Důležité metriky a měření pro testování softwaru - vysvětlení s příklady a grafy

U softwarových projektů je nejdůležitější měřit kvalitu, náklady a efektivitu projektu a procesů. Bez jejich měření nelze projekt úspěšně dokončit.

V dnešním článku se dozvíte s příklady a grafy - Metriky a měření testování softwaru a jejich využití v procesu testování softwaru.

Existuje známý výrok: "Nemůžeme kontrolovat věci, které nemůžeme měřit."

Kontrola projektů zde znamená, jak může projektový manažer/vedoucí projektu co nejdříve identifikovat odchylky od plánu testování, aby mohl reagovat v případě potřeby. perfektní čas. Vytváření testovacích metrik na základě potřeb projektu je velmi důležité pro dosažení kvality testovaného softwaru.

Co je to metrika testování softwaru?

Metrika je kvantitativní měřítko míry, do jaké systém, systémová komponenta nebo proces disponuje daným atributem.

Metriky lze definovat jako "STANDARDY". Z MĚŘENÍ ".

Metriky softwaru se používají k měření kvality projektu. Zjednodušeně řečeno, metrika je jednotka používaná k popisu atributu. Metrika je měřítko pro měření.

Předpokládejme, že obecně je "Kilogram" metrikou pro měření atributu "Hmotnost". Podobně v softwaru: "Kolik problémů se nachází v tisíci řádcích kódu?", h zde Počet vydání je jedním měřením & počet řádků kódu je dalším měřením. Metrika je definována z těchto dvou měření. .

Příklad testovacích metrik:

 • Kolik závad se v modulu vyskytuje?
 • Kolik testovacích případů se provede na osobu?
 • Co je to pokrytí testů v %?

Co je měření testování softwaru?

Měření je kvantitativní údaj o rozsahu, množství, rozměru, kapacitě nebo velikosti nějakého atributu výrobku nebo procesu.

Příklad testovacího měření: Celkový počet závad.

Rozdíl mezi měřením & metrikami je zřejmý z níže uvedeného diagramu.

Proč testovat metriky?

Vytváření metrik testování softwaru je nejdůležitější odpovědností vedoucího/manažera testování softwaru.

Testovací metriky se používají k,

 1. Přijmout rozhodnutí pro další fázi činností, jako je odhad nákladů & harmonogram budoucích projektů.
 2. Pochopení druhu zlepšení, které je nutné pro úspěch projektu.
 3. Přijmout rozhodnutí o procesu nebo technologii, která má být upravena atd.

Význam metrik pro testování softwaru:

Jak bylo vysvětleno výše, testovací metriky jsou nejdůležitější pro měření kvality softwaru.

Nyní, jak můžeme měřit kvalitu softwaru pomocí metrik. ?

Předpokládejme, že pokud projekt nemá žádné metriky, jak se bude měřit kvalita práce testovacího analytika?

Například, Testovací analytik musí,

 1. Návrh testovacích případů pro 5 požadavků
 2. Provedení navržených testovacích případů
 3. Zaznamenat závady & je třeba selhat související testovací případy
 4. Po vyřešení vady musíme znovu otestovat vadu & znovu provést příslušný neúspěšný testovací případ.

Pokud se ve výše uvedeném scénáři metriky nedodržují, pak bude práce vykonaná testovacím analytikem subjektivní, tj. testovací zpráva nebude mít správné informace, aby věděla o stavu jeho práce/projektu.

Pokud se na projektu podílí metrika, lze zveřejnit přesný stav jeho práce s příslušnými čísly/údaji.

Tj. ve zprávě o zkoušce můžeme zveřejnit:

 1. Kolik testovacích případů bylo navrženo na jeden požadavek?
 2. Kolik testovacích případů je ještě třeba navrhnout?
 3. Kolik testovacích případů je provedeno?
 4. Kolik testovacích případů je úspěšných/neúspěšných/blokovaných?
 5. Kolik testovacích případů ještě nebylo provedeno?
 6. Kolik závad je identifikováno & jaká je závažnost těchto závad?
 7. Kolik testovacích případů selhalo kvůli jedné konkrétní závadě? atd.

Na základě potřeb projektu můžeme mít více metrik, než je výše uvedený seznam, abychom podrobně znali stav projektu.

Na základě výše uvedených metrik získá vedoucí/manažer testů představu o níže uvedených klíčových bodech.

 • %ge dokončené práce
 • %ge prací, které ještě nebyly dokončeny
 • Čas na dokončení zbývající práce
 • Zda projekt probíhá podle plánu, nebo se zpožďuje? atd.

Pokud projekt nebude dokončen podle plánu, manažer na základě metrik upozorní klienta a ostatní zúčastněné strany a uvede důvody zpoždění, aby se předešlo překvapením na poslední chvíli.

Životní cyklus metrik

Typy metrik manuálního testování

Metriky testování se dělí především do 2 kategorií.

 1. Základní metriky
 2. Vypočtené metriky

Základní metriky: Základní metriky jsou metriky, které jsou odvozeny z údajů shromážděných testovacím analytikem během vývoje a provádění testovacích případů.

Tyto údaje budou sledovány v průběhu celého životního cyklu testování, tj. sběr údajů jako celkový počet testovacích případů vytvořených pro projekt (nebo) počet testovacích případů, které je třeba provést (nebo) počet testovacích případů, které prošly/neprošly/byly zablokovány atd.

Vypočtené metriky: Vypočtené metriky jsou odvozeny z údajů shromážděných v základních metrikách. Tyto metriky obvykle sleduje vedoucí/vedoucí testu pro účely vykazování testů.

