("discountStr :"+discountStr); // Pass originalPriceStr i.e. String “50.00D” as a parameter to parseDouble() // to convert string 'originalPriceStr' value to double // and assign it to double variable originalPrice double originalPrice = Double.parseDouble(originalPriceStr); // Pass discountStr i.e. String “30.005d” as a parameter to parseDouble() // to convert string 'discountStr' value to double // and assign it to double variable discount double discount = Double.parseDouble(discountStr); System.out.println("Welcome, our original price is : $"+originalPrice+""); System.out.println("We are offering discount :"+discount+"%"); //Calculate new price after discount double newPrice = originalPrice - ((originalPrice*discount)/100); //Print new price after getting discount on the console System.out.println("Enjoy new attractive price after discount: $"+newPrice+""); } } 

Berikut ialah Output program:

originalPriceStr :50.00D

discountStr :+30.0005d

Selamat datang, harga asal kami ialah : $50.0

Kami menawarkan diskaun :30.0005%

Nikmati harga menarik baharu selepas diskaun : $34.99975

Di sini, Rentetan ialah “50.00D” di mana D menunjukkan rentetan sebagai nilai berganda.

String originalPriceStr = "50.00D";

PriceStr asal ini iaitu “50.00D” ialahdiluluskan sebagai parameter kepada kaedah parseDouble() dan nilai ditetapkan kepada menggandakan pembolehubah originalPrice.

double originalPrice = Double.parseDouble(originalPriceStr);

kaedah parseDouble() menukar nilai Rentetan kepada dua kali ganda dan mengalih keluar “+” atau “-“ dan 'D',' d'.

Oleh itu, apabila kami mencetak harga asal pada konsol:

System.out.println("Welcome, our original price is : $"+originalPrice+"");

Output berikut akan dipaparkan pada konsol:

Selamat datang, harga asal kami ialah : $50.0

Begitu juga, untuk String discountStr = “+30.0005d”; Rentetan "+30.0005d" boleh ditukar kepada dua kali ganda menggunakan kaedah parseDouble() sebagai:

double discount = Double.parseDouble(discountStr);

Oleh itu, apabila kami mencetak diskaun pada konsol.

System.out.println("We are offering discount :"+discount+"%");

Output berikut akan dipaparkan pada console:

We are offering discount :30.0005%

Selain itu, operasi aritmetik dilakukan pada nilai angka ini dalam atur cara.

#2) Kaedah Double.valueOf()

kaedah valueOf() disediakan oleh kelas pembalut Double.

Mari kita lihat tandatangan kaedah di bawah:

nilai Double statik awamOf(String str) membuang NumberFormatException

Kaedah statik ini mengembalikan objek jenis data Double yang mempunyai nilai berganda yang diwakili oleh String str yang ditentukan.

Di sini, parameter 'str' ialah String yang mengandungi representasi berganda kepada dihuraikan dan mengembalikan nilai Double yang diwakili oleh argumen dalam perpuluhan.

Kaedah ini membuang Exception NumberFormatException apabila String tidak mengandungi nilai angka yang bolehdihuraikan.

Mari kita cuba memahami cara menggunakan kaedah Double.valueOf() ini dengan bantuan program contoh berikut:

package com.softwaretestinghelp; /** * This class demonstrates sample code to convert string to double java program * using Double.valueOf() method * * @author * */ public class StringToDoubleDemo2 { public static void main(String[] args) { // Assign "1000.0000d" to String variable depositAmountStr String depositAmountStr = "1000.0000d"; // Assign "5.00D" to String variable interestRate String interestRateStr = "+5.00D"; // Assign "2" to String variable yearsStr String yearsStr = "2"; System.out.println("depositAmountStr :"+depositAmountStr); System.out.println("interestRateStr :"+interestRateStr); System.out.println("yearsStr :"+yearsStr); // Pass depositAmountStr i.e.String “1000.0000d” as a parameter to valueOf() // to convert string 'depositAmountStr' value to double // and assign it to double variable depositAmount Double depositAmount = Double.valueOf(depositAmountStr); // Pass interestRateStr i.e.String “5.00D” as a parameter to valueOf() // to convert string 'interestRateStr' value to double // and assign it to double variable discount Double interestRate = Double.valueOf(interestRateStr); // Pass yearsStr i.e.String “2” as a parameter to valueOf() // to convert string 'yearsStr' value to double // and assign it to double variable discount Double years = Double.valueOf(yearsStr); System.out.println("Welcome to ABC Bank. Thanks for depositing : $"+ depositAmount+" with our bank"); System.out.println("Our bank is offering attractive interest rate for 1 year :"+interestRate+"%"); //Calculate interest after 2 years on the deposit amount Double interestEarned = ((depositAmount*interestRate*years)/100); System.out.println("You will be receiving total interest after "+years+" is $"+interestEarned+""); } }

