Dôležité metriky a merania testovania softvéru - vysvetlené na príkladoch a grafoch

Pri softvérových projektoch je najdôležitejšie merať kvalitu, náklady a efektívnosť projektu a procesov. Bez ich merania nie je možné projekt úspešne dokončiť.

V dnešnom článku sa dozviete s príkladmi a grafmi - Metriky a merania testovania softvéru a ako ich používať v procese testovania softvéru.

Známy je výrok: "Nemôžeme kontrolovať veci, ktoré nemôžeme merať."

Kontrola projektov tu znamená, ako môže projektový manažér/vedúci projektu čo najskôr identifikovať odchýlky od plánu testovania, aby mohol reagovať v dokonalý čas. Generovanie testovacích metrík na základe potrieb projektu je veľmi dôležité na dosiahnutie kvality testovaného softvéru.

Čo je metrika testovania softvéru?

Metrika je kvantitatívna miera stupňa, v akom systém, systémová zložka alebo proces disponuje danou vlastnosťou.

Metriky možno definovať ako "ŠTANDARDY Z MERANIE ".

Metriky softvéru sa používajú na meranie kvality projektu. Zjednodušene povedané, metrika je jednotka používaná na opis atribútu. Metrika je stupnica na meranie.

Predpokladajme, že vo všeobecnosti je "Kilogram" metrikou na meranie atribútu "Hmotnosť". Podobne v softvéri: "Koľko problémov sa nachádza v tisíc riadkoch kódu?", h tu Počet problémov je jedno meranie & počet riadkov kódu je ďalšie meranie. Metrika je definovaná z týchto dvoch meraní .

Príklad testovacích metrík:

 • Koľko chýb existuje v rámci modulu?
 • Koľko testovacích prípadov sa vykoná na osobu?
 • Čo je % pokrytia testov?

Čo je to meranie testovania softvéru?

Meranie je kvantitatívne označenie rozsahu, množstva, rozmeru, kapacity alebo veľkosti nejakého atribútu výrobku alebo procesu.

Príklad testovacieho merania: Celkový počet chýb.

Pre jasné pochopenie rozdielu medzi meraním a metrikou si pozrite nasledujúci diagram.

Prečo testovať metriky?

Generovanie metrík testovania softvéru je najdôležitejšou zodpovednosťou vedúceho/manažéra testovania softvéru.

Testovacie metriky sa používajú na,

 1. Prijať rozhodnutie pre ďalšiu fázu činností, ako je odhad nákladov & harmonogram budúcich projektov.
 2. Pochopenie druhu zlepšenia potrebného na úspech projektu
 3. Prijať rozhodnutie o procese alebo technológii, ktorá sa má upraviť atď.

Význam metrík testovania softvéru:

Ako bolo vysvetlené vyššie, testovacie metriky sú najdôležitejšie na meranie kvality softvéru.

Teraz, ako môžeme merať kvalitu softvéru pomocou metrík ?

Predpokladajme, že ak projekt nemá žiadne metriky, ako sa bude merať kvalita práce testovacieho analytika?

Napríklad, Testovací analytik musí,

 1. Návrh testovacích prípadov pre 5 požiadaviek
 2. Vykonanie navrhnutých testovacích prípadov
 3. Zaznamenávanie chýb & je potrebné zlyhať súvisiace testovacie prípady
 4. Po vyriešení chyby musíme znovu otestovať chybu & znovu vykonať príslušný neúspešný testovací prípad.

V uvedenom scenári, ak sa metriky nedodržiavajú, potom práca vykonaná testovacím analytikom bude subjektívna, t. j. správa o testovaní nebude mať správne informácie, aby poznal stav svojej práce/projektu.

Ak sa na projekte podieľajú metriky, je možné zverejniť presný stav ich práce s príslušnými číslami/údajmi.

t. j. v testovacej správe môžeme zverejniť:

 1. Koľko testovacích prípadov bolo navrhnutých na jednu požiadavku?
 2. Koľko testovacích prípadov je ešte potrebné navrhnúť?
 3. Koľko testovacích prípadov sa vykoná?
 4. Koľko testovacích prípadov je úspešných/neúspešných/blokovaných?
 5. Koľko testovacích prípadov ešte nebolo vykonaných?
 6. Koľko chýb je identifikovaných & aká je závažnosť týchto chýb?
 7. Koľko testovacích prípadov zlyhalo kvôli jednej konkrétnej chybe? atď.

Na základe potrieb projektu môžeme mať viac metrík ako len vyššie uvedený zoznam, aby sme podrobne poznali stav projektu.

Na základe vyššie uvedených metrík vedúci testovania/manažér pochopí nižšie uvedené kľúčové body.

 • %ge vykonanej práce
 • %ge prác, ktoré ešte neboli dokončené
 • Čas na dokončenie zostávajúcej práce
 • Či projekt prebieha podľa harmonogramu alebo zaostáva? atď.

Ak sa projekt nedokončí podľa plánu, manažér na základe metrík upozorní klienta a ostatné zainteresované strany a uvedie dôvody zaostávania, aby sa vyhol prekvapeniam na poslednú chvíľu.

Životný cyklus metriky

Typy metrík manuálneho testovania

Metriky testovania sa delia najmä do 2 kategórií.

 1. Základné metriky
 2. Vypočítané metriky

Základné metriky: Základné metriky sú metriky, ktoré sú odvodené z údajov zozbieraných testovacím analytikom počas vývoja a vykonávania testovacieho prípadu.

Tieto údaje sa budú sledovať počas celého životného cyklu testovania, t. j. zhromažďovanie údajov ako celkový počet testovacích prípadov vyvinutých pre projekt (alebo) počet testovacích prípadov, ktoré je potrebné vykonať (alebo) počet úspešných/neúspešných/blokovaných testovacích prípadov atď.

Vypočítané metriky: Vypočítané metriky sú odvodené z údajov zhromaždených v základných metrikách. Tieto metriky spravidla sleduje vedúci/manažér testu na účely podávania správ o testoch.

Príklady metrík testovania softvéru

Uveďme si príklad výpočtu rôznych testovacích metrík používaných v správach o testovaní softvéru:

Nižšie je uvedený formát tabuľky pre údaje získané od testovacieho analytika, ktorý sa skutočne podieľa na testovaní:

Definície a vzorce na výpočet metrík:

#1) %ge Vykonané testovacie prípady : Táto metrika sa používa na získanie stavu vykonávania testovacích prípadov z hľadiska %ge.

%ge Vykonané testovacie prípady = ( Počet vykonaných testovacích prípadov / Celkový počet napísaných testovacích prípadov) * 100.

Z uvedených údajov teda vyplýva,

%ge Vykonané testovacie prípady = (65 / 100) * 100 = 65%

#2) %ge Testovacie prípady neboli vykonané : Táto metrika sa používa na získanie stavu nevyriešených testovacích prípadov z hľadiska %ge.

%ge Testovacie prípady neboli vykonané = ( Počet nevykonaných testovacích prípadov / Celkový počet napísaných testovacích prípadov) * 100.

Z uvedených údajov teda vyplýva,

%ge Zablokované testovacie prípady = (35 / 100) * 100 = 35%

#3) %ge Testovacie prípady prešli : Táto metrika sa používa na získanie úspešnosti vykonaných testovacích prípadov.

%ge Testovacie prípady Vyhovel = ( Počet úspešných testovacích prípadov / Celkový počet vykonaných testovacích prípadov) * 100.

Z uvedených údajov teda vyplýva,

%ge Testovacie prípady prešli = (30 / 65) * 100 = 46%

#4) %ge Neúspešné testovacie prípady : Táto metrika sa používa na zistenie percenta neúspešnosti vykonaných testovacích prípadov.

%ge Neúspešné testovacie prípady = ( Počet neúspešných testovacích prípadov / Celkový počet vykonaných testovacích prípadov) * 100.

Z uvedených údajov teda vyplýva,

%ge Testovacie prípady prešli = (26 / 65) * 100 = 40%

#5) %ge Testovacie prípady zablokované : Táto metrika sa používa na zistenie zablokovaného %ge vykonaných testovacích prípadov. Podrobnú správu možno predložiť uvedením skutočného dôvodu zablokovania testovacích prípadov.

%ge Testovacie prípady Blokované = ( Počet zablokovaných testovacích prípadov / Celkový počet vykonaných testovacích prípadov) * 100.

Z uvedených údajov teda vyplýva,

%ge Zablokované testovacie prípady = (9 / 65) * 100 = 14%

#6) Hustota defektu = Počet identifikovaných chýb / veľkosť

( Tu sa "veľkosť" považuje za požiadavku. Preto sa tu hustota defektov vypočíta ako počet identifikovaných defektov na požiadavku. Podobne sa hustota defektov môže vypočítať ako počet identifikovaných defektov na 100 riadkov kódu [ALEBO] počet identifikovaných defektov na modul atď. )

Z uvedených údajov teda vyplýva,

Hustota defektu = (30 / 5) = 6

#7) Účinnosť odstránenia vád (DRE) = ( Počet chýb zistených počas testovania QA / (počet chýb zistených počas testovania QA + počet chýb zistených koncovým používateľom)) * 100

DRE sa používa na identifikáciu účinnosti testu systému.

Predpokladajme, že počas vývoja & QA testovania sme identifikovali 100 chýb.

Po testovaní QA, počas testovania Alpha & amp; Beta, identifikoval koncový používateľ/klient 40 chýb, ktoré mohli byť identifikované počas fázy testovania QA.

Teraz sa DRE vypočíta ako,

DRE = [100 / (100 + 40)] * 100 = [100 /140] * 100 = 71%

#8) Únik vád : Defect Leakage je metrika, ktorá sa používa na určenie účinnosti testovania QA, t. j. koľko chýb sa počas testovania QA prehliadne/vynechá.

Únik defektu = ( Počet chýb zistených pri UAT / Počet chýb zistených pri testovaní QA.) * 100

Predpokladajme, že počas vývoja & QA testovania sme identifikovali 100 chýb.

Po testovaní QA, počas testovania Alpha & amp; Beta, identifikoval koncový používateľ / klient 40 chýb, ktoré mohli byť identifikované počas fázy testovania QA.

Únik defektu = (40 /100) * 100 = 40%

#9) Chyby podľa priority : Táto metrika sa používa na určenie počtu identifikovaných chýb na základe závažnosti/priority chyby, ktorá sa používa na rozhodovanie o kvalite softvéru.

%ge kritických chýb = počet zistených kritických chýb / celkový počet zistených chýb * 100

Z údajov dostupných vo vyššie uvedenej tabuľke,

%ge Kritické chyby = 6/ 30 * 100 = 20%

%ge Vysoké chyby = počet zistených vysokých chýb / celkový počet zistených chýb * 100

Z údajov dostupných vo vyššie uvedenej tabuľke,

%ge Vysoký počet chýb = 10/ 30 * 100 = 33,33%

%ge Stredné chyby = počet zistených stredných chýb / celkový počet zistených chýb * 100

Z údajov dostupných vo vyššie uvedenej tabuľke,

%ge Stredné chyby = 6/ 30 * 100 = 20%

%ge Nízke chyby = počet zistených nízkych chýb / celkový počet zistených chýb * 100

Z údajov dostupných vo vyššie uvedenej tabuľke,

%ge Nízke chyby = 8/ 30 * 100 = 27 %

Záver

Metriky uvedené v tomto článku sa používajú najmä na generovanie dennej/týždennej správy o stave s presnými údajmi počas fázy vývoja/vykonávania testovacieho prípadu & je to užitočné aj na sledovanie stavu projektu & Kvalita softvéru.

O autorovi : Toto je hosťovský príspevok Anuradhy K. Má viac ako 7 rokov skúseností s testovaním softvéru a v súčasnosti pracuje ako konzultantka pre MNC. Má tiež dobré znalosti o mobilnom automatickom testovaní.

Ktoré ďalšie testovacie metriky používate vo svojom projekte? Ako zvyčajne nám dajte vedieť svoje názory/otázky v komentároch nižšie.

Odporúčané čítanie

  Posunúť hore