Metrigau a Mesuriadau Prawf Meddalwedd Pwysig - Wedi'u hesbonio gydag Enghreifftiau a Graffiau

Mewn prosiectau meddalwedd, mae'n bwysicaf mesur ansawdd, cost ac effeithiolrwydd y prosiect a'r prosesau. Heb fesur y rhain, ni fydd modd cwblhau prosiect yn llwyddiannus.

Yn yr erthygl heddiw, byddwn yn dysgu gydag enghreifftiau a graffiau Mesurau a Mesuriadau Prawf Meddalwedd a sut i ddefnyddio'r rhain yn y broses Profi Meddalwedd.

Mae datganiad enwog: “Ni allwn reoli pethau na allwn eu mesur”.

Yma mae rheoli’r prosiectau yn golygu, sut y gall rheolwr/arweinydd prosiect adnabod y gwyriadau oddi wrth y cynllun prawf cyn gynted â phosibl er mwyn ymateb yn yr amser perffaith. Mae cynhyrchu metrigau prawf yn seiliedig ar anghenion y prosiect yn bwysig iawn i gyflawni ansawdd y meddalwedd sy'n cael ei brofi. Metrigau Profi Meddalwedd?

Metrig yw mesur meintiol o’r graddau y mae gan system, cydran system, neu broses briodwedd benodol.

> Gellir diffinio metrigau fel “SAFONAU O MESUR ”.

Meddalwedd Defnyddir metrigau meddalwedd i fesur ansawdd y prosiect . Yn syml, uned a ddefnyddir ar gyfer disgrifio priodoledd yw Metrig. Graddfa ar gyfer mesur yw metrig.

Tybiwch, yn gyffredinol, fod “cilogram” yn fetrig ar gyfer mesur y priodoledd “Pwysau”. Yn yr un modd, mewn meddalwedd, “Faint o faterion a geir ynmil o linellau o god?”, h ere Na. o faterion yn un mesuriad & Mae nifer llinellau cod yn fesuriad arall. Diffinnir metrig o'r ddau fesuriad hyn .

Enghraifft metrigau prawf:

 • Faint o ddiffygion sy'n bodoli o fewn y modiwl?
 • Faint o achosion prawf a gyflawnir fesul person?
 • Beth yw cwmpas y Prawf %?

Beth Yw Mesur Prawf Meddalwedd?

Mesur yw'r dangosiad meintiol o faint, maint, dimensiwn, cynhwysedd, neu faint rhyw briodwedd o gynnyrch neu broses.

Enghraifft mesur prawf: Cyfanswm nifer y diffygion.

Cyfeiriwch isod y diagram i gael dealltwriaeth glir o'r gwahaniaeth rhwng Mesur & Metrigau.

Pam Profi Metrigau?

Cynhyrchu Metrigau Prawf Meddalwedd yw cyfrifoldeb pwysicaf Arweinydd/Rheolwr y Prawf Meddalwedd.

Defnyddir Metrigau Prawf i,

 1. >Gwneud y penderfyniad ar gyfer cam nesaf y gweithgareddau megis, amcangyfrif y gost & rhestr o brosiectau'r dyfodol.
 2. Deall y math o welliant sydd ei angen i lwyddo gyda'r prosiect
 3. Gwneud penderfyniad ar y Broses neu'r Dechnoleg i'w haddasu ac ati.

Pwysigrwydd Metrigau Profi Meddalwedd:

Fel yr eglurwyd uchod, Test Metrics yw'r rhai pwysicaf i fesur ansawdd y meddalwedd.

Nawr, sut gallwn ni fesur ansawdd ymeddalwedd gan ddefnyddio Metrics ?

Os nad oes gan brosiect unrhyw fetrigau, yna sut bydd ansawdd y gwaith a wneir gan Ddadansoddwr Prawf yn cael ei fesur?

