Podmínky použití

Úvod

Používání našich webových stránek podléhá následujícím podmínkám používání, které se čas od času mění (dále jen „podmínky“). Podmínky si musíte přečíst společně s jakýmikoli podmínkami nebo prohlášeními o vyloučení odpovědnosti na stránkách našeho webu. Pečlivě si prosím přečtěte Podmínky. Podmínky se vztahují na všechny uživatele našich webových stránek, včetně, bez omezení, uživatelů, kteří jsou prohlížeči, zákazníky, obchodníky, prodejci a/nebo přispěvateli obsahu. Pokud přistupujete na tuto webovou stránku a používáte ji, přijímáte a souhlasíte s tím, že budete vázáni a budete dodržovat podmínky a naše zásady ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s Podmínkami nebo našimi Zásadami ochrany osobních údajů, nemáte oprávnění k přístupu na naše webové stránky, k používání jakýchkoli služeb našich webových stránek ani k zadávání objednávky na našich webových stránkách.

Používání našich webových stránek

Souhlasíte s tím, že budete naše webové stránky používat pro legitimní účely a nikoli pro jakýkoli nezákonný nebo neautorizovaný účel, mimo jiné v rozporu s jakýmkoli zákonem o duševním vlastnictví nebo ochraně soukromí. Souhlasem s Podmínkami prohlašujete a zaručujete, že jste alespoň plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště a jste právně způsobilí uzavřít závaznou smlouvu.

Souhlasíte s tím, že nebudete používat naše webové stránky provozovat jakoukoli činnost, která by představovala občanskoprávní nebo trestný čin nebo porušovala jakýkoli zákon. Souhlasíte, že se nebudete pokoušet zasahovat do sítě nebo bezpečnostních funkcí naší webové stránky nebo získatneoprávněný přístup do našich systémů.

Souhlasíte s tím, že nám poskytnete přesné osobní údaje, jako je vaše e-mailová adresa, poštovní adresa a další kontaktní údaje, abychom mohli dokončit vaši objednávku nebo vás podle potřeby kontaktovat. Souhlasíte s okamžitou aktualizací svého účtu a informací. Dáváte nám oprávnění shromažďovat a používat tyto informace, abychom vás kontaktovali v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Všeobecné podmínky

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli, kdykoli a z jakéhokoli důvodu . Vyhrazujeme si právo provádět jakékoli úpravy webových stránek, včetně ukončení, změn, pozastavení nebo zrušení jakéhokoli aspektu webových stránek, a to kdykoli bez upozornění. Můžeme zavést další pravidla nebo omezení na používání našich webových stránek. Souhlasíte s tím, že budete pravidelně kontrolovat Podmínky a váš pokračující přístup nebo používání našich webových stránek bude znamenat, že souhlasíte s jakýmikoli změnami.

Souhlasíte s tím, že neponeseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli úpravy, pozastavení nebo zrušení našich webových stránek nebo pro jakoukoli službu, obsah, funkci nebo produkt nabízený prostřednictvím našich webových stránek.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Odkazy z nebo na webové stránky mimo naše webové stránky jsou určeny pro pohodlí pouze. Nekontrolujeme, neschvalujeme, neschvalujeme ani nekontrolujeme a neneseme odpovědnost za žádné stránky odkazované z našich webových stránek nebo na jejich obsah, obsah těchto stránek, třetí strany na nich uvedené ani jejichprodukty a služby. Odkazování na jakoukoli jinou stránku je na vaše výhradní riziko a my neneseme odpovědnost ani ručíme za jakékoli škody v souvislosti s propojením. Odkazy na stránky se softwarem ke stažení slouží pouze pro pohodlí a neneseme odpovědnost ani neručíme za žádné potíže nebo důsledky spojené se stahováním softwaru. Používání jakéhokoli staženého softwaru se řídí podmínkami licenční smlouvy, pokud existuje, která doprovází software nebo je s ním poskytována.

Vaše osobní údaje

Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů jak shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje.

Chyby a opomenutí

Upozorňujeme, že naše webové stránky mohou obsahovat typografické chyby nebo nepřesnosti a nemusí být úplné nebo aktuální. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace bez předchozího upozornění (včetně po odeslání objednávky). Takové chyby, nepřesnosti nebo opomenutí se mohou týkat popisu produktu, cen, propagace a dostupnosti a vyhrazujeme si právo zrušit nebo odmítnout jakoukoli objednávku zadanou na základě nesprávných informací o cenách nebo dostupnosti, v rozsahu povoleném příslušnými zákony.

Nezavazujeme se aktualizovat, upravovat nebo objasňovat informace na našich webových stránkách, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem.

