Rekurzió Java-ban - oktatóprogram példákkal

Ez a mélyreható oktatóanyag a rekurzióról Java-ban elmagyarázza, mi az a rekurzió példákkal, típusokkal és kapcsolódó fogalmakkal. A rekurzió kontra ismétlés fogalmakkal is foglalkozik:

A korábbi Java oktatóanyagainkból már láttuk az iteratív megközelítést, amelyben kijelölünk egy hurkot, majd iteratív módon végigmegyünk egy adatstruktúrán, és egyszerre egy elemet veszünk.

Láttuk a feltételes áramlást is, ahol ismét megtartunk egy ciklusváltozót, és addig ismételjük a kódot, amíg a ciklusváltozó nem teljesíti a feltételt. Amikor függvényhívásokról van szó, a függvényhívások iteratív megközelítését is feltártuk.

Ebben a bemutatóban a programozás egy másik megközelítését, a rekurzív megközelítést fogjuk tárgyalni.

Mi az a rekurzió Java-ban?

A rekurzió egy olyan folyamat, amelynek során egy függvény vagy egy módszer újra és újra meghívja önmagát. Ezt a közvetlenül vagy közvetve újra és újra meghívott függvényt "rekurzív függvénynek" nevezzük.

A rekurzió megértéséhez különböző példákat fogunk látni. Most nézzük meg a rekurzió szintaxisát.

Rekurzió szintaxis

Minden rekurziót megvalósító metódusnak két alapvető része van:

  1. Módszerhívás, amely önmagát hívhatja, azaz rekurzív
  2. Előfeltétel, amely megállítja a rekurziót.

Vegyük észre, hogy minden rekurzív metódushoz szükséges egy előfeltétel, mivel ha nem szakítjuk meg a rekurziót, akkor az a végtelenségig fog futni, és a verem túlcsordulását eredményezi.

A rekurzió általános szintaxisa a következő:

 methodName (T paraméterek...) { if (előfeltétel == true) //előfeltétel vagy alapfeltétel { return result; } return methodName (T paraméterek...); //rekurzív hívás } 

Megjegyezzük, hogy az előfeltételt alapfeltételnek is nevezik. Az alapfeltételről a következő szakaszban lesz szó bővebben.

Rekurzió megértése Java-ban

Ebben a részben megpróbáljuk megérteni a rekurzió folyamatát, és megnézzük, hogyan zajlik. Megismerjük az alapfeltételt, a verem túlcsordulását, és megnézzük, hogyan oldható meg egy adott probléma rekurzióval és más hasonló részletekkel.

Rekurzió alapfeltétel

A rekurzív program megírásakor először az alapeset megoldását kell megadnunk. Ezután a nagyobb problémát kisebb problémák formájában fejezzük ki.

Mint egy példa, vehetünk egy klasszikus problémát, egy szám faktoriálisának kiszámítását. Adott egy n szám, meg kell találnunk az n faktoriálisát, amelyet n-vel jelölünk!

Most valósítsuk meg a programot az n faktoriális (n!) kiszámítására rekurzióval.

 public class Main{ static int fact(int n) { if (n == 1) // alapfeltétel return 1; else return n*fact(n-1); } public static void main(String[] args) { int result = fact(10); System.out.println("10! = " + result); } } } 

Kimenet

Ebben a programban láthatjuk, hogy a feltétel (n<=1) az alapfeltétel, és ha ez a feltétel teljesül, a függvény 1-t ad vissza. A függvény else része a rekurzív hívás. De minden alkalommal, amikor a rekurzív módszer meghívásra kerül, n 1-gyel csökken.

Ebből arra következtethetünk, hogy végül az n értéke 1 lesz, vagy kisebb, mint 1, és ekkor a módszer 1 értéket fog visszaadni. Ez az alapfeltétel elérkezik, és a függvény leáll. Megjegyezzük, hogy az n értéke bármi lehet, amíg kielégíti az alapfeltételt.

Problémamegoldás rekurzióval

A rekurzió használatának alapgondolata, hogy a nagyobb problémát kisebb problémák formájában fejezzük ki. Emellett egy vagy több alapfeltételt is hozzá kell adnunk, hogy kiléphessünk a rekurzióból.

Ezt már a fenti faktoriális példában is bemutattuk. Ebben a programban az n faktoriálist (n!) kisebb értékekkel fejeztük ki, és volt egy alapfeltételünk (n <=1), hogy amikor n eléri az 1-et, kiléphessünk a rekurzív módszerből.