Er enghraifft, Rhaid i Ddadansoddwr Prawf,

 1. Dylunio'r achosion prawf ar gyfer 5 gofyniad
 2. Cyflawni'r achosion prawf a ddyluniwyd
 3. Cofnodi'r diffygion & angen methu'r achosion prawf cysylltiedig
 4. Ar ôl i'r diffyg gael ei ddatrys, mae angen i ni ail-brofi'r diffyg & ail-gyflawni'r achos prawf cyfatebol a fethwyd.

Yn y senario uchod, os na ddilynir y metrigau, yna bydd y gwaith a gwblhawyd gan y dadansoddwr prawf yn oddrychol h.y. ni fydd gan yr Adroddiad Prawf y wybodaeth gywir gwybod statws ei waith/prosiect.

Os yw Metrics yn ymwneud â'r prosiect, yna gellir cyhoeddi union statws ei waith gyda rhifau/data cywir.

h.y. yn yr Adroddiad Prawf, gallwn gyhoeddi:

>
 • Sawl achos prawf sydd wedi'u dylunio fesul gofyniad?
 • Faint o achosion prawf sydd eto i'w dylunio?
 • Faint o achosion prawf sy'n cael eu cyflawni?
 • Sawl achos prawf sy'n cael eu pasio/methu/blocio?
 • Sawl achos prawf sydd heb eu gweithredu eto?
 • Sawl diffyg yn cael eu nodi & beth yw difrifoldeb y diffygion hynny?
 • Sawl achos prawf a fethwyd oherwydd un diffyg penodol? ac ati.
 • Yn seiliedig ar anghenion y prosiect gallwn gael mwy o fetrigau na'r rhestr uchod, er mwyn gwybod ystatws y prosiect yn fanwl.

  Yn seiliedig ar y metrigau uchod, bydd Arweinydd/Rheolwr y Prawf yn deall y pwyntiau allweddol a nodir isod.

  • %ge o waith a gwblhawyd
  • %ge o waith eto i'w gwblhau
  • Amser i gwblhau'r gwaith sy'n weddill
  • A yw'r prosiect yn mynd yn unol â'r amserlen neu ar ei hôl hi? ac ati.

  Yn seiliedig ar y metrigau, os nad yw'r prosiect yn mynd i gael ei gwblhau yn unol â'r amserlen, yna bydd y rheolwr yn codi'r larwm i'r cleient a rhanddeiliaid eraill trwy ddarparu'r rhesymau dros ar ei hôl hi i osgoi'r syrpreis munud olaf.

  Cylchred Oes Metrics

  Mathau o Fetrigau Prawf â Llaw

  Rhennir Metrigau Profi yn 2 gategori yn bennaf.

  1. Metrigau Sylfaenol
  2. Metrigau Wedi'u Cyfrifo

  Metrigau Sylfaenol: Sylfaen Metrigau yw'r Metrigau sy'n deillio o'r data a gasglwyd gan y Dadansoddwr Prawf wrth ddatblygu a gweithredu'r achos prawf.

  Caiff y data hwn ei olrhain trwy gydol Cylch Oes y Prawf. h.y. casglu'r data fel Cyfanswm no. o achosion prawf a ddatblygwyd ar gyfer prosiect (neu) na. o achosion prawf angen eu gweithredu (neu) dim. o achosion prawf a basiwyd/fethodd/rhwystrwyd ac ati.

  Metrigau wedi'u Cyfrifo: Mae Metrigau wedi'u Cyfrifo yn deillio o'r data a gasglwyd yn Base Metrics. Yn gyffredinol, caiff y Metrigau hyn eu holrhain gan arweinydd/rheolwr y prawf at ddibenion Adrodd ar Brawf.