Odmítnutí odpovědnosti a omezení odpovědnosti

Přebíráte všeodpovědnost a riziko s ohledem na vaše používání našich webových stránek, které jsou poskytovány „tak jak jsou“, bez záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, s ohledem na informace přístupné z našich webových stránek nebo jejich prostřednictvím, včetně, bez omezení, všech obsah a materiály a funkce a služby poskytované na našich webových stránkách, z nichž všechny jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, včetně, nikoli však výhradně, záruk týkajících se dostupnosti, přesnosti, úplnosti nebo užitečnosti obsahu nebo informací, nepřetržitého přístupu a jakýchkoli záruk vlastnického práva, neporušení, prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Nezaručujeme, že naše webové stránky nebo jejich fungování nebo obsah a materiál služeb, které jsou tímto zpřístupněny, budou včasné, bezpečné, nepřerušované nebo bezchybné, že závady budou opraveny nebo že naše webové stránky nebo servery, které naše webové stránky tvoří. dostupné jsou bez virů nebo jiných škodlivých komponent.

Používání našich webových stránek je na vaše výhradní riziko a přebíráte plnou odpovědnost za veškeré náklady spojené s používáním našich webových stránek. Neneseme odpovědnost za žádné škody jakéhokoli druhu související s používáním našich webových stránek.

V žádném případě nebudeme my, ani naše přidružené společnosti, náš nebo jejich příslušný obsah nebo poskytovatelé služeb, ani žádný z našich nebo jejich příslušní ředitelé, vedoucí pracovníci, zástupci, dodavatelé, dodavatelé popřzaměstnanci vám ponesou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, následné, exemplární nebo represivní škody, ztráty nebo příčiny jednání nebo ušlý příjem, ušlý zisk, ušlý obchod nebo prodej nebo jakýkoli jiný typ škody, ať už se sídlem v smlouva nebo delikt (včetně nedbalosti), přísná odpovědnost nebo jinak, vyplývající z vašeho používání nebo neschopnosti používat nebo vykonávat naše webové stránky nebo obsah nebo materiál nebo funkce prostřednictvím našich webových stránek, a to i v případě, že jsme upozorněni na možnost takových škod.

Některé jurisdikce neumožňují omezení odpovědnosti nebo vyloučení či omezení určitých škod. V takových jurisdikcích se na vás nemusí vztahovat některá nebo všechna výše uvedená prohlášení, vyloučení nebo omezení a naše odpovědnost bude omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

Odškodnění

Vy souhlasíte s tím, že nás budete bránit a odškodníte a ochráníte nás a naše přidružené společnosti a naše a jejich příslušné ředitele, vedoucí pracovníky, zástupce, dodavatele a zaměstnance před jakýmikoli ztrátami, závazky, nároky, výdaji (včetně právních poplatků) jakýmkoli způsobem vyplývajícím z , související s nebo v souvislosti s vaším používáním našich webových stránek, vaším porušením Podmínek nebo zveřejňováním nebo přenosem jakýchkoli materiálů na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím vámi, včetně mimo jiné tvrzení jakékoli třetí strany, že jakékoli informace nebo materiály vámi poskytnuté porušujína jakákoli vlastnická práva třetí strany.

Úplná smlouva

Podmínky a jakékoli dokumenty v nich výslovně uvedené představují úplnou dohodu mezi vámi a námi ve vztahu k předmětu podmínek a nahrazují jakákoli předchozí dohoda, porozumění nebo ujednání mezi vámi a námi, ať už ústní nebo písemná. Vy i my bereme na vědomí, že při uzavírání těchto Podmínek jsme se ani vy ani my nespoléhali na žádné prohlášení, závazek nebo příslib poskytnutý druhou stranou nebo odvozený z čehokoli, co bylo mezi vámi a námi řečeno nebo napsáno před těmito Podmínkami, pokud není výslovně uvedeno jinak. v Podmínkách.

Zřeknutí se

Naše neuplatnění nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení Podmínek nebude představovat vzdání se takového práva nebo ustanovení. Zřeknutí se jakéhokoli neplnění z naší strany nebude představovat zřeknutí se jakéhokoli následného neplnění. Žádné zřeknutí se z naší strany není účinné, pokud vám není sděleno písemně.

Nadpisy

Jakékoli nadpisy a názvy zde slouží pouze pro pohodlí.

Oddělitelnost

Pokud kterýkoli příslušný orgán určí, že některé z ustanovení podmínek je neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení v tomto rozsahu odděleno od zbývajících podmínek, které budou nadále platné a vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném zákona.

Dotazy nebo obavy

Všechny dotazy, komentáře a zpětnou vazbu nám prosím zašlete na adresu"info@:doména"

Posunout nahoru