Berikut ialah Output program:

depositAmountStr :1000.0000d

interestRateStr :+5.00D

yearsStr :2

Selamat datang ke Bank ABC. Terima kasih kerana mendepositkan : $1000.0 dengan bank kami

Bank kami menawarkan kadar faedah yang menarik selama 1 tahun :5.0%

Anda akan menerima jumlah faedah selepas 2.0 ialah $100.0

Di sini, kami memberikan nilai kepada pembolehubah String:

String depositAmountStr = "1000.0000d"; String interestRateStr = "+5.00D"; String yearsStr = "2"; 

Gunakan kaedah valueOf() untuk menukar nilai ini kepada Double seperti yang ditunjukkan di bawah.

Double depositAmount = Double.valueOf(depositAmountStr);

Kami menggunakan nilai yang sama untuk pengiraan aritmetik selanjutnya seperti:

Double interestEarned = ((depositAmount*interestRate*years)/100);

#3) Kaedah Parse () DecimalFormat ()

Untuk ini, kami mula-mula mendapatkan semula contoh kelas NumberFormat dan menggunakan kaedah parse() daripada kelas NumberFormat.

Mari kita lihat tandatangan kaedah di bawah:

parse Nombor awam(String str) membuang ParseException

Kaedah ini menghuraikan teks yang ditentukan. Ini menggunakan rentetan dari kedudukan permulaan dan mengembalikan nombor.

Kaedah ini membuang Exception ParseException jika permulaan String tidak berada dalam parsable.

Mari kita lihat contoh program di bawah. Kod sampel ini menghuraikan rentetan teks berformat yang mengandungi nilai berganda menggunakan kaedah parse():

package com.softwaretestinghelp; import java.text.DecimalFormat; import java.text.NumberFormat; import java.text.ParseException; /** * This class demonstrates sample code to convert string to double java program * using DecimalFormat parse () method * * @author * */ public class StringToDoubleDemo3 { public static void main(String [] args) throws ParseException { // Assign "5,000,00.00" to String variable pointsString String pointsString = "5,000,00.00"; System.out.println("pointsString :"+pointsString); // Pass pointsString i.e. String “+5,000,00.00” as a parameter to // DecimalFormat.getNumberInstance(). parse() method // to convert string pointsString value to double // and assign it to double variable points NumberFormat num = DecimalFormat.getNumberInstance(); Number pointsNum = num.parse(pointsString); double points = pointsNum.doubleValue(); System.out.println("Congratulations ! You have earned :"+points+" points!"); } } 

Berikut ialah Output program:

pointsString:5,000,00.00

Tahniah ! Anda telah memperoleh :500000.0 mata!

Di sini, teks yang diformatkan diberikan kepada pembolehubah rentetan seperti berikut:

String pointsString = "5,000,00.00";

Teks berformat "5,000,00.00" ini diluluskan sebagai argumen kepada kaedah num.parse().

Sebelum tika kelas NumberFormat itu dibuat menggunakan DecimalFormat. kaedah getNumberInstance ().

DecimalFormat.getNumberInstance() method. NumberFormat num = DecimalFormat.getNumberInstance(); Number pointsNum = num.parse(pointsString);

Jadi, gandakan nilai diperoleh dengan menggunakan kaedah doubleValue () seperti yang ditunjukkan di bawah.

double points = pointsNum.doubleValue();

#4) Pembina Double() Baharu

Satu lagi cara untuk menukar String Java kepada double ialah menggunakan pembina kelas Double( String str)

public Double(String str) melontar NumberFormatException

Pembina ini membina dan mengembalikan objek Double yang mempunyai nilai jenis double yang diwakili oleh String yang ditentukan.

str ialah rentetan untuk penukaran kepada Double

Kaedah ini membuang pengecualian yang dipanggil NumberFormatException jika String tidak mempunyai nilai angka yang boleh dihuraikan.