Stack Overflow hiba rekurzióban

Tudjuk, hogy bármely metódus vagy függvény hívásakor a függvény állapota a veremben tárolódik, és a függvény visszatérésekor visszakereshető. A veremet a rekurzív módszer is használja.

A rekurzió esetében azonban probléma léphet fel, ha nem definiáljuk az alapfeltételt, vagy ha az alapfeltétel valahogy nem érhető el, illetve nem hajtódik végre. Ha ez a helyzet bekövetkezik, akkor a verem túlcsordulása léphet fel.

Nézzük az alábbi példát a faktoriális jelölésre.

Itt rossz alapfeltételt adtunk meg, n==100.

 public class Main { static int fact(int n) { if (n == 100) // stack túlcsordulást eredményező alapfeltétel return 1; else return n*fact(n-1); } public static void main(String[] args) { int result = fact(10); System.out.println("10! = " + result); } } } 

Tehát amikor n> 100, a módszer 1-et ad vissza, de a rekurzió nem áll meg. Az n értéke a végtelenségig csökken, mivel nincs más feltétel, ami megállítaná. Ez addig fog tartani, amíg a verem túlcsordul.

Egy másik eset az lesz, amikor az n értéke <100. Ebben az esetben is a módszer soha nem hajtja végre az alapfeltételt, és stack túlcsordulást eredményez.

Rekurzió példák Java-ban

Ebben a szakaszban a következő példákat rekurzióval fogjuk megvalósítani.

#1) Fibonacci-sorozat rekurzió segítségével

A Fibonacci-sorozat a következő,

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,…

A fenti sorozat azt mutatja, hogy az aktuális elem az előző két elem összege. A Fibonacci-sorozat első eleme is 1.

Tehát általánosságban, ha n az aktuális szám, akkor az (n-1) és (n-2) összegéből adódik. Mivel az aktuális elemet az előző elemekkel fejezzük ki, ezt a problémát rekurzióval fejezhetjük ki.

A Fibonacci-sorozatot megvalósító program az alábbiakban található:

 public class Main { //módszer a fibonacci-sorozat kiszámítására static int fibonacci(int n) { if (n <= 1) { return n; } return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2); } public static void main(String[] args) { int number = 10; //a fibonacci-sorozat első 10 számának kiírása System.out.println ("Fibonacci-sorozat: Első 10 szám:"); for (int i = 1; i <= number; i++) { System.out.print(fibonacci(i) + " ");} } } 

Kimenet

#2) Ellenőrizze, hogy egy szám palindrom-e rekurzió segítségével

A palindrom olyan sorozat, amely balról jobbra vagy jobbról balra olvasva egyenlő.

Adott egy 121-es szám, és azt látjuk, hogy ha balról jobbra és jobbról balra olvassuk, akkor egyenlő. A 121-es szám tehát palindrom.

Vegyünk egy másik számot, az 1242-t. Ha balról jobbra olvassuk, akkor 1242, ha pedig jobbról balra, akkor 2421. Ez tehát nem palindróma.

A palindrom programot a számok számjegyeinek felcserélésével valósítjuk meg, és rekurzív módon összehasonlítjuk az adott számot a felcserélt ábrázolásával.

Az alábbi program a palindróma ellenőrzésére szolgáló programot valósítja meg.

 import java.io.*; import java.util.*; public class Main { // ellenőrzi, hogy a szám csak egy számjegyet tartalmaz-e public static int oneDigit(int szám) { if ((szám>= 0) && (szám <10)) return 1; else return 0; } //palindrome utility function public static int isPalindrome_util (int szám, int revNum) throws Exception { // alapfeltétel; return if szám=0 if (szám == 0) { return revNum; } else { //callsegédfunkció rekurzív revNum = isPalindrome_util(num / 10, revNum); } // Ellenőrizzük, hogy num és revNum első számjegye megegyezik-e if (num % 10 == revNum % 10) { // ha igen, revNum együtt mozog num-al return revNum / 10; } else { // exit throw new Exception(); } } } // módszer annak ellenőrzésére, hogy egy adott szám palindrom-e a palindrom segédfunkció segítségével public static int isPalindrome(int num) throwsException { if (num <0) num = (-num); int revNum = (num); return isPalindrome_util(num, revNum); } public static void main(String args[]) { int n = 1242; try { isPalindrome(n); System.out.println("Igen, az adott szám " + n + " palindróma."); } catch (Exception e) { System.out.println("Nem, az adott szám " + n + " nem palindróma."); } n = 1221; try { isPalindrome(n);System.out.println("Igen, az adott szám " + n + " palindróma."); } catch (Exception e) { System.out.println("Nem, az adott szám " + n + " nem palindróma."); } } } } 

Kimenet

#3) Fordított string rekurzió Java

Adott egy "Hello" karakterlánc, amit meg kell fordítanunk, hogy az eredmény "olleH" legyen.