Příklady metrik testování softwaru

Uveďme si příklad výpočtu různých metrik testů používaných v testovacích zprávách softwaru:

Níže je uveden formát tabulky pro data získaná od testovacího analytika, který se skutečně podílí na testování:

Definice a vzorce pro výpočet metrik:

#1) %ge Provedené testovací případy : Tato metrika se používá k získání stavu provedení testovacích případů z hlediska %ge.

%ge Provedené testovací případy = ( Počet provedených testovacích případů / Celkový počet napsaných testovacích případů) * 100.

Z výše uvedených údajů tedy vyplývá,

%ge Provedené testovací případy = (65 / 100) * 100 = 65%

#2) %ge Testovací případy nebyly provedeny : Tato metrika se používá k získání stavu nevyřízených testovacích případů z hlediska %ge.

%ge Testovací případy nebyly provedeny = ( Počet neprovedených testovacích případů / Celkový počet napsaných testovacích případů) * 100.

Z výše uvedených údajů tedy vyplývá,

%ge Zablokované testovací případy = (35 / 100) * 100 = 35%

#3) %ge Testovací případy prošly : Tato metrika se používá k získání úspěšnosti provedených testů.

%ge Testovací případy prošly = ( Počet úspěšných testů / celkový počet provedených testů) * 100.

Z výše uvedených údajů tedy vyplývá,

%ge Testovací případy prošly = (30 / 65) * 100 = 46%

#4) %ge Neúspěšné testovací případy : Tato metrika se používá k získání %ge selhání provedených testovacích případů.

%ge Neúspěšné testovací případy = ( Počet neúspěšných testů / celkový počet provedených testů) * 100.

Z výše uvedených údajů tedy vyplývá,

%ge Testovací případy prošly = (26 / 65) * 100 = 40%

#5) %ge Zablokované testovací případy : Tato metrika se používá k získání %ge zablokovaných provedených testovacích případů. Podrobnou zprávu lze předložit uvedením skutečného důvodu zablokování testovacích případů.

%ge Testovací případy Blokováno = ( Počet zablokovaných testovacích případů / celkový počet provedených testovacích případů) * 100.

Z výše uvedených údajů tedy vyplývá,

%ge Zablokované testovací případy = (9 / 65) * 100 = 14%

#6) Hustota defektu = Počet zjištěných závad / velikost

( Zde je "Velikost" považována za požadavek. Proto se zde Hustota defektů počítá jako počet identifikovaných defektů na požadavek. Podobně lze Hustotu defektů vypočítat jako počet identifikovaných defektů na 100 řádků kódu [NEBO] Počet identifikovaných defektů na modul atd. )

Z výše uvedených údajů tedy vyplývá,

Hustota defektů = (30 / 5) = 6

#7) Účinnost odstranění vad (DRE) = ( Počet závad zjištěných při testování kvality / (počet závad zjištěných při testování kvality + počet závad zjištěných koncovým uživatelem)) * 100

DRE se používá ke zjištění účinnosti testu systému.

Předpokládejme, že během vývoje & QA testování jsme identifikovali 100 závad.

Po testování QA, během testování Alpha & amp; Beta, identifikoval koncový uživatel / klient 40 závad, které mohly být identifikovány během fáze testování QA.

Nyní se DRE vypočítá jako,

DRE = [100 / (100 + 40)] * 100 = [100 /140] * 100 = 71 %.

#8) Únik vady : Defect Leakage je metrika, která se používá k určení efektivity testování QA, tj. kolik defektů bylo během testování QA přehlédnuto/vynecháno.

Únik vady = ( Počet závad nalezených při testování UAT / Počet závad nalezených při testování QA.) * 100

Předpokládejme, že během vývoje & QA testování jsme identifikovali 100 závad.

Po testování QA, během testování Alpha & amp; Beta, identifikoval koncový uživatel / klient 40 závad, které mohly být identifikovány během fáze testování QA.

Únik vady = (40 /100) * 100 = 40 %.

#9) Závady podle priority : Tato metrika se používá k určení počtu identifikovaných vad na základě závažnosti / priority vady, která se používá k rozhodnutí o kvalitě softwaru.

%ge kritických závad = počet zjištěných kritických závad / celkový počet zjištěných závad * 100

Z údajů dostupných ve výše uvedené tabulce,

%ge Kritické vady = 6/ 30 * 100 = 20 %.

%ge Vysoké závady = počet zjištěných vysokých závad / celkový počet zjištěných závad * 100

Z údajů dostupných ve výše uvedené tabulce,

%ge Vysoký počet závad = 10/ 30 * 100 = 33,33%

%ge Střední závady = počet zjištěných středních závad / celkový počet zjištěných závad * 100

Z údajů dostupných ve výše uvedené tabulce,

%ge Střední vady = 6/ 30 * 100 = 20%

%ge nízké závady = počet zjištěných nízkých závad / celkový počet zjištěných závad * 100

Z údajů dostupných ve výše uvedené tabulce,

%ge Nízké vady = 8/ 30 * 100 = 27 %

Závěr

Metriky uvedené v tomto článku se používají především pro generování denní/týdenní zprávy o stavu s přesnými údaji během fáze vývoje/vykonávání testovacích případů &; to je také užitečné pro sledování stavu projektu & Kvalita softwaru.

O autorovi : Toto je hostující příspěvek Anuradhy K. Má více než 7 let zkušeností s testováním softwaru a v současné době pracuje jako konzultantka pro MNC. Má také dobré znalosti o automatickém testování mobilních zařízení.

Které další testovací metriky používáte ve svém projektu? Jako obvykle nám dejte vědět své názory/otázky v komentářích níže.

Doporučená četba

  Posunout nahoru