  Enghreifftiau o FeddalweddMetrigau Profi

  Gadewch i ni gymryd enghraifft i gyfrifo'r metrigau prawf amrywiol a ddefnyddir mewn adroddiadau prawf meddalwedd:

  Isod mae fformat y tabl ar gyfer y data a adalwyd o'r Dadansoddwr Prawf sydd mewn gwirionedd yn ymwneud â profi:

  Diffiniadau a Fformiwlâu ar gyfer Cyfrifo Metrigau:

  #1) %ge Achosion prawf a Gyflawnwyd : Defnyddir y metrig hwn i gael statws gweithredu'r achosion prawf yn nhermau %ge.

  %ge Achosion prawf Wedi'u Cyflawni = ( Nifer yr achosion Prawf a gyflawnwyd / Cyfanswm nifer yr achosion Prawf a ysgrifennwyd) * 100.

  Felly, o'r data uchod,

  %ge Achosion prawf Wedi'u Cyflawni = (65 / 100) * 100 = 65%

  0 #2) % ge Achosion prawf heb eu gweithredu : Defnyddir y metrig hwn i gael statws gweithredu arfaeth yr achosion prawf yn nhermau %ge.

  %ge Achosion prawf heb eu gweithredu = ( Nifer yr achosion Prawf heb eu gweithredu / Cyfanswm nifer yr achosion Prawf a ysgrifennwyd) * 100.

  Felly, o'r data uchod,

  %ge Achosion prawf wedi'u blocio = (35 / 100) * 100 = 35%

  #3) %ge Achosion prawf wedi'u pasio : Defnyddir y metrig hwn i gael Llwyddiant %ge o'r achosion prawf a gyflawnwyd.

  %ge Achosion prawf Wedi'u Pasio = ( Na. o achosion Prawf a basiwyd / Cyfanswm nifer. o achosion Prawf Wedi'u Cyflawni) * 100.

  Felly, o'r data uchod,

  %ge Achosion prawf Wedi'u Pasio = (30 / 65) * 100 = 46%

  #4) % ge Achosion prawf Wedi methu : Defnyddir y metrig hwn i gael Methiant %ge o'r achosion prawf a gyflawnwyd.

  %ge Achosion prawfWedi methu = ( Nifer yr achosion Prawf Methwyd / Cyfanswm nifer yr achosion Prawf a gyflawnwyd) * 100.

  Felly, o'r data uchod,

  %ge Achosion prawf Pasiwyd = (26 / 65) * 100 = 40%

  #5) %ge Achosion prawf wedi'u Rhwystro : Defnyddir y metrig hwn i gael y %ge sydd wedi'i rwystro o'r casys prawf a gyflawnwyd. Gellir cyflwyno adroddiad manwl trwy nodi'r gwir reswm dros rwystro'r achosion prawf.

  %ge Achosion prawf wedi'u Rhwystro = ( Nifer yr achosion Prawf a Rhwystrwyd / Cyfanswm nifer yr achosion Prawf a Weithredwyd ) * 100.

  Felly, o'r data uchod,

  %ge Achosion prawf wedi'u Rhwystro = (9 / 65) * 100 = 14%

  1

  #6) Dwysedd Diffygion = Na. Diffygion a adnabuwyd / maint

  ( Yma ystyrir “Maint” yn ofyniad. Felly yma cyfrifir y Dwysedd Diffygion fel nifer o ddiffygion a nodwyd fesul gofyniad. Yn yr un modd, gellir cyfrifo Dwysedd Diffygion fel nifer o Ddiffygion a nodwyd fesul 100 llinell o god [NEU] Nifer y diffygion a nodwyd fesul modiwl, ac ati. )

  Felly, o'r data uchod,

  Dwysedd Diffygion = (30 / 5) = 6

  #7) Effeithlonrwydd Dileu Diffygion (DRE) = ( Nifer y Diffygion a ddarganfuwyd yn ystod y profion SA / (Nifer y Diffygion a ddarganfuwyd yn ystod QA profi +Nifer y Diffygion a ddarganfuwyd gan y Defnyddiwr Terfynol)) * 100

  Defnyddir DRE i nodi effeithiolrwydd prawf y system.