Mari kita cuba memahami cara menggunakan pembina Double (String str) ini dengan bantuan program contoh berikut yang mengira luas bulatan dengan menukar jejari kepada dua kali ganda daripada String dahulu.

package com.softwaretestinghelp; /** * This class demonstrates sample code to convert string to double java program * using new Double(String str) constructor * * @author * */ public class StringToDoubleDemo4 { public static void main(String[] args) { // Assign "+15.0005d" to String variable radiusStr String radiusStr = "+15.0005d"; System.out.println("radiusStr :"+radiusStr); // Pass radiusStr i.e.String “+15.0005d” as a parameter to new Double() // to convert string radiusStr value to double // and assign it to double variable radius double radius = newDouble(radiusStr).doubleValue(); System.out.println("Radius of circle :"+radius+" cm"); //Calculate area of circle double area = (3.14*(radius*radius)); System.out.println("Area of circle :"+area+" cm"); } }

Berikut ialah Output program:

radiusStr :+15.0005d

Jejari bulatan :15.0005 sm

Luas bulatan :706.5471007850001 sm

Dalam atur cara di atas, nilai jejari bulatan diberikan kepadaPembolehubah rentetan:

String radiusStr = "+15.0005d";

Untuk mengira luas bulatan, jejari ditukar kepada nilai berganda menggunakan pembina Double() yang mengembalikan nilai jenis data Double. Kemudian kaedah doubleValue() digunakan untuk mendapatkan semula nilai jenis tarikh primitif berganda seperti yang ditunjukkan di bawah.

double radius = new Double (radiusStr).doubleValue();

Nota: Pembina Double(String str) ditamatkan sejak Java 9.0. Itulah sebab Double mempunyai coretan dalam pernyataan di atas.

Oleh itu, cara ini kurang diutamakan sekarang. Oleh itu, kami telah merangkumi semua kaedah untuk menukar String Java kepada jenis data primitif Java berganda.

Mari kita lihat berikutan beberapa soalan lazim tentang kaedah penukaran String kepada dua kali ganda.

Soalan Lazim

S #1) Bolehkah kita menukar rentetan kepada dua kali ganda dalam Java?

Jawapan: Ya , dalam Java, Penukaran String kepada dua kali ganda boleh dilakukan menggunakan kaedah kelas Java berikut:

 • Double.parseDouble(String)
 • Double.valueOf(String)
 • DecimalFormat parse()
 • new Double(String s)

S #2) Bagaimanakah anda menukar rentetan menjadi double?

Jawapan: Java menyediakan pelbagai kaedah untuk menukar rentetan menjadi berganda.

Diberikan di bawah ialah kaedah kelas Java:

 • Double.parseDouble(String)
 • Double.valueOf(String)
 • DecimalFormat parse()
 • Double(String s) baharu

S #3) Adakah berganda dalam Java?

Jawapan: Ya . Java menyediakan pelbagai jenis data primitif untuk menyimpan nilai berangka seperti short, int, double, dsb. double ialah jenis data primitif Java untuk mewakili nombor titik terapung. Jenis data ini memerlukan 8 bait untuk storan yang mempunyai ketepatan titik terapung 64-bit. Jenis data ini ialah pilihan biasa untuk mewakili nilai perpuluhan.

S #4) Apakah Pengimbas dalam Java?

Jawapan: Java menyediakan kelas java.util.Scanner untuk mendapatkan input daripada pengguna. Ia mempunyai pelbagai kaedah untuk mendapatkan input dalam jenis data yang berbeza. Sebagai Contoh, nextLine() digunakan untuk membaca nilai jenis data String. Untuk membaca nilai data berganda, ia menyediakan kaedah nextDouble().

Kesimpulan

Dalam tutorial ini, kami melihat cara menukar jenis data String kepada jenis data primitif berganda dalam Java menggunakan kelas berikut kaedah bersama-sama dengan contoh mudah.

 • Double.parseDouble(String)
 • Double.valueOf(String)
 • DecimalFormat parse()
 • baharu Berganda(String s)
Gulung ke atas