Ezt rekurzióval végezzük: a karakterlánc utolsó karakterétől kezdve rekurzívan kiírunk minden egyes karaktert, amíg a karakterlánc összes karaktere ki nem merül.

Az alábbi program rekurziót használ egy adott karakterlánc visszafordítására.

 class String_Reverse { //rekurzív módszer egy adott karakterlánc visszafordítására void reverseString(String str) { //alapfeltétel; visszatér, ha a karakterlánc nulla vagy 1 vagy kevesebb karaktert tartalmaz if ((str==null)} } } } class Main{ public static void main(String[] args) { String inputstr = "SoftwareTestingHelp"; System.out.println("Az adott karakterlánc: " + inputstr); String_Reverse obj = new String_Reverse(); System.out.print("A visszafordított karakterlánc: "); obj.reverseString(inputstr); } } } 

Kimenet

#4) Bináris keresés Java rekurzió

A bináris keresési algoritmus egy híres keresési algoritmus. Ebben az algoritmusban egy n elemű, rendezett tömböt adva, ezt a tömböt keressük a megadott kulcselem után. Kezdetben a tömböt két félre osztjuk a tömb középső elemének megtalálásával.

Ezután attól függően, hogy a kulcs közepén van-e, a tömb első vagy második felében korlátozzuk a keresést. Így ugyanezt a folyamatot addig ismételjük, amíg a kulcselemek helyét meg nem találjuk.

Ezt az algoritmust itt rekurzióval fogjuk megvalósítani.

 import java.util.*; class Binary_Search { // rekurzív bináris keresés int binarySearch(int numArray[], int left, int right, int key) { if (right>= left) { // kiszámítjuk a tömb közepét int mid = left + (right - left) / 2; // ha a kulcs a közepén van, akkor visszaadjuk a közepét if (numArray[mid] == key) return mid; // ha kulcs key) return binarySearch(numArray, left, mid - 1, key); // Máskülönben rekurzív keresés a tömbbenjobb oldali altömb return binarySearch(numArray, mid + 1, right, key); } // nincs elem a tömbben, return -1 return -1 return -1; } } class Main{ public static void main(String args[]) { Binary_Search ob = new Binary_Search(); //declare and print the array int numArray[] = { 4,6,12,16,22}; System.out.println("Az adott tömb : " + Arrays.toString(numArray)); int len = numArray.length; //a tömb hossza.int key = 16; //a keresendő kulcs int result = ob.binarySearch(numArray, 0, len - 1, key); if (result == -1) System.out.println("Element " + key + " nincs jelen"); else System.out.println("Element " + key + " found at index " + result); } } } 

Kimenet

#5) Keresse meg a minimális értéket a tömbben rekurzió segítségével

A rekurzió segítségével a tömb minimális értékét is meg tudjuk találni.

A tömb minimális értékének megtalálására szolgáló Java program az alábbiakban látható.

 import java.util.*; class Main { static int getMin(int numArray[], int i, int n) { //visszaadja az első elemet, ha csak egy elem vagy a tömb elemeinek minimuma return (n == 1) ? numArray[i] : Math.min(numArray[i], getMin(numArray,i + 1 , n - 1)); } public static void main(String[] args) { int numArray[] = { 7,32,64,2,10,23 }; System.out.println("Adott tömb : " + Arrays.toString(numArray)); int n =numArray.length; System.out.print("A tömb minimális eleme: " + getMin(numArray, 0, n) + "\n"); } } } 

Kimenet

Ez néhány példa a rekurzióra. Ezeken a példákon kívül számos más szoftveres probléma is megvalósítható rekurzív technikákkal.

Rekurziós típusok

A rekurziónak két típusa van aszerint, hogy mikor történik a rekurzív metódus hívása.

Ezek a következők:

#1) Farok rekurzió

Ha a rekurzív metódus hívása az utolsó utasítás, amelyet a rekurzív metóduson belül végrehajtanak, akkor ezt "Tail Recursion"-nak nevezzük.

A farokrekurzióban a rekurzív hívó utasítás általában a metódus visszatérési utasításával együtt kerül végrehajtásra.

A farok rekurzió általános szintaxisát az alábbiakban adjuk meg:

 methodName ( T parameters...){ { if (base_condition == true) { return result; } return methodName (T parameters ...) //tail rekurzió } 

#2) Fej rekurzió

A fej rekurzió minden olyan rekurzív megközelítés, amely nem farok rekurzió. Tehát még az általános rekurzió is előre rekurzió.

A fej rekurzió szintaxisa a következő:

 methodName (T parameters...){ if (some_condition == true) { return methodName (T parameters...); } return result; } 

Rekurzió Vs Iteráció Java-ban

Rekurzió Iteráció
A rekurzió egy olyan folyamat, amikor egy metódus ismételten meghívja önmagát, amíg egy alapfeltétel nem teljesül. Az ismétlés olyan folyamat, amelynek során egy kódrészletet véges számú alkalommal vagy egy feltétel teljesüléséig ismételten végrehajtunk.
Az alkalmazás a funkciók. Hurokra alkalmazható.
Jól működik kisebb kódméret esetén. Jól működik nagyobb kódméret esetén.
Több memóriát használ, mivel minden egyes rekurzív hívás a veremre kerül. Viszonylag kevesebb memóriát használ.
Nehéz hibakeresés és karbantartás Könnyebb hibakeresés és karbantartás
A verem túlcsordulását eredményezi, ha az alapfeltétel nincs megadva vagy nem érhető el. Végtelenül végigfuttatható, de végül leállítja a végrehajtást bármilyen memóriahiba esetén.
Az időbeli összetettség nagyon magas. Az időigény viszonylag alacsony.

Gyakran ismételt kérdések

K #1) Hogyan működik a rekurzió Java-ban?

Válasz: A rekurzióban a rekurzív függvény ismételten meghívja önmagát, amíg egy alapfeltétel nem teljesül. A meghívott függvény memóriája a hívó függvény memóriájának tetejére kerül a veremre. Minden egyes függvényhívásnál külön másolat készül a helyi változókról.

Q #2) Miért használják a rekurziót?

Válasz: A rekurziót olyan problémák megoldására használják, amelyek kisebbekre bonthatók, és a teljes probléma egy kisebb probléma formájában fejezhető ki.

A rekurziót olyan problémáknál is használják, amelyek túl bonyolultak ahhoz, hogy iteratív megközelítéssel megoldhatóak legyenek. Azokon a problémákon kívül, amelyeknél az időbonyolultság nem jelent problémát, használjuk a rekurziót.

Q #3) Milyen előnyei vannak a rekurziónak?

Válasz:

A rekurzió előnyei a következők:

  1. A rekurzió csökkenti a függvények felesleges hívását.
  2. A rekurzió lehetővé teszi, hogy az iteratív megközelítéshez képest könnyen megoldjuk a problémákat.

Q #4) Melyik a jobb - a rekurzió vagy az ismétlés?

Válasz: A rekurzió ismételt hívásokat végez, amíg el nem éri az alapfüggvényt. Így memóriaterheléssel jár, mivel minden egyes függvényhíváshoz egy memória kerül a veremre.

Az iterációnak viszont nincs nagy memóriaterhelése. A rekurzív végrehajtás lassabb, mint az iteratív megközelítés. A rekurzió csökkenti a kód méretét, míg az iteratív megközelítés a kódot nagyméretűvé teszi.

Q #5) Milyen előnyei vannak a rekurziónak az ismétléssel szemben?

Válasz:

  • A rekurzió egyértelműbbé és rövidebbé teszi a kódot.
  • A rekurzió jobb, mint az iteratív megközelítés az olyan problémáknál, mint a Hanoi tornya, a fák átjárása stb.
  • Mivel minden függvényhívás memóriát tol a veremre, a rekurzió több memóriát használ.
  • A rekurziós teljesítmény lassabb, mint az iteratív megközelítés.

Következtetés

A rekurzió nagyon fontos fogalom a szoftverekben, függetlenül a programozási nyelvtől. A rekurziót leginkább olyan adatszerkezeti problémák megoldására használják, mint a Hanoi-tornyok, faátjárások, összekapcsolt listák stb. Bár több memóriát igényel, a rekurzió egyszerűbbé és világosabbá teszi a kódot.

Ebben az oktatóanyagban mindent feltártunk a rekurzióról, és számos programozási példát is megvalósítottunk a koncepció jobb megértése érdekében.

Ugrás az oldal tetejére