  Tybiwch, Yn ystod Datblygiad & Profion SA, rydym wedi nodi 100 o ddiffygion.

  Ar ôl y profion SA, yn ystod Alpha & Profi beta,nododd y defnyddiwr terfynol / cleient 40 o ddiffygion, a allai fod wedi'u nodi yn ystod y cyfnod profi SA.

  Nawr, bydd y DRE yn cael ei gyfrifo fel,

  DRE = [100 / (100 + 40)] * 100 = [100 /140] * 100 = 71%

  #8) Gollyngiad Diffyg : Gollyngiad Diffyg yw'r Metrig a ddefnyddir i nodi effeithlonrwydd y profion QA h.y., faint o ddiffygion sy'n cael eu methu/llithro yn ystod y profion SA.

  Gollwng Diffygion = ( Nifer y Diffygion a ddarganfuwyd yn UAT / Nifer y Diffygion a ddarganfuwyd mewn profion SA.) * 100

  Tybiwch, Yn ystod Datblygiad & Profion SA, rydym wedi nodi 100 o ddiffygion.

  Ar ôl y profion SA, yn ystod Alpha & Profi beta, nododd defnyddiwr terfynol / cleient 40 o ddiffygion, a allai fod wedi'u nodi yn ystod y cyfnod profi SA.

  Gollyngiad Diffyg = (40 /100) * 100 = 40%

  #9) Diffygion yn ôl Blaenoriaeth : Defnyddir y metrig hwn i nodi'r rhif. o ddiffygion a nodwyd yn seiliedig ar Ddifrifoldeb / Blaenoriaeth y diffyg a ddefnyddir i benderfynu ar ansawdd y meddalwedd.

  %ge Critical Defects = Nifer y Diffygion Critigol a nodwyd / Cyfanswm nifer. o'r Diffygion a nodwyd * 100

  O'r data sydd ar gael yn y tabl uchod,

  %ge Diffygion Critigol = 6/ 30 * 100 = 20%

  %ge Diffygion Uchel = Nifer y Diffygion Uchel a nodwyd / Cyfanswm nifer. o'r Diffygion a nodwyd * 100

  O'r data sydd ar gael yn y tabl uchod,

  %ge Diffygion Uchel = 10/ 30 * 100 = 33.33%

  %ge Diffygion Canolig = Nac ydw.o Diffygion Canolig a nodwyd / Cyfanswm nifer. o'r Diffygion a nodwyd * 100

  O'r data sydd ar gael yn y tabl uchod,

  %ge Diffygion Canolig = 6/ 30 * 100 = 20%

  %ge Diffygion Isel = Nifer y Diffygion Isel a nodwyd / Cyfanswm nifer. o Ddiffygion a nodwyd * 100

  O'r data sydd ar gael yn y tabl uchod,

  %ge Diffygion Isel = 8/ 30 * 100 = 27%

  0

  Casgliad

  Defnyddir y metrigau a ddarperir yn yr erthygl hon yn bennaf ar gyfer cynhyrchu'r adroddiad Statws Dyddiol/Wythnosol gyda data cywir yn ystod y cyfnod datblygu achos prawf/cyfnod gweithredu & mae hyn hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer olrhain statws y prosiect & Ansawdd y meddalwedd.

  Am yr awdur : Dyma bost gwadd gan Anuradha K. Mae ganddi 7+ mlynedd o brofiad profi meddalwedd ac ar hyn o bryd yn gweithio fel ymgynghorydd i MNC. Mae ganddi hefyd wybodaeth dda am brofi awtomeiddio symudol.

  Pa fetrigau prawf eraill ydych chi'n eu defnyddio yn eich prosiect? Yn ôl yr arfer, gadewch i ni wybod eich barn/ymholiadau yn y sylwadau isod.

  Darllen a Argymhellir

   Sgrolio i